Systemet en konkurrent om å vinne eller tapeHele systemets legitimitet er forankret i tro på at alternativet, å la barn fortsette i «usunne familier» ville vært fælt. Barnevernet har denne oppfatning om at ved å fjerne barn fra foreldrene, blir det en redning for barna. I noen situasjoner vil det selvsagt være riktig. Men det må være tilfeller der forholdene i hjemmet er svært ille og ikke beboelig for barna. Men jeg kjenner dette systemet inn å ut. Jeg vet at barnevernet ikke gjør det enkelt for oss. De lager så mye rot inn til livene våre at vi ikke klarer å takle dem selv, og det kan ikke skværes opp.
Jeg hørte hvordan min stemme ble gitt minst verdi eller vekt når viktige beslutninger om livet mitt skulle tas,og hvor ofte mine innspill og meninger ble helt forbigått. Jeg visste jeg var dømt til å mislykkes. Jeg brukte hver dag til å oppmuntre meg selv i håp om at neste gang jeg var i telefon med advokaten skulle jeg få komme hjem igjen.

 «Jeg er blitt tatt ut av hjemmet på grunn av løgner og påstander som ikke har rot i virkeligheten av Sauda barnevern. Jeg er plassert langt uti huttiheita på et sted som heter veggli i buskerud og det er sykt langt unna Stavanger og da mister jeg kontakten med venner. Jeg føler meg ødelagt og jeg vil ha tilbake alt som det var før, jeg savner familien min kjempe mye. Jeg syns at dette ikke er rettferdig og at barnevernet burde fått sin straff for jeg ser på dette som at det er jeg som har fått straffen og sånn skal det ikke være. Vær så snill hjelp meg…»
Var mine konkrete ord til daværende barneminister Solveig Horne.

Jeg hadde tapt. Hele tiden føltes det ut som å falle mellom to stoler. Jeg var et mislykket barn og hver gang føltes det som en konkurranse mellom systemet og pappa som kjempet for å få meg hjem igjen. Jeg ville ikke tilpasse meg et nytt sted , et nytt hjem og ny skole. Den måten jeg ble møtt på var presset om å tilpasse meg de nye omgivelsene og fosterforeldrene som jeg til stadighet var i konflikt med. Jeg ble ikke forstått. De ville ikke se på meg , å si beklager. Jeg ble bedt om å oppføre meg, de kjeftet og de var aggressive mot meg. Jeg taklet ikke dette. Hvordan kunne barnevernet ha myndighet til å utøve så mye maktutøvelse som de gjorde i min sak? Det er ikke bare et spørsmål men et rent faktum.
Det var aldri noen dokumentbeviser som kunne si at påstandene kunne være aktuelle. Jeg ble aldri spurt og det ble aldri snakket om før etter politiavhørene. Vi visste ingenting

Hvordan hadde barnevernet og politiet anledning til å gå inn å pågripe min far og ta oss fra pappa? Ingen andre enn barneverntjenesten antyda til at vi bodde i et hjem preget av strengt kontrollregime vold og seksuelt misbruk. 

Min andre plassering i barnevernet gjorde at hatet vokste og ble større. Det gjorde meg sint men frustrasjonen og fortvilelsen bygget seg mer ,fordi jeg var nødt til å kjempe om å forbli i mitt eget hjem. Det var ikke spørsmål om jeg ville. Jeg ble bare plassert i fosterhjem og institusjon når mine meninger og tolkninger ikke hadde noen betydning i forhold til situasjonen. Det er hele problemet med systemet, som part i sin egen sak har man ingen rettigheter eller rettssikkerhet selv om loven sier det veldig klart.

I avhør konkluderer etterforsker saken

Etterforskningsleder/og spesialist på etterforskning av seksuelle overgrep Tor Erik Riska Thorsen benytter sin stilling i politiet for å misbruke informasjon han får fra barnevernet og enkelt manipulerer han barn og ungdom med forhørsteknikker og gir oss den oppfatning at man har blitt seksuelt misbrukt eller utsatt for seksuelle handlinger og vold i hjemmet uten at det har skjedd. Skal ikke en etterforskning og avhør foregå med oppriktighet?
Hvordan kommunikasjonen foregår, kroppsholdning og kroppsspråket til etterforsker er avgjørende for avhørssituasjonen. Er politiet oppmerksom på at det er barn som sitter i avhør?

Man skal bli opplyst om hvilke rettigheter man har. Hvorfor blir ikke barn og unge opplyst om det når barnevernet fatter akuttvedtak, omsorgsovertakelser og når man er under oppfølging av politiet?

Politiet unnlater å informere om at man ikke har plikt til å forklare seg.

Ingen bistand til stede under avhør fra en som barnet selv stoler på eks: advokat. Hvorfor er barnet alene i et politiforhør?

Når politietterforskeren er forutinntatt altså har tatt et standpunkt i saken før avhøret lar seg gjennomføre hvordan skal barnet stille seg i henhold til saken? Hvor barnets meninger ikke legges vekt på men holdes til dels utenfor og ikke er en medvirkende part lenger.

Hvorfor blir ikke spørsmål besvart? Politietterforsker nekter å svare på spørsmål hvilke det innebære at han unngår å avgi forklaring til barn om hva som ligger til grunn for etterforskningen og avhør. Etterforsker innhenter svar som kan være brukbart i saken, eller om barnets forklaring blir mistolket som gjør at hans offensive vurderinger i saken blir mer iscenesatt.

Politietterforsker stiller ledende spørsmål og for mange lukkede spørsmål.
Eksempelvis: «Hvordan er ditt forhold til pappa med kroppskontakt, koser du med pappa»? Der etterforsker også uttrykker seg med å bruke hendene for å legge tyngde på spørsmålet. Selv om barn må gjenta seg selv med de samme svarene at pappa ikke har gjort noe med barnets kropp, legges det enormt mye press på barnet slik at det kan få barn til å fortelle om hendelser som ikke har skjedd.

Politietterforsker gjentar de samme spørsmålene, og det er litt av den samme teknikken som jeg nevner opp forbi for utfallet er det samme. Det er misledende spørsmål der politiet repetere enkelte spørsmål men i en annen ordlyd, og bruker manipulerende teknikker som et pressmiddel for å forsøke å tilpasse forklaringen til barnet samstemt med etterforskeren selv som har sin oppfatning av saken.

I avhøret konkluderer etterforsker saken. Slutningen blir tatt med en gang barnet setter seg i avhørsrommet, det er bare hvorvidt man rekker å sette seg ned i stolen før etterforsker angriper familie og privatliv. Han tar utgangspunktet fra barnevernets ståsted hvor perspektivet blir helt forvridd, det har ingen sammenheng med virkeligheten. Dette er ikke med noen god hensikt.

Barneavhør 03.02 2016 Tor Erik Riska Thorsen

Etterforskningsleder/og spesialist på etterforskning av seksuelle overgrep Tor Erik Riska er han som avhørte meg i 2016 i forbindelse med akuttplassering og jeg har mange spørsmål i min sak som jeg sikkert ikke kommer til å få svar på eller vil finna ut. Men jeg finner det interessant å finne svar selv og en av de spørsmålene jeg intenst sitter med er hvor mye korrupsjon og inhabilt det er i Sauda? Siden det allerede foreligger i bygda , kan flere forhold vær betraktelige.
På hans sider finner jeg bilder som antagelig er tatt i Sauda kommune som gir grunn til mistanke om at han kanskje kan ha bindinger/eller tilknytning til Sauda? (Er han inhabil??

Kroppsspråket til etterforskeren han har en offensiv og påtrengende kroppsholdning, for selv om han fører et rolig stemmeleie så forteller kroppsspråket og omstendighetene rundt at han er forutinntatt. Mange ledende spørsmål og enkelte av de ble gjentatt flere ganger i annen ordlyd som forteller at denne politimannen ikke er interessert i å høre noen forklaring bortsett ifra det han selv vil høre.

Videoen er ikke tilgjengelig på bloggen eller på youtube men kan lett lettes opp på facebook da det var mange som lastet den ned før den ble slettet fra youtube. Etter politiets store frustrasjon og ransakelsen i leiligheten har de benyttet ressursene på å fjerne videoen. Vil de fjerne beviser som ikke vil gjør det mulig å reise søksmål i tiden fremover? Forhørsteknikkene som politiet bruker for å gå frem med vil de ikke skal bli kjent for offentligheten.
Sjansen er stor for at Tor Erik Riska kan kjenne til den lille bygda der han kan ha bindinger bl.a til barnevernsjef Hege Michalsen.

Slekt/bindinger og tilknyttinger til innavl
Redaktør Knut Atle Seim og politiker for høyre). Tidligere barnevernsjef og avdelingsleder i Nav Sauda.
Rektor på Austarheim skole Ingunn B. Svandal er gift med Jakob Svandal kommunalsjef for oppvekst og Kultur/ skolesjef ved alle skoler i Sauda.
Lærer på Austarheim skole Åshild Åbø Eeg er gift med Øyvind Åbø Eeg som er lærer på Sauda ungdomsskole.
Tone Rasmussen Birkeland helsesøster på Austarheim skole gift med ordfører Asbjørn Birkeland i Sauda.
Tidligere rådmann Wictor Juul er gift med Hilde Folkvord Juul som er rådgiver ved utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Sølvi Ona Gjul er i nær slekt med Wictor Juul og er utdanningsdirektør ved avdeling utdanning hos fylkesmannen.
Saksbehandler i barnevernet Synne Skorpe Fatnes er samboer med Paul Bjarne som er politibetjent i Sauda.
Merete Herheim jobber i barne fam\ team og har en søster Monica Herheim som har vært under akkurat den samme jobben og har en far Nils Kristin Herheim som er saksbehandler i Nav.
Heidi Fløgstad Rød er en av foreldrene som er leder i fau og jobber i barnevernet og gir alle i fau munnkurv, slik at ingen i fau skulle tørre og uttale seg i saken.

«Bevisene» som samles for å brukes mot meg

Etterforskningen ved Stavanger sør- vest politidistrikt har pågått siden 13. mars 2018 etter at kommunen anmeldte forholdene om bloggen.
Siden har jeg blitt innkalt til to avhør per brev og ett via advokat og en telefon fra politiet for bare to uker siden.
Jeg har ikke villet la meg avhøre med begrunnelse om at jeg påberoper meg ytringsfriheten, det meste er allerede sagt i bloggen og jeg har ingen kommentarer utover det. Unasett blir ikke min forklaring videre tatt i betrakning, da politiet allerede har bestemt seg for hvem de skal tro på. Det er blitt tatt lydopptak av daværende innkalling som er offentliggjort på bloggen og youtube, der blant annet etterforsker Caroline Josdal kommer med trusler.
Sauda kommune har siden 2017 prøvd å samle beviser
Aina Olene Tveit beskytter terroristen barnevernsjef Hege Michalsen og resten av bøtteballetten.

Besluting om ransaking, sør-vest politidistrikt

Politiet ransaket leiligheten i dag 09.00 og de tok med seg harddisker. Foretatt etter beslutning fra tingretten. Vedtatt etter tingrettsdommer Magne Revheim Mæland.
Gjeldende årsak for ransaking er at det foreligger en video som jeg har publisert på bloggen og youtube av meg selv i et tilrettelagt avhør på barnehuset i Stavanger.
Tingrettsdommer Magne Revheim Mæland mener denne dokumentasjonen/avhøret som jeg har publisert er taushetsbelagt dokumentasjon som ikke uten videre gjøres tilgjengelig for offentligheten. Seriøst? Jeg er medvirkende selv i dette avhøret, og den ekle mannen som sitter i stolen ved siden av er politi og er en offentlig tjenestemann og ifølge norsk lov har jeg full rett til å legge ut avhøret. Forhørsteknikkene som politiet bruker for å gå frem med vil de ikke skal bli kjent for offentligheten, da bruker de gjerne paragrafer som er til politiets fordel og ikke ved å opplyse at det er paragrafer som strider imot. Som følgende bryter politiet ved sør-vest politidistrikt EMK artikkel 8. EMK Artikkel 10 Ytringsfrihet. FNs barnekonvensjon Artikkel 13 ytrings- og opplysningsfrihet.
Artikkel 14, 17 og forvaltningsloven § 17. Grunnloven § 102. Åndsverkloven § 54.
Det er mitt avhør! Det er et avhør som taler for seg selv og er viktig å fremheve de overgrep som blir begått av stat og kommune.
Her sitter de å anklager min far for vold og seksuelle overgrep og alt er dokumentert ut og inn, men der politiet uforsvarlig tar seg inn i leiligheten ved en ransakelsesordre og ønsker å beslaglegge mob, pc og annet IKT-utstyr for å granske alt vårt for å fjerne avhøret som bevitner seg selv om hva de holder på med. Ren trakassering igjen og uforsvarlig terrorisering fra offentligetjenestemenn
Begrunnelse i denne beslutningen om ransakelsen som lot seg gjennomføre kl 9 på morningen er en faktor man skulle tatt i betraktning ved om det anses som trakassering av den enkeltes rett til privatliv/familieliv og ved brudd på ytringsfrihet. Ransakelsesordren burde dermed ikke blitt tatt hensyn til og fått medhold i retten, da en ransakelse skal mer til enn hva vi satt å spiste til frokost dagen før.
Husransakelse er ikke tilfelle og må heller ikke finne sted i norske hjem, unntatt i kriminelle tilfeller tilkjent narkotika, overgrepsmateriale, oppbevaring av farlig stoffer osv…
Det er grov uforstand i polititjenesten i etterretning av ransaking som ble gjennomført i leiligheten.
Slik skal ikke skje i en rettsstat som Norge.
Pappa fikk elektronisk tilsendt barneavhør fra advokaten da det var for lang avstand til å kunne møtes direkte før vi skulle i nemnda 2016, og deretter har pappa bare beholdt avhørene, i og med at vi er ungene som viser hvordan vi som barn blir behandlet.
Det er mest sannsynlig at (NN) som er blitt beskrevet i ransakelse beslutingen er min pappa og andre er beskrevet som advokaten.
Jeg er antakeligvis beskrevet som vitne
Men jeg må innrømme at det gleder meg at jeg har fått så mange nye lesere ved politihuset med jurister osv… God lesing til dere også!:)
Dermed vil jeg oppfordre alle som har lastet ned videoen fra youtube om å dele å spre den videre.
– Grunnloven § 102 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Tor Erik Riska Thorsen forsøker å manipulerer en 13 år gammel jente til å beskrive overgrep

Akuttvedtaket var det som gjorde meg svak, det som gjorde meg sårbar og det som gjorde meg mer ødelagt og verdiløs enn mobbingen. Det var da jeg begynte å forstå hvilket system jeg har havna i
Men jeg har aldri hatt noe særlig tillit til skole eller andre hjelpeapparater.
Systemet vil ikke hjelpe. Blir man utsatt for mobbing må man klare seg selv, holde kjeft og tie å hvis man så ikke gjør det man blir fortalt blir man straffet for det en vanlig mann i gata ikke tror er mulig.
Jeg har blogget i et par år nå og har dokumentert det meste, men selv så følger jeg at jeg ikke har fått ned alt ved detalj osv… Men jeg er likevel fornøyd med alle innleggene og vil fortsette!
De skal ansvarliggjøres og jeg kan si såpass at jeg aldri kommer til å gi meg før barnevernsjef Hege Michalsen sitter straffedømt.
Hvordan kan mennesker ha mot til å fortelle et barn rett opp i ansiktet at “din far er ikkke bra,
din far er søppel, din far kan ikke ta vare på deg, din far … din far…” – Jeg har blitt møtt med mange slike uttalelser ink trusler og bestikkelser fra barnevernet.

Kidnappet og ført bort i rød bil 03.02.2016. Barnevernet tok meg og broren min ut av første skoletime. Jeg satt med så mange spørsmål akkurat denne dagen som aldri ble besvart. Spørsmålene sitter ennå festet til hode og venter på svar, men får jeg? Barnevernet holder tilbake masse informasjon. Jeg ble ikke fortalt hvor vi skulle, Jeg visste ikke hva som skjedde og fikk ikke vite. Jeg ringte til pappa men han tok aldri mob og jeg ringte og ringte men kom bare til mobilsvar.

Vi blir brakt inn til barnehuset i Stavanger. Vi blir værende på barnehuset hele dagen og det skulle man regne med. De har overtaket , et fullstendig overtak! Jeg vil ikke klare å bevege meg , snu meg eller ha tiltro til systemet noensinne. Det har ødelagt meg
Vi blir undersøkt av leger, ræva politiavhør og lang ventetid deretter blir vi fratatt mobiltelefoner og fikk aldri vite hva det gjaldt eller hvorfor de anholdt pappa. Hele dagen blir vi fotfulgt av ansatte i barnevernet Hege Braseth og familieteam Merete Herheim, det var ikke snakk om å være alene et sekund en gang.
Hadde jeg sittet der i dag på den stolen med de samme grove anklagene hadde jeg ærlig og rimelig slått til han, og bedt han om å dra til hælvete og langt vekk herfra.

Senere på kvelden blir vi splittet opp. Jeg blir holdt i varetekt i forsterket beredskapshjem hos Grethe Goa på Lura i Stavanger, broren min i beredskapshjem hos Brit Pedersen på Hommersåk og eldste broren min på institusjon Røyneberg. Jeg opplevde meg sperret inne og fikk langt mindre frihet

Pappa blir pågrepet av bevæpnet politi under samme tid som barnevernet tar oss, deretter blir han hevet på glattcella i Haugesund. Han blir avhørt i et par timer dagen etter.
I mellomtiden ransaket politiet hele huset vårt og tok med seg alt av pc, mobiltelefoner og dagbøkene mine. Vi fikk ikke eiendelene våre tilbake før halvannet år senere. 

Barnevernsjef Hege Michalsen og miljøarbeider ved Sauda videregående Roger Haraldsen hadde et samarbeid sammen ved å skrive en falsk bekymringsmelding på pappa. En bekymringsmelding som stemplet pappa som en voldelig seksualforbryter og pappa hadde tidligere fått anklager om seksuelle handlinger når barneverntjenesten var på hjemmebesøk. Barnevernet, skole og politi har forsøkt og brukt strategier på å få en uskyldig pappa straffedømt for noe de selv kan ta konsekvenser for.

Gratulerer med dagen pappa. Jeg er glad i deg

Gratulerer! Du sier at dagen ikke er noe å feire med alderen, men jeg vil likevel gi anledning til å gi deg en gratulasjon. Dagen skal markeres og nytes med de gode minnene vi har hatt sammen. Vi har ikke mye glede igjen i livene våre grunnet all urett vi har blitt påført av den norske stat og kommune, men du har vært mest og lengst utsatt i livet. Jeg gråter på din vei

Du er barn av Waisenhuset. Det var en beintøff og hard oppvekst, du mistet hele barndommen din og hele tiden har fortiden forfulgt deg gjennom årene. Du har aldri fått fred 
Du er den sterkeste jeg kjenner. Det skal mye krefter og energi for å holde seg oppegående gjennom alle disse årene du er blitt krenket av den norske stat. Du er helt unik, pappa! 
Jeg setter mest pris på deg. Du har alltid kjempet for oss, alltid gitt oss trygghet og nærhet for at vi skulle få en best mulig oppvekst og en bra fremtid. Jeg har alltid følt meg elsket og trygg når du er der fordi du gir så mye av deg selv, du er helt fantastisk og det må du vite.

Min pappa har hele livet kjempet. Barnevernet, skole og rettssystemet prøver å fremstille han som en dårlig far og gjør alt for å knekke han og som hans datter står jeg her på sidelinja og føler meg helt ødelagt til tross for at jeg har vært gjennom akkurat det samme. Det fortjener ikke min pappa. Han er den snilleste, fantastiske og den beste å være inntil. Min pappa skal ikke stemples som kriminell. Hvorfor gjør dere dette Hege Michalsen? Han er ingen voldelig far og har aldri seksuelt utnyttet oss. Dere kunne i dette tilfellet vært ansvarlig for justismord om pappa fremdeles hadde sittet inne for det dere anklaget han for. Men uansett hvilken retning det tok står dere ansvarlig for å ha ødelagt og terrorisert familien i over flere år. Hvordan er det som far og hele tiden bli møtt med at man ikke er god nok, at folk som verken kjenner til deg eller familien kan ha rett til å uttale seg om foreldre er gode nok omsorgspersoner, og hva som er barnets beste? Det er maktpersoner som diktere familien. 

Hvilken høytid er det å feire? Når vi snakker om det er jo julaften rett rundt hjørne men hele poenget med julen er borte, julestemningen er forsvunnet fordi barnevernet sørger jo for å få det dritt for oss hvert eneste år. Denne julen fylles bare med de vonde minner, de vonde opplevelsene og marerittet som startet det hele. 

Bare for å påpeke at idag skal vi ikke bruke dagen til å feire et av dine år, slapp helt av. Men til å sette pris på at vi har hverandre at uansett hva som skjer er vi alltid der for deg og jeg vet at du er der for oss. Btw jeg har funnet noen deilige kakeoppskrifter på nettet som jeg tenkte jeg kunne bake i morgen for å feire deg/ikke årene dine. Takk for at du er den du er. Jeg er evig takknemlig for å ha deg i livet mitt! Jeg håper du uansett får en fin dag med oss

Ondskapen sitter på andre siden av bordet

Hykleri kameraderi og korrupsjon er ikke noe nytt i Sauda politikken da vi selv fikk oppleve det og måtte gå fra hus og hjem. Da skole, barnevern, nav og politi var alle innblandet når jeg ble mobbet på barneskolen (Austarheim skule) til og med rådmann Wictor Juul som hadde familie i sjef stillinger hos fylkesmannen var innblandet som igjen gjorde at fylkesmannen glemte alle papir (klage) som var sendt inn, fylkesmannen beklaget naturligvis dette og mange andre ting 5 år etterpå men familien ble sittende igjen med ingenting mindre enn noen gang før. Men jeg har stemmen min som ingen kan ta fra meg som er noe du vil merke og angre på at du gikk over streken og trakasserte meg og min familie Barnevernsjef Hege Michalsen

Julen 2013-14-15-16-17-18 klarte du og ødelegge for meg og familien, i dag er det ikke mye juleglede igjen hos meg det er bare fæle minner om all ondskapen du stelte i stand for meg og familien min for det har ingenting med barns beste og gjøre men ondskap og hevn

Saksbehandlerne du sendte Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland som anklaget min far for seksuelle handlinger mot meg, selv om det satt en anstand på siden av og observerte det hele. Min far tok opp hele møte som viser en stygg framferd fra dine saksbehandlere som du beskyttet.

Politiet Harald Ramnefjell med makker som og var tilstede bekrefter ikke saksbehandlerne dine sine stygge påstander men kommer heller med en ny bekymringsmelding mot oss som er brudd på loven § 6-4. Opplysningsplikt  bekymringsmelding går i at vi hadde kontakt med vår anstand som ble sendt ut døren før møtet var slutt som igjen åpnet for flere påstander om seksuelle handlinger fra min far.

 Etter at min far fikk sparket saksbehandlerne dine ansatte du en ny konsulent fra Karmøy Hege Braseth som igjen startet et helvete på jorden som en hevn fra deg. Du rottet deg sammen med din gode venn miljøarbeider Roger Haraldsen ved Sauda vgs. som da laget en falsk bekymringsmelding på familien som og er brudd på paragraf  § 6-4.Opplysningsplikt 

Politioverbetjent Thomas Breivik eller Thomas Wahl som han heter nå, undersøker ingenting selv men stoler blindt på alt du sier Hege Michalsen som din hund. Han ble observert flere ganger springende i trappene til ditt kontor. Henla alle anmeldelser som min far sendte inn uten å undersøke først behandlet også sin egen anmeldelse og henla den. 

Alt dette skjedde fordi jeg ble mobbet på Austarheim skule der din gode venninne Ingunn B. Svandal er rektor. Rektor Ingunn Svandal som er gift med Skolesjef Jakob Svandal har mange gode venninner og familie som er plassert på strategiske steder rundt om i administrasjonen i kommunen samt barnevern og helsestasjonen der informasjonen flyter fritt viser her til mange andre familier som er ødelagt i Sauda på grunn av dette Rektor bryter og loven § 6-4. Opplysningsplikt

Åshild Åbø Eeg var min lærer på Austarheim Skole min far pratet med læreren og mistenker skolen for og ikke å ha kompetanse på skjult mobbing og kan derfor ikke se faresignalene som oppstår. Far får hele tiden tilbakemeldinger på at «jeg blir fulgt godt opp på alle punkter både faglig og sosialt» en det er bare en klassisk setning som alle får. Skolen går da til personangrep mot den som blir mobbet og min far og sender bekymringsmelding som er brudd på lov paragraf § 6-4. Opplysningsplikt.  BUP Sier det er et kjent problem der unger som har lærevansker blir et lett mobbeoffer i skolen. 

Med all denne ondskapen du utfører på vegner av kommunen Hege Michalsen hva mener du er barns beste? 

Tone Rasmussen Birkeland som er helsesøster ved Austarheim skule bryter taushetsplikten og tar unger ut av skolen uten tillatelse. Sender og bekymringsmelding som bryter med taushetsplikten Og denne paragrafen § 6-4. Opplysningsplikt

7.6.2015 Ble helsesøster anmeldt for Brudd på paragraf:Helsepersonell er omfattet av lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. herunder bestemmelser om krav til faglig forsvarlighet og taushetsplikt. Men dette ble henlagt av Thomas Wahl uten undersøkelse. 

Etter at vi ble anklaget der du kom med seksuelle påstander Hege Michalsen har ikke min far tørt og ta på oss heller ingen klemmer tør ikke å vise at han er glad i oss skal det gis klemmer må det skje motsatt. Det må være et kaldt samfunn du lever i der ingen voksne må vise sin glede for sine unger og tåre være den man er. Kaller du det for barns beste 

Jeg hater deg og dine venner som ødela min skolegang min barndom og mitt liv. Men jeg har min stemme som du ikke kan ta fra meg og den stemmen skal du få høre høyt og lenge, kanskje møtes vi på gamlehjemmet en gang der du sitter som pasient og jeg er pleier en gang i tiden.


Politi og facebook sensur

Er det greit å bruke blokkering, utestenging og fjerning av innlegg av den enkeltes rett til ytringsfrihet?
Jeg har mange ganger opplevd dette og er selvsagt langt ifra den eneste. Men jeg merker meg irritert over denne -forbud mot ytringsfrihet-  greia. Hvor det offentlige går for langt og straffer folket for sine ytringer
Først om fremst vil jeg si personlig at det er bloggen som har stor betydning for meg, der jeg kan frigjøre meg selv for hva enn…
Men over alt hvor jeg snur meg ser jeg sperringer som hindrer den enkeltes rett til å ytre seg hvor man gjerne bruker facebook, blogg og youtube for å uttrykke sine meninger om systemet som urettmessig behandler oss. 

Nå nylig har jeg byttet bloggplattform fra blogg.no til wordpress. Det er nettopp på grunn av dette
Først la jeg ut en video på youtube der politiet har klart å få den slettet. Etter en tid har jeg lagt ut en annen video på bloggen, i ettertid har politiet klart å få den også slettet. Da har jeg bare sett meg nødt til å bytte plattform slik at ingen andre enn meg selv kan styre dette. Samtidig så er jeg utestengt fra facebook av intet mindre enn et innlegg som jeg har skrevet om selvskading i barnevernet. Sensurert av facebook to ganger, utestengt i 30 dager

Å vi opplever jo stadig at Facebook sensurerer innlegg som burde vernes av ytringsfriheten.
Det er lover og regler som burde overholdes som skal ivareta ytringsfrihet og demokrati. Når facebook er en sentral plattform i offentlighet burde dette selvsagt være en rolle som spiller inn her slik at våre rettigheter blir holdt i balanse. Ytringsfrihet er en menneskerett

Det er når innlegg som fremmer viktige poeng, saker og opplevelser med offentlige etater blir filtrert bort, sensurert og der politiet fører straffesak mot vedkommende/altså forfatteren.

Politiet er jo brikken i spillet. De sensurerer ytringer, det er snakk om at politiet knebler enhver ytring med kritikk til det offentlige. Er det politiet som skal få definere hvilke ytringer som er greit og ikke, med å uskyldig straffe de som forteller om offentlige overgrep? Det er ikke livet til rettferdighet at offentlig myndighet skal bestemme over folk sine liv og sette begrensninger for hvordan man skal leve livet. Er ikke vi alle mennesker likeverd eller tar jeg feil, å at de så sitter med makten har rett til å terrorisere det norske folk? 

Saken til Ida Åsesdatter Isaksenksen går inn på dette med ytringsfrihet, med lov og rett. Ida har kjempet en hard og tøff kamp for å få sin kjære datter hjem igjen fra barnevernet som har holdt henne fanget som et oppbevaringsmiddel i fosterhjem å splittet og revet vekk fra mor i skoletid. Det skal fremlegges at Ida er en ressurssterk og god mor som gjør alt hun kan for å trygge en god og trygg fremtid for datteren sin, forholdet mellom Ida og Maja er unikt og enestående. Barnevernet gjorde ikke feil, de begikk overgrep med full overlegg og det er problemstillingen i norsk barnevern for med slike gjentatte feil gang på gang kan ikke handlingen som utføres legges på som en feil, eller å skygge og glatte over handlingen med å skjule seg bak loven. Barnevernet tråkket over feil familie, nå er konsekvensen av det å stå i kritikken og tåle at saken blir offentliggjort med navn og bildet på de ansvarlige som begikk overgrep. 

Mor og datter ble gjenforent 4.Januar 2019 da mor har kjempet og vært en knallhard motstander mot staten har hun fått sin vesle jente tilbake. Etter denne heksejakten som har funnet sted i Tromsø der de var bosatt har de sett seg nødt til å flykte landet i håp om å få en tryggere hverdag, der de kan leve omsider. Når barnevernet ikke får muligheten til å ramme mor og barn på andre måter, ble Ida dømt i Hålogaland tingrett for å ha postet bilder av datteren på Facebook og måtte dermed betale 12.000 kroner i bot. Når Ida ble fratatt omsorgen for sin datter skal hun ha opprettet en facebook gruppe på daværende tidspunkt for å få datteren hjem igjen ved å fremme sin sak gjennom gruppen
«Maja Helene skal hjem». Maja har selv vært veldig tydelig og gitt sterkt uttrykk for at det er hos mor hun vil være. 

Massemediene produserer avisartikler med overskrifter som vinkler saken på en upassende måte. Ida blir fremstilt for å ha krenket datteren sin gjennom å publisere bilder og innlegg av henne på facebook, ved stort å utelukke at mor vant over barnevernet og fikk datteren tilbake som de nå begge er kjempeglad for. Uten et eneste ord om hvilke skader barnevernet påførte familien

«At barnet som syvåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, f.eks. i ungdomstiden», skriver Hålogaland lagmannsrett i dommen.» 

Skal ikke barnet blir hørt før man tar ut slike spekulasjoner for en påsatt traume som langt overhode ikke eksisterer? Barnet er fornærmede i saken, men blir ikke inkludert i saken(?) Mor er altså dømt for krenkelser av datterens rett til privatliv. Rettssystemet vil rive opp og splitte forholdet mellom mor og datter ved at deres rettigheter blir satt opp mot hverandre
Men hvilke rettigheter blir overholdt her? For jenta blir ikke hørt eller lyttet til. Hun forteller sitt

Hvilke bilder og videoer bufetat bruker for å eksponere barn i “hjelp meg” kampanjer og reklamer på den måten misbruker og utnytter de barn for å tiltrekke seg folk/kunder. Bufetat går under som kjøp og salg av barn, det er menneskehandel og barne industri på agenda… Det er barn i små alder som blir pepret på med typ t-skjorter, luer osv… og blir deretter utlevert på nett for å reklamere for fosterhjemstjenesten med deres produkter og dette gjør de uten tillatelse og samtykke fra foreldrene, hvor er rettighetene til disse barna? Ungene i barnehagealder blir markedsført med t-skjorter og luer av fosterhjem som et reklameskilt. Skal barn stå å vær et reklameskilt for deres industri? Er ikke det straffbart, hvorfor er Ida dømt?

Ta gjerne opp din mening i kommentarfeltet om hva som er riktig å sensurere og hva som ikke er det. Hvor bør grensen gå mellom sensur og ytringsfrihet? 

Infomøte om fosterhjem| Politiet blir koblet inn DEL2

Enhetsleder Mallin Østerhus i fosterhjemstjenesten vest, Stavanger Avdelingsleder Hege Garbo Småmo og Heidi Kjærstad rekruttere fosterforeldre for og sende barn fra velfungerende hjem.Det er ikke så lenge siden barnevernsjef Gunnar Toresen i Stavanger beskyttet en pedofil fosterfar med unger som den pedofile forgrep seg på. Deretter har det vært langt flere saker i media om fosterforeldre som forgriper seg på barn uten at noen myndighet griper inn, selv det åpenbare kan bortforklares av barnevernet.De fortsetter krenkelser av barns rettigheter. Når skal barnets interesser bli satt i fokus? Barn blir ikke hørt.Når de velger å opptre på denne måten som filmen viser tyder det nok en gang på at de verken ikke bryr seg eller er interessert i å gjøre noe med problemet. Hege Garbo Småmo vil heller hindre ytringsfrihet og krenke barnets rettigheter

Politiet får innleggene og videoene mine slettet

Fikk en mail fra de så driver bloggstedet idag. Politiet har slettet ennå et av mine innlegg og videoer, så det er ingen tvil om at bloggen er under oppsyn
Men igjen så legges det ikke til grunn for politiets håndtering av det de mener er straffbart. Verken ikke bloggen eller det gjeldende innlegget bryter mot norsk lov! Den er beskyttet av Artikkel 10 i Europakonvensjonen som innebærer at enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser.
Da vil jeg også legge til :Det en person gjør i sitt arbeid, er ikke privat, og kan kritiseres offentlig, når det har et godtagbart formål (f.eks som viktig informasjon, viktig debatt). Det de derimot gjør privat, deres familieliv, fritidsbeskjeftigelser osv, er derimot beskyttet som privatliv. De fortsetter krenkelser av barns rettigheter.
Artikkel utslag:
– Når barn og foreldre utsettes for uforstand og maktmisbruk, er de i sin fulle rett til å fortelle om det. Ytringsfrihet er en rett Grunnloven gir alle, også barn. Den sikrer borgerne rett til å ytre seg, særlig om offentlig maktbruk. Ingen har rett til å stanse, begrense, bortforklare eller bagatellisere barns og foreldres beskrivelse av urett og offentlige overgrep ved å stemple deres ytringer som «hatefulle»

Har egentlig barn i Norge en stemme og mulighet til å ytre seg? For hver dag så legges det et hinder for barnets rett til å uttrykke seg
Det er ikke demokrati men en bestemt styreform som har lagt seg på overflaten av samfunnet. Vi lever ikke lenger våre egne liv, den norske staten gjør det for oss

Politiet derimot er bare små nikkedukker for barnevernet. Å si meg er det troverdig når Avdelingsleder Hege Garbo Småmo i fosterhjemstjenesten roper «ulv – ulv»? Ressurssløsing av politiets arbeid)

Jeg filmet da jeg gikk på infomøte om fosterhjem. Videoen ligger ennå på youtube så hvis du ikke har sett den anbefaler jeg deg det/Del1, 2

Del1 truet politiet meg ved å anmelde meg hvis jeg la det ut på nett. Det gjorde jeg! Men videoen ble bare slettet fra alle mine sosiale medier og ingen anmeldelse har kommet inn. Del2 er blitt slettet fra bloggen

Bekymringsmelding, tilsvar og klagebrev

Mottakskonsulent ved Stavanger barneverntjeneste Siw Landsnes ringte meg for et par dager siden ang om at jeg ville få brev i posten. Bufetat, avdelingsleder Hege Garbo Småmo sendte inn en bekymringsmelding på meg fordi jeg stilte opp på møtene de arrangerer. Mye av det jeg vil si på bloggen står allerede i klagen som er blitt sendt til fylkesmannen og som tilsvar tilbake til barnevernet.  Så vi snakkes på neste infomøte enten eller om jeg kommer inn!

Til ennå en opplysning: Jeg er i gang med å politianmelde dere 

Det er virkelig på tide å straffeforfølge og granske enkeltpersoner i politi og barnevernet, som av egen vinning eller andre motiv krenker andre mennesker og familier. De forhandler i strid med nasjonal og internasjonal lov hver eneste dag, de fratar oss retten til et liv

Meningsmotstander er også et medmenneske 

Trakassering av mennesker i den offentlige debatten er en alvorlig trussel mot vårt folkestyre, sa kong Harald i sin tale under stortingsmiddagen.

Om bekymringsmelding til barnevernet. Er det nok å bare være bekymret?

Her trengs åpenbart kunnskap både i skoleverket, helsetjenesten og kommuneadministrasjonen når det skal gis melding og hvordan det eventuelt skal gjøres. Og ikke minst når det ikke skal sendes melding til barnevernet. Det er galt om det ikke blir gitt bekymring når det foreligger alvorlige forhold. Men det er også galt å sende inn bekymring der det ikke er grunnlag for det, og hvor man setter til side alle prinsipper for involvering, deltakelse i beslutningsprosessen, informasjon, taushetsplikt og samtykke. Det bryter med den tilliten personellet skal forvalte og skaper et dårlig klima for samarbeid. Og det er en trussel mot foreldrenes krav på rettssikkerhet hvis fagpersonell sender bekymringsmelding uten at det foreligger objektive funn som tilsier at barnevernet skal kobles inn.

Det er ikke et krav om sikker kunnskap – det er andre som skal etterforske. Det skal likevel gjøres rede for objektive funn som gir grunn til mistanke. Melding skal ikke sendes ut fra antakelser eller en generell bekymring, men på bakgrunn av konkret mistanke. Og mistanken skal altså knyttes til alvorlig omsorgssvikt, overgrep eller barnemishandling.

Påtegningsark fra statsadvokaten

Jeg lurer litt på hva som skjer? Det har gått noen mnd nå fra jeg fikk brevet i posten. Politiet henla saken 24.05.2019 etter bevisets stilling deretter klaget Sauda kommune på henleggelsen. Jeg klaget på hvorfor det ikke henlegges med (intet straffbart forhold funnet sted) som er det korrekte. Men politiet tar opp saken igjen til etterforskning og siden 21.06.2019 har jeg ikke hørt noe mer. Å da lurer jeg på hvor mange år dette skal ta? En etterforskning kan vel ikke pågå i all evighet? Nesten 2 år har gått

Første gang vi hørte om anmeldelsen var gjennom Ryfylke Avisa 13.03.2018 – Redaktør Knut Atle Seim tidligere barnevernsjef
Første avhør 09.05.2018
Andre avhør 9.11.18
Henlegger saken 24.05.2019
Fortsetter saken 21.06.2019


Hvorfor henlegges det bare ikke med riktig paragraf? Bli ferdig med det
Hvorfor tar det så sinnsykt lang tid…
Å når vi snakker om kompetente personer, er ikke anmelderen eller Sauda kommunen egnet for noenting. De er ikke profesjonelle i sitt arbeid, kompetanse har de ikke og hvor har de fått utdannelsen sin fra? Det ville vært riktig av politiet å undersøke og gransket forholdene nøye i kommunen som ligger til grunn for anmeldelsen om dette virkelig bør bli tatt seriøst.

 

Sauda Kommune har brutt loven opp til flere ganger og skal jeg bli straffet for noe kommunen selv gjør?
Det er sjefene der inne som sitter å styrer som er kriminelle rabiate. Her burde politiet i Stavanger ta litt ansvar
Hvorfor skal det ikke skrives om? Å hele tiden holdes kjeft om. Nei, det er klart at de det gjelder skal navngis å stå til ansvar for den galskapen som foreligger


Infomøte om fosterhjem| Politiet blir koblet inn DEL1

I dag vil jeg starte med et nytt kapittel på bloggen. Jeg skal skrive mer enn hva jeg ventet å ha bloggen til, så jeg går litt dypere inn slik at bloggen ikke bare handler om Sauda Kommune lenger.

Jeg stilte opp på et informasjonsmøte om fosterhjem 15.Okt kl 1800 på Statens hus, Stavanger
Jeg er tydeligvis ikke velkommen der. Hege Garbo Småmo i fosterhjemstjenesten tilkalte politiet i hast da jeg kritiserte måten de driver dette på, jeg måtte forlate stedet slik at de kunne fortsette møte sitt. Jeg ble bortvist Men dette er et åpent møte. Et møte alle er velkomne til så hvorfor blir jeg nektet adgang? De tåler ikke kritikk, de vil ikke møte kritikken og derfor blir jeg nektet å komme inn på et åpent møte de selv har arrangert, sender politiet på meg og bekymringsmelding til barnevernet. Hvorfor ta det så problematisk? 

Jeg er ei 17 år gammel jente og dere kan ikke møte meg med litt hensyn, respekt og høflighet en gang. Å løser dette med politi og bekymringsmelding til barnevernet. Hvor amatørmessig er det
Jeg blir helt satt ut av måten de velger og gjøre det på. Enhetsleder Mallin Østerhus, Avdelingsleder Hege Garbo Småmo og Heidi Kjærstad hva slags oppførsel og holdning dere viser frem er hårreisende, for det føles upassende og ugreit. Det er ikke slik man lytter å imøtekommer barn og unge

Jeg skal nå politianmelde Mallin Østerhus og Hege Garbo Småmo som begge jobber i fosterhjemstjenesten. Bufetat, barnevernet og Stavanger kommunen vil bli anmeldt for trakassering og hindring av ytringsfriheten, brudd på artikkel 13. i FNs barnekonvensjon.
Jeg sender og inn klage til fylkesmannen også om følgende. Da jeg ikke får komme inn på disse møtene
Jeg har tidligere vært på:
Informasjonsmøte om fosterhjem 15.Aug 1800 på Statens Hus, Stavanger
Informasjonsmøte om familiehjem og beredskapshjem 24.Sept 1800
Statens Hus, Stavanger
Hege Garbo Småmo og Mallin Østerhus ringte til politiet (løpegutter) og jeg ble deretter bortvist i 12 timer
Informasjonsmøte om fosterhjem 15.Okt 1800 på Statens Hus, Stavanger
Hege Garbo Småmo ringte politiet (løpegutter) og jeg ble deretter bortvist i 12 timer

Politioverbetjent Thomas Wahl

Familie betyr mest i livet ditt sier du i ryfylke avisa, det var jo sjarmerende til tross for hvilke løpegutt du er for barnevernet

 

Jeg lurer veldig på hva du tenker om oss andre? Du nevner i ditt intervju med ryfylke avisa at du ikke klarer deg uten Solfrid og ungene, men til den store overraskelse er du jo med på å ødelegge og splitte opp familier som er under barnevernet. Familier blir revet fra hverandre

 

Typisk hva du sier i forhold til hva du gjør mot andre mennesker, det ser dumt ut spesielt da du er politi og skal opptre profesjonelt.
Hvilken utdannelse har du? Kompetansen er ihvertfall ikke på topp
Hvilke arbeidsforhold du jobber i er elendig og skulle vært tatt tak i, og gransket. Du henlegger saker så er viktig å prioritere, men venner og bekjente kommer først i køen.
Overgrep, mishandling, trakassering og terroriseringen som Sauda kommune påførte oss stanser ikke av seg selv, og vil fortsette så lenge Hege Michalsen sitter som sjef i barnevernet.

 

 

Familie betyr mye. Å jeg tror ikke du er istand til å forstå hva det betyr? – Kjærlighet, et sted å høre til å kunne eie det og vær glad i noen
Foreldre blir fratatt det som betyr mest av alt i verden, barna blir fratatt den tryggheten og den gode omsorgen mor og far gir.

– Å det kan ikke erstattes med noe

17 ÅR!

Jeg fyller 17 ÅR idag;) Jeg håper å bruke denne dagen med familien. Jeg vil ikke gjøre noe stort ut av det hahah. Men viktigst å ha den opplevelsen at jeg heldigvis står i den posisjon at barnevernet ikke lenger kan ha meg i deres varetekt, og at vi da er samlet som en familie. Når jeg ser tilbake på årene som har gått så skulle jeg så gjerne ønsket at livet tok en annen retning enn hva de gjorde, men det er idag 17 år skal feires.

Jeg er ferdig med barnevernet gudskjelov. Jeg slipper å dra fra familien min en gang til, jeg føler meg faktisk friii! For en gang skyld. Men Sauda ligger på bloggen min for et ansvar av alt dette, og det skal skrives om hele tiden hva disse som er navngitt på bloggen har gjort.

Jeg har en stemme nå! Politiet tar opp saken igjen til etterforskning

Ryfylke avisa i Sauda kommune skriver om saken igjen. Redaktør Knut Atle Seim som tidligere barnevernsjef har kontakter overalt i kommunen og får nok opplysninger fra kommunalsjef Aina Olene Tveit, barnevernsjef Hege Michalsen og gud vet hva… De samarbeider om for å fremstille meg som den store stygge ulven og mest for å få lagt ned denne bloggen fordi de avskyr at de hele tiden blir omtalt på nett da jeg belyser om hvor stygt de behandler familier, hvor den grensen som rammer familier aldri slutter og lovbruddene som blir begått hver dag av de navngitte i bloggen.

 

Kommunalsjef ved Sauda kommune Aina Olene Tveit kommer stadig med nye krenkelser av meg i ryfylke.net, sterke uttalelser slik at det skal fremstilles som jeg har begått noe straffbart. Det skal aldri glemmes at det var under Aina sin ledelse barnevernet og lakeiene kom hjem til oss å trakasserte og ødela familien min, så jeg forteller jo bare alt som blir gjort under Ainas ledelse. Det tyder mye på at Aina ikke har det som skal til for å sitte i denne stillingen som kommunalsjef. Inkompetent lederskap kalles det!

 

Jeg fikk mail fra advokaten 26.06.2019 der det står at politiet ønsker at det gjennomføres avhør av meg igjen, altså at saken gjenåpnes til ny etterforsking. Ingenting har forandret seg siden sist så det betyr at jeg ikke er interessert å gå i noe avhør nå heller. Det som er blitt sagt og skrevet står i bloggen! Er politiet så høytidelige at de mener det er begått en straffbar handling så får de som mener seg trakassert og krenket få rævå i girr å gå til sak. Det som holder kommunen tilbake ved å kjøre sak mot meg er nettopp det at de ikke har noe sak men de vil så gjerne ta meg på noe så de bruker bikkjene sine til etterforskning og for å innkalle meg til avhør.

 


Jeg gjengir her noe av det som står i brevet fra statsadvokaten: 

“politiet bes innhente eventuelle opplysninger som kommunen har, også kontaktopplysninger til eventuelle vitner. Selv om politiet i stor grad kan forvente at en profesjonell part, som en kommune, av eget tiltak oversender opplysninger som har betydning for sakens opplysning, bør politiet alltid ta kontakt med anmelder for å forsikre seg om at alle relevante opplysninger for saken er oversendt.”

Og videre i brevet står det “ Politiet bes undersøke om de to forholdene er å anse som et fortsatt forhold eller to forhold, men hvor kommunen eventuelt har oversendt to anmeldelser for det samme forholdet. Det bør i forlengelsen av dette undersøkes om anmeldelsen er innsendt av kompetent person i kommunen


Alle vet hvem som er anmelder her: Kommunalsjef ved Sauda kommune Aina Olene Tveit. Leser vi ryfylke avisa så er det veldig mange saker Aina ikke har styring på. Har hun kompetanse nok når statsadvokaten stiller spørsmål ved hennes stilling?

Ryfylke skriver om meg igjen, under etterforskning…

Sauda Kommune bryter loven daglig.

Aina Olene Tveit, kommunalsjef som er sjef for barnevernet bryter loven daglig ved og ikke å følge opp barnevernet i Sauda men klager istedenfor sin nød i Ryfylke.net 23. juni 2019 til sin gamle barnevernsjef Redaktør: Knut Atle Seim

Dårlig journalistikk av Ryfylke.net  

Redaktør: Knut Atle Seim innhenter ikke informasjon fra meg tiltros for at han vet godt hvem jeg er men velger heller og belyse kun en side av saken som det er gjort flere ganger tidligere for og henge ut ungdombarnevernsbarn. Fylkesmannen har gitt meg rett på alle punkter og har slått ned på Sauda sin håndtering av barnevernssaken og politiet har henlagt saken men likevel klarer

Redaktør: Knut Atle Seim og framstille meg som den store skurken.

Innslag i Ryfylke.net 13. mars 2018 «Tilsette blir hengt ut i sosiale medier»

Innslag i Ryfylke.net 20. mars 2018 «Sjikane-saka sendt til Stavanger»

Innslag i Ryfylke.net 4. april 2018 «Har starta etterforsking»

Innslag i Ryfylke.net 21. juni 2019 «Trussel-saka er henlagt» Aina Olene Tveit klager på henlegginga.

 

Aina Olene Tveit mener det er netthets og trakassering når noen stiller spørsmål ved hennes håndtering av barnevernet i Sauda. Hun tåler ikke kritikk av sitt arbeid men stiller seg over Norges lover og hevder alle som sier henne imot driver med netthets og trakassering som ikke hører hjemme noen plass. Hvis Aina Olene Tveit hadde passet i sin jobb så hadde ikke noe av dette skjedd ved å ødelegge og splitte opp familien min, da du med dine lakeier (barnevern med politi) kom opp til flere ganger på dørene uten grunnlag. Det var trakassering, slo fylkesmannen fast og med brudd på loven.

 

Det vises til brudd på Barnevernloven § 4-12, 4-16 og 4-21 Barnekonvensjonen art 9

Hvorfor tolker Hege Michalsen (barnevernsjef) Barnevernloven § 4-12, 4-16 og 4-21 feil, har det noe med utdannelsen å gjøre eller er det bare ondskap. Hvorfor følger ikke Michalsen opp § 4-16 etter omsorgovertakelsen av meg (skal legge til rette for tilbakeføring), er det utdannelsen eller bare ondskap. Hvorfor følger ikke Hege Michalsen barnevern loven?

I min sak bruker Hege Michalsen Barnevernloven for å ødelegge min familie og mange andre familier i Sauda. Min familie har fått uopprettelig skade med vanvittige økonomiske tap som følge av dette måtte vi flytte fra gård og hjem i Sauda.

Aina Olene Tveit, her er noen av lovene som du burde følge. Les det i rød tekst, det er kun for deg!

Jeg har aldri drevet med netthets og trakassering som du påstår men jeg lover og følge ditt arbeid med argusøyne framover.

 

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

 

 

FN – Verdenserklæringen om Menneskerettighetene Artikkel 19:

«Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.»

 

EMK artikkel 10

Er det slått fast at personer i offentlige stillinger må finne seg i nesten enhver ytring som har betydning for debatten om utføring av en slik stilling, selv om det er liten tvil om at det dreier seg om utsagn som kan virke personlig sterkt belastende. Dette poeng illustreres bl.a. i Tuomela og andre mot Finnland (2010).

Hvorfor blir det aldri tatt grep om?

Sauda kommune fortsetter sin oppførsel og holdning i samme linje og spor. Hvorfor blir det aldri tatt grep om? Fylkesmannen har gjort mange tilsyn av kommunen på bakgrunn av min sak men også generelt der det har blitt avdekket lovbrudd i barneverntjenesten/Hege Michalsen ansvarlig leder, og Austarheim skole/Ingunn B. Svandal ansvarlig leder. Sauda kommune har ikke styring over noenting i bygda, men likevel driver de å skryter hverandre opp i skyene for at det skal virke flott ut.
Å beskytte og forsvare hverandre er de sabla gode på! Barnevernsjef Hege Michalsen er fullstendig ustabil og totalt inkompetent og uerfaren til å jobbe med barn og unge, fatter ikke en gang hva hun gjør på et kontor? Når hun skulle vært fengslet for all den galskapen hun driver hver dag. Så har du noen gang evnen til å be noen om å dra til helvete på en slik måte at de faktisk gleder seg til turen så ikke kast bort tiden. Michalsen har evnene til en psykopat.

I Ryfylke 30. mai 2019

Straffesak henlagt

Jaha,  nå har politiet henlagt saken med bloggen. Det har gått 14 mnd siden Sauda kommune hengte oss ut i ryfylke med at jeg da var blitt anmeldt. Men ikke før nå har politiet klart å henlegge saken. Hvorfor? Jeg har vært innkalt til avhør to ganger dette året, men jeg har aldri latt meg avhøre eller gått med på noe. Jeg har alltid påberopt meg ytringsfriheten og alt som står på bloggen kan dokumenteres. Og det viser seg tydelig her at alt jeg gjør er riktig vei å gå bare man hever seg over de som ønsker å trampe enhver ned! Siste avhør der etterforsker Caroline Josdal truer oss med å sette inn en verge til neste avhør istedenfor at min far skal være tilstede blir grensa nådd. Dette skulle gå videre til jurist Ingrid Hærem, men ser da ut til at de legger seg flate da flere innkallinger til avhør uten noen formell grunn kan kalles trakassering.   :HAR BLITT ANMELDT AV SAUDA KOMMUNE

Barnevernsjef Hege Michalsen – Pyskopat

NÅ holder det! Det går ikke, det må ta slutt. Barnevernsjef ved Sauda kommune Hege Michalsen blir nå satt permanent inn i stilling som barnevernsjef. Det holder rett og slett ikke mål noen plass. Michalsen er jo totalt ustabil, og er ikke istand til å jobbe med barn og unge. Det er provoserende å sitte å se på at den samme galskapen fortsetter i samme linje spor… Hun kan bli sittende i sjefsstolen, hvor leeenge? Hun har ødelagt og splittet opp mange familier. Hun har drevet trakassering, terrorisering og går direkte til angrep på familier så hun selv personlig ikke liker. Hva slags menneske gjør noe sånt? Psykopat! Hvor lenge kan det holde på, for jeg sitter ikke bare å ser på den galskapen så skje. Michalsen skal ikke forbli sittende i den stolen, noe må gjøres. Hun har vært av og på den sjefsstolen så mange ganger, men fortsatt ingen så griper inn og tar et grep om henne for alle overgrepene hun begår mot familier og barn hver dag. Så inntil videre er det fullt lovlig for offentlig forvaltning å begå lovbrudd og menneskerettighetsbrudd. Det er jo sjarmerende!

Hvorfor griper ikke rådmann Rune Kloster tvedt inn? Det er hans ansvar. Hvorfor blir Michalsen værende i sjefsstolen når hun er totalt ustabil, hun har ingen utdannelse eller faglig kompetanse innafor dette feltet. Etnisk norsk forbryter! Det er hevet over enhver tvil hva fylkesmannen kom fram til i min sak der Hege Michalsen hadde brutt loven flere ganger. Men fotsatt skjer det ingen endring…

– Eg er veldig fornøgd med det, seier Aina Olene Tveit til Ryfylke.

Politibistand ved hjemmebesøk

Barnevernet benytter seg godt av politiet ved hjemmebesøk, henting av barn og barnevernsbarn som er på rømmen. Hvorfor blir politiet ofte brukt som bistand?

 

SAUDA: 2015-2017 på hjemmebesøk hadde barnevernet konstant med seg politibistand.
Er det mulig å stille seg spørsmål om hvorfor det var politi på dørene hjemme hos oss hver gang ved hjemmebesøk? Det har aldri vært noe slag av dårlig forhold i hjemmet, omsorgssvikt osv… ALT er greit! Ja, altså inntil barnevernet kommer da er visst alt galt.

 

Saksbehandler i barnevernet Synne Skorpe og Solveig Steinsland med bistand fra politiet tramper ned dørene uanmeldt. Jeg ser ut vinduet, da ser jeg en vanlig bil og en sivil politibil. Jeg tar deretter et dypt åndedrag for å slappe av i skuldrene og få tankene litt på plass, samtidig prøver jeg å forstå hva som skjer. Jeg kjenner tårene bare plutselig vil renne for hvilken rett har de til å angripe familien min? Det er ikke første gang, og heller ikke siste gang… Men det var like tøft hver gang! For hvilke rettigheter har vi barn oppi alt dette? Selv om man nekter samtale så fremlegger barnevernet grove trusler, og da er det ikke særlig frivillig lenger men bruk av tvang og makt. Jeg vil ha de bort! – Synne Skorpe og Solveig Steinsland har ingenting i mitt hus å gjøre, det er krenkelse av privatlivets fred. Og ved andre ting så vil jeg ikke ha politiet på dørene, 2-3 betjenter som påstår at de gjør jobben sin det så langt fra virkeligheten det går ann og komme. Det er et overtramp! Uthengt i bygda som kriminell. Hva vil folk tenke, hvordan vil folk reagere og hvordan skal vi få leve et normalt liv?

 

Jeg står i trappen ved yttergangen opp til stuen. Jeg kjenner en sterk frysning nedover i ryggmargen av å se synet av politiet som tar seg inn dørene. Selv om de ikke var kommet for å ta meg og brødrene mine med seg den gangen, så var de alltid ute etter å ta oss på noe vi gjorde eller som ble sagt i rommet. ALT kunne bli brukt mot oss. Jeg var redd for hva som skulle skje med oss, som i hvilke planer de hadde lagt for oss?! Synne Skorpe var ekstrem høylytt der hun stod, midt på stuegulvet vårt og vifta frem og tilbake med armene med et kroppsspråk som var veldig truende for oss alle. Og at politiet da ikke reagerer på oppførselen og holdningen til disse to saksbehandlerne, Synne og Solveig er merkelig.

 

Så har vi saker der politiet bistår barnevernet under henting av barn på skolen. Hvem gjør noe sånt? Politistaten dekker overfor barnevernets forbrytelser hver dag. Jeg tar et utdrag fra tv2 her:Under oppsyn av politiet blir han ført bort

En blid 13-åring var på påsketur med mor og sine to brødre. Snart blir livet til den 13 år gamle gutten snudd opp ned. To dager etter ferien skjer det som gutten har fryktet. Mot slutten av skoledagen møter plutselig barnevernet og politiet opp på skolen. 13-åringen blir hentet ut av klasserommet. Han blir holdt i begge armene av læreren og en dame fra barnevernet. Under oppsyn av politiet fører de ham inn i en bil.

VIL HJEM: Den 13 år gamle gutten bor i dag alene på en institusjon, milevis fra venner, skole og familie. I en e-post forteller han hvordan han har det.

De kjører rett til flyplassen. Han flys til Stavanger og fraktes videre til Jæren.
– Gutt (13) går til sak mot barnevernet i Bergen

– Saksøkte barnevernet – får bli hos mor

I en e-post beskriver gutten hvordan han selv har det.

 

«Jeg går jo glipp av ALT nå skole, venner, høytider-ALT! ORKER IKKE MER NÅ!
Jeg MÅ HJEM NÅ! Har det helt GRUSOMT NÅ!»


Barne- og likestillingsminister Ropstad, VÅKN OPP!

Fellesforbundet støtter skjult slavearbeid

Telefon samtale med helse og sosial Alexsandra Edberg i Stavanger kommune

Stavanger kommune med nav driver med slavearbeid

Alle som er lett psykisk utviklingshemmet og har fått uføretrygd får ca 20 000,-
etter skatt er betalt sitter man igjen med ca:15 000,-
Stavanger kommune tilbyr kommunal bolig (bøttekott) til kr: 6000,-
Strøm på kr: 2 000,- og mob kr: 500,- og mat kommer utenom

 

Regnestykket blir da sånn:

uføretrygd: kr: 20 000,-

Skatt:         kr:-5000,-

Kum. leie   kr:-6000,-

Strøm        kr:-2000,-

Mob           kr:-500,-

Mat            kr:-6500,- er igjen til mat og klær og andre dagligdagse ting.

 

Fellesforbundet vta-overenskomsten-2016-2018

  1. Minste sats for lønn

Minste sats for lønn fastsettes ved de sentrale forhandlingene mellom Fellesforbundet og ASVL. For perioden 2016-2018 er det oppnådd enighet om at minste sats for lønn er satt til kr 18,50 pr. time.

 

Dette er en skam da det er mange oppegående mennesker som blir tvunget inn i dette systemet og kan bare oppnå luselønn, uføretrygd sier du, stiger leie og strøm som alle vet så gjør det det ja da strekker ikke uføretrygda til da det er et minimum for og overleve.

Skal man leve på minstesatsen eller som «Per» fikk tilbud om 3500,- for en måneds slitt og det er før skatt, det blir ikke den rare time betalingen av dette.

 

Stavanger kommune og nav sier det skal være sånn (lev i fattigdom) Kvaleberg Industri AS.
Tjener seg rike på lettere psykisk utviklingshemmede folk med slavearbeid minstelønn på kr 18,50 noen av arbeiderne må betale for og få lov og jobbe!!

 

Trodde slaveriet var avskaffet ved lov i Norge men det gjelder visst ikke de med diagnose.
Som det blir sagt i telefonsamtalen med kommunen så er han ikke smart nok som varer ærekrenkende og høre fra en offentlig ansatt.

 

ER DETTE DET RIKE NORGE VERDIG?

Nøyaktig to år siden jeg ble sendt vekk å isolert

Da er det er nøyaktig to år siden. To år siden jeg ble sendt til helvete, for andre gang. Det er et følsomt tema, det treffer et sårt punkt i livet mitt der jeg var på vippen til å miste ALT som betydde noe. Helvete braker løs mens jeg, pappa og brødrene mine står maktesløse. Hvor verdiløs er jeg som står øverst i butikkhylla? Fordi det finnes ingen utvei… Barnevernet tar meg!
6. April kl 12 ble livet snudd på hode igjen, men det blir det gang på gang. Et nytt helvete brake løs- nå kommer de å tar meg, nå kommer de helt uten mål og mening. Tidligere barnevernssjef Knut Atle Seim (nå redaktør i ryfylke lokalavis) og konsulent Hege Braseth kommer på døren og jeg kjenner redsel og frykt. Jeg kjenner svette over hele kroppen, jeg kjenner meg varm i rommet og det blir trangt å puste ved følelsen at noen tar kvelertak på meg. Det forandrer hele livet mitt!


Hva skal jeg gjøre da? Jeg var 14 år gammel den gang men ble ikke sett og hørt. Et nytt sted, ny skole med fremmede mennesker jeg skal bo og forholde meg til. Glem det!!! Jeg vil hjem til min egen familie. Må jeg tilbringe resten av livet mitt i fangenskap? Jeg er et menneske, og ikke et produkt. Hver dag gikk som et år for meg og hver time gikk som et sekund for meg. Jeg vil bare vekk! Jeg orker ikke mer. Jeg lever jo i et bur og holdes fanget som et gissel hos utvidete rasshøl som ikke engang har erfaring med barn og unge. Det er jo helt vanvittig! Skal dette være en normal oppvekst for et barn? – Å havne i klørne til barnevernet av mobbesak på skolen, etterpå sendes til et nytt helvete. Sendes hit og dit mot sin vilje… Er det hva vårt samfunnet kan tilby er jeg da sjokkert over at noen kan velger å kalle det for et av verdens beste land å bo i, når vi da ikke har rettigheter en gang til å forsvare oss selv overfor statlige etater som går til fysisk angrep på familier.

6. April dagen jeg ankom som et fosterbarn. Jeg var helt ute av meg, og stod utenfor døren en god stund før jeg tok meg inn i huset. Det første jeg tenkte på var å koble på pc’en slik at jeg kom meg på nett, sånn at jeg da kunne snakke med pappa igjen. Jeg skulle aldri ha noe forbindelse med “fostermor” Astrid Sollid Sørensen eller “fosterfar” Per Otto Sørensen så jeg var aldri i kontakt med de, og jeg snakket aldri med de utenom de gangene det oppstod diskusjoner ved ting de gjorde som ikke var holdbart. Ellers ga jeg rett og slett faen i alt!

Ja det er to år siden. 2017, men det føles ikke lenge siden. Jeg husker alt, fra det sekundet jeg kom til det sekundet jeg dro… Jeg krevde å få bo nærmere hjemme, så jeg havner på Lindøy institusjon utenfor Stavanger. Institusjonen er isolert, men nok til at man klarer å komme seg over med båt på ca 20 min. Men jeg ville komme meg vekk! Jeg tok båten hver morgen ca kl 06.00 og dro tilbake til Lindøy igjen 21.15… og slik var det gjennom hele oppholdet mitt der. Ingen kontakt eller noen forbindelse med institusjon eller skole, det var som et stort kaos sviktet av alle.

Barnevernssjef Hege Michalsen er det farligste jeg noen gang har vært borti. Den sykeste psykopaten jeg noen gang har hatt kjennskap til, som tjener penger på kidnapping av barn og som er djevelen selv….

Men idag er jeg en friii jente. Idag har jeg storkost meg på restaurant med familien min, så idag har vært en bra dag.

Klagebrev/mail på fosterhjem

Hei dere, god helg;)

Jeg har sendt klagebrev/mail til blant annet barneverntjenesten i Numedal. Hhm, men poenget var at jeg skulle sende klage til lensmann i Veggli kommune. Men jeg fant ikke kontaktinformasjon, så da tok det en annen retning… Jeg har deretter sendt klagen videre til andre instanser i Kongsberg blant annet fosterhjemstjenesten og politietaten. Bare for å gjør oppmerksom på at fosterhjemmet som består av “fosterfar” Per Otto Sørensen og “fostermor” Astrid Sollid Sørensen ikke har evnen til å stille seg som fosterforeldre, og har en ekstrem dårlig holdning overfor barn og unge. Veggli er ei lita tettbygd der alle kjenner alle, som da selvsagt vil forsvare og beskytte det som er negativ omtale på fosterforeldrene. Men et klagebrev/mail er alltids bra!!!

Jeg er ikke et produkt, som står øverst i butikkhylla.

Jeg mener det, jeg virkelig mener det. Det var redselen som tok over meg, frykten som kontaktet meg. Hege Michalsen og
Hege Braseth som angrep meg, angrep familien min. Det var visst ikke nok for dere å få oss til å flytte fra Sauda, men dere måtte også et år senere ta meg igjen for å plassere meg i et øde fosterhjem. Ta meg for å ødelegge meg, ta meg for å selge og tjene penger på meg. Men jeg er ikke et produkt, som står øverst i butikkhylla. Jeg er et menneske og skal behandles som et menneske, og ikke som en slave. Så hvor mye i året tjener dere på å stjele barn? Ingen barn og unge fortjener å bli stemplet rett i panna som et merket produkt, et varemerke for systemet. Mine siste ord før helga! Kjenner du deg igjen, ta kontakt.

#heierna// Ikke flere ansatte i barnevernet

Statsminister Erna Solberg etterlyste i sin nyttårstale flere suksesshistorier i barnevernet.

Etterpå starter sosionom Ine Haver ved Stavanger barneverntjeneste #heierna, en kampanje der ansatte i barnevernet svarer på statsministerens nyttårstale som mener flere suksesshistorier i barnevernet krever flere stillinger. Det er galskap! En kampanje for å utnytte, og ta fra oss våre verdier. Riktig nok å ta fra oss familien på urettmessig grunnlag. En kampanje for å svekke våre rettigheter, for bare tenk deg de krever flere ansatte i barnevernet og får det som de vil. Og det vil ha større effekt til å ta flere grunnløse barn ut av hjemmet, samtidig står man der helt maktesløs. Flere folk i barnevernet, mer makt som svekker våre rettigheter til å kunne beskytte seg selv og familien. Og det har stor innvirkning i alle våres liv, så alle burde bry seg og i verste fall må vi stå sammen. For jeg tror virkelig ikke alle skjønner og forstår hvor galskap det ville vært med flere ansatte, men forstå det den som kan.

Jeg har vært i barnevernet hele livet, og det har alltid vært en kamp. Hvor går grensen for umenneskelig behandling. Jeg har vært gjennom ild og vann gjennom alle årene… Jeg straffes for å være et mobbeoffer på skolen, det ene etter det andre. Austarheim skole- Ingunn B. Svandal ved Sauda kommune sender bekymringsmelding til barnevernet med påstander og anklagelser om at det er noe alvorlig galt i hjemmet, for skolen selv klarer jo ikke å håndtere mobbesaker og vil derfor skyve bort alt negative ved skolen for å ikke få et rykte på seg. Det er galskap! Barnevernet gjorde alt i sin makt, for å ødelegge og rive opp familien min. Jeg ble totalt utkjørt, utmattet og full av tårer. Og videre fortsetter det mot et større overgrep, og alt i livet mitt ramler som om ingenting betyr noe lenger.

Suksesshistorier i barnevernet krever at ansatte i barnevernet gjør jobben sin etter lovverket, og det krever at ansatte ikke hever seg over norsk og internasjonal lov. Det vil være voldsomt mange krav for flere suksesshistorier i barnevernet- som det barnevernet vi ser i dag lever vi under tilstander som ikke er bra for noen av oss. Det er galskap og i det hele tatt vær på tanken om flere ansatte i barnevernet, jeg vet ikke hvor vi skulle gjort av oss med ennå flere historier som sårer og ødelegger oss. Vi må gjøre noe!!!  Hva da, spør du sikkert. Jeg vet ikke, men noe må gjøres.

Men alle har altfor mye å gjøre, og springer fra det ene til det andre- forteller sosionom Ine Haver. Nei, alle har ikke altfor mye å gjøre. Barnevernet behøver ikke flere ansatte, det er hva- hvordan- hvor barnevernet velger å bruke ressursene sine. Men det er vel lettere å fare med løgner, enn å gjøre det riktige. Det handler ikke om suksesshistorier i barnevernet, alt handler om makt og flere penger i lommeboka på de ansatte for hvert barn de klarer å nappe til seg… Det skal vi ikke godta vel!? En dag skal de stekes og grilles i sitt eget fett.

Barnevernet må slutte å trakassere/springe etter familier som ikke har behov for noen hjelp. Så slipper ansatte å klage over for mye å gjøre om å springe fra det ene til det andre. Det er bare tullprat! Når det å ha for mye å gjøre går ut på og stjele/kidnappe og bortføre barn fra mor og far, ved å plassere dem i beredskapshjem, fosterhjem og institusjoner så er det ikke rart de klager over for lite ansatte. Hvor masse penger er det snakk om at kommunen får i året, for å drive såkalt barne industri?

Hva sier den nye barneministeren vår, Kjell Ingolf Ropstad? – Han tar “bekymringene” om barnevernet på alvor. Og var i Stavanger for leden dag for å møte personer bak kampanjen som ber om flere ansatte i barnevernetEn skal ta de barna en skal ta, og ikke de barna en IKKE skal ta. Det skjer alvorlige overtramp hver dag, alvorlige lovbrudd og brudd på menneskerettighetene men det skjer aldri noe forandring i systemene som bedrer forholdene grunnet de så sitter å styrer dette landet vil heller satse på overgrep mot familiene.

Anonym bekymringsmelding sendt til barnevernet

Bekymringsmelding sendt til barnevernet, Stavanger 07.01.2019

En anonym bruker har meldt bekymring for meg angående bloggen og facebook jeg driver.


«Melder mistenker at det er Tonjes far som legger ut ting på hennes blogg, og at han misbruker hennes facebook profil og blogg side. Melder er bekymret for hvordan omsorgssituasjonen er hjemme hos far når han misbruker henne på sosiale medier»

Det er en helt urealistisk tankegang. Det er et lavmål i seg selv og utgi falsk informasjon, for tillegg snakke om å være anonym. Så hvem misbruker hvem her? Er man så bekymret så får man også stå frem som den personen man er, og ikke gjemme seg bak anonymitet. Det tyder på stoor redsel, og veldig umoden oppførsel for dette sier utrolig mye om en person. Anonyme meldinger burde strengt tatt vært forbudt. Fordi det har ingen gode hensikter ved å være anonym, og ut av en slik oppførsel fra vedkommende blir det fort konflikter, men det er vel det anonyme brukere er ute etter.

-Anonymbruker, Jeg antar at du leser på min blogg;) Jeg vil gjerne si til deg at du er svært lite intelligent, og det sier mye mer om deg enn meg. Jeg vet ikke hvem du er, eller hva du vil? Men siden du er så opptatt av å legge frem beskyldninger på alt mulig på et anonymt ark, og velger dermed å sende det til barnevernet. Så vil jeg anse, og påpeke at du er et nettroll da det er en anonym bekymringsmeldingen bestående av fake new, for og hovedsakelig tråkke oss ned. Godt forsøk, men den kom ikke lenger enn til søppeldunken! Og jeg fikk inntrykk av at barnevernsansatt som ringte angående dette ikke likte deg noe særlig.

Ut fra det barnevernet sa når de ringte meg først, og pappa etterpå. Damen sa ikke stort mer enn at hun var enig i at det var lovlig å legge historien sin ut i bloggen for å formidle et av mange viktige tema.


En kamp om å være trygg i pappas hånd

Jeg forteller en historie, en historie jeg vil du skal høre. Det er ikke bare en kamp om livet, men en kamp om å være trygg i pappas hånd. Men barnevernet tar fra meg alt og ødelegger familieforholdene. Jeg var bare en 12 år gammel jente som veldig usikker på meg selv, sårbar av følgende mobbing og overgrep. Og ville ha en pappa og holde i hånda. Var det galt? Jeg og mine to brødre ville holde pappa i hånden når vi gikk til byen. Det var alltid en kamp om hvem som fikk holde han i hånden, men min far var blitt fortalt av saksbehandler Solveig Steinsland om hva som er unormalt og ikke passende for en far. For meg som hadde opplevd mobbing og overgrep var det en trygghet. Men Solveig Steinsland ville ta tryggheten i fra meg. Hvorfor det? Hvorfor vil en i barnevernet ta tryggheten fra meg som barn, og skade meg. Hvor er rettighetene til barn og unge, og hvor er rettighetene til foreldre? Er det en vits.

Hvorfor skal barnevernet- Hege Michalsen og Austarheim skole- Ingunn B. Svandal ved Sauda kommune sverte min pappa mest mulig, hvorfor skal de ødelegge familieforholdene og hvorfor driver de å tråkke hos ned i søla? Det er sårende, og det lager sår på innsiden av huden. Må hvert eneste minutt være en kamp?

Vil det være troverdig? Hvis noen kommer å forteller deg hvordan du skal forholde deg og oppdra ditt eget barn. Det er en frykt, det er en redsel men er det en skam? Foreldre må føle seg veldig undertrykt av barnevernet når ansatte skal gi deg regler på hva som er passende for en far/mor om hvordan en skal forholde seg til sitt eget barn. At far holder sin datter i hånden er unormalt, kan du forstå det? Det er ikke en gang realistisk å komme med slike uttalelser for alle foreldre vil gi barna sine trygghet, og de fleste vil barna sine godt.

Jeg mener at min far skal ikke trenge og oppleve å bli stemplet som en voldsforbryter, og en kriminell gjerningsmann… Fordi min pappa er så mye mer! Jeg mener verken far eller mor fortjener den slags urett, med et stempel på seg som sier at man ikke er bra nok. Det handler om at min pappa blir varemerket og slengt opp på hylla i butikken, og blir tilsidesatt med farsrollen. Barnevern folk har makt, overstyrer foreldre og kontrollerer familier på basis av å kunne heve seg selv for og få en høyere status i barnevernet.

Solveig Steinsland ble senere sparket fra barnevernet og begynte som lærer-assistent på Fløgstad skole. Som betyr nærmere barn og unge som var på min alder. Hvorfor skal en kriminell lov forbryter ha muligheten til å jobbe på en skole med masse barn og unge- fordi det er ingen grenser på hva som ikke holder mål. Det er skremmende hvordan hun nå har større muligheter til å ødelegge familier, fordi Steinsland er nå tettere på barn og unge. Vil sterkt anbefale foreldre å trygge sine barn, så ikke udyret slår til og tar barna og selger dem videre til barnevernet som igjen plassere barna i fosterhjem og institusjon, som trenger barn for og tjene seg rike.

Jakob Svandal- Et ansvar i skolen

ANGREP!
Kommunen tåler oss ikke, og derfor velger å gå til angrep på oss.
Se tydelig på denne karen, han er kommunalsjef/skolesjef for Sauda kommune- Jakob Svandal. En stor bløffmaker!

HVA ER EN KOMMUNALSJEF?
Kommunalsjef er en som skal se til at alt går bra. Stillingen består av enkelte roller innenfor, men her er det snakk om oppvekst og kultur. Og det skal opprettholdes et lovverk i skolen, hvis det f.eks blir begått alvorlige lovbrudd eller problemer ved ledelsen i skolen- rektor som spesielt har et ansvar ovenfor å holde skolen i et rent, godt og trygt miljø slik at barn og unge trives og har det greit på skolen. Og hvis ikke dette holder standard skal både kommunalsjef, rådmann og ordfører avholde tilsyn i skolen.

JAKOB SVANDAL-
Jakob burde jo vært litt mer ansvarlig når det gjelder mobbesaken ved Austarheim Skole som Ingunn B. Svandal (rektor) ikke ville håndtere, han vil heller skryte på seg hvor fantastisk og flott skolen er. Det er urimelig at Jakob fraskriver seg ansvar når man er satt i en stilling som tilsier at en skal følge opp mobbing når rektor som er skolens ledelse ikke følger opp. Det er Jakob’s jobb som skolesjef i kommunen å se til at alt går som det skal, og at skolen følger loven. Jakob Svandal Skolesjef – gift med Ingunn B. Svandal, Rektor ved Austarheim skole. Hva innebærer det å være rektor på en skole? Ingunn B. Svandal kan selv svare på dette spørsmålet…

SAUDA KOMMUNE HAR EN OVERDOSE I:-
Sauda har en stor mengde med korrupsjon og inhabilt miljø i de offentlige tjeneste apparatene- barnevern, skole, politiet, helsetjenesten, nav og de som sitter i selve kommunestyre også. Korrupsjon er en handling når offentlige tjenestemenn i rettssystemet tar i mot bestikkelser eller tjenester eller gjør en tjeneste til motparten i systemet for å handle sammen og vinne på sikt, tilsvarende dekker de over for hverandre og beskytter hverandre for å skjule de statlige overgrepene de selv begår. For og ikke bli avslørt så har alle tilhengere og nikkedukker og familie med sønner og døtre som jobber overalt i systemet. Ledere og sjefer behandler sine egne klager og henlegger alt som om ikke noe straffbart har skjedd. Det gjelder barnevernsjef: Hege Michalsen og Politibetjent: Thomas BreivikWahl. Tidligere nav sjef: Erik Baust og tidligere rådmann Wictor Juul. Legger ved et organisasjonskart:-

HVORFOR BLIR IKKE DISSE KRIMINELLE HOLDT ANSVARLIG.
Rogaland fylkesmann har avdekket flere ganger der Ingunn B. Svandal, Rektor ved Austarheim skole begår lovbrudd. Har antakelig hatt økonomisk vinning.

  • Rogaland fylkesmann har avdekket flere ganger der Aina Olene Tveit kommunalsjef for barnevern begår lovbrudd. Hun har antakelig hatt økonomisk vinning.
  • Rogaland fylkesmann har avdekket flere ganger der Hege Michalsen barnevernsjef begår lovbrudd. Hun har antakelig hatt økonomisk vinning.
  • Rogaland fylkesmann har avdekket flere ganger der Tidligere rådmann Wictor Juul begår lovbrudd. Han har antakelig hatt økonomisk vinning.

Tidligere Rådmann i Sauda Wictor juul
Fikk det veldig travelt med og slutte i jobben i all hemmelighet da mobbe klagen var sendt frem og tilbake til ham fra fylkesmannen, det viste seg at Wictor Juul hadde familie som jobbet der, fylkesmannen beklaget senere alt rotet fra deres side som var meget beleilig for Wictor Juul. Når skaden er skjedd beklager fylkesmannen seg for rot og treg behandlingstid (4 år) og jeg vant fram med min sak (alle sakene). Men kunne ikke saken blitt behandlet når klaget på mobbing ble innlevert fylkesmannen?? Da hadde mitt liv hatt et annet innhold, men det blir bare med drømmen istedenfor sender Wictor Juul melding til Barnevernsjef Hege Michalsen som gnir seg i hendene og skal ta familien min, hun sender avgårdet to av saksbehandlere- en går på metadon og den andre på nervetabletter og begge får sparken av fylkesmannen etter klage. Deretter kommer den søte hevn fra barnevernsjef Hege Michalsen, vi unger blir hentet ut av skolen med løgner og trusler, og min pappa blir hentet av tre politibetjenter og kjørt til Haugesund og satt i glattcella. I min store redsel svarte ikke pappa på mobilen mens jeg sto med disse rettselfulle folkene, mitt verste mareritt hadde nå startet.

Nåværende Rådmann Rune Kloster Tvedt
Rune styrer i kommunen og vet veldig godt hva han driver med men vil ikke vedkjenne seg mobbing i kommunen da er det bedre og mobbe familien ut av kommunen og hedre sine ansatte for godt arbeid men der tok du feil Rune Kloster Tvedt. Fylkesmannen har for 3 gang slått fast at du og kommunen har brutt loven så hva er forskjellen når dine ansatte bryter loven eller Anders Behring Breivik brøt loven. Breivik fikk fengsel mens dine ansatte blir hedret. Du har sendt flere anmeldelser på meg via politibetjent Thomas BreivikWahl i Sauda til Stavanger politi. Det stod det i ryfylke avisa Tirsdag 12 mars 2018 og flere ganger etterpå.  Ryfylke avisa er det nå den tidligere barnevernsjefen som styrer Knut Atle Seim ikke det at det betyr noe for meg hvem som er sjef der for jeg fikk ikke lov og sette inn noe i den avisa da redaktøren den gang var venner med barnevernsjef Hege Michalsen, det forteller vel litt om hvem som styrer i kommunen det kalles vel en skyggerådmann. Rådmann Rune Kloster Tvedt Mobber og person forfølger ungdommer som bruker ytringsfriheten sin og forteller om lovbrudd i kommunen.  

HOLDER IKKE MÅL
Offentlige stat. Enkelte i barnevernet, skole og politiet blir ikke stilt ansvarlig for sine handlinger, fordi de er så «spesielle» at de må ha sitt helt eget lovverk og forholde seg til. Et lovverk som ikke holder lov og orden, et lovverk som ikke har rot i virkeligheten. Et fangenskap der familier blir holdt som gisler for staten, hvilken rett har Sauda kommune for å urettmessig behandlet familie som dyr i bur? Og hvilke rettigheter har vi i Norge som tilsier at man har friheten for å beskytte seg selv og familien imot et system som angriper, ja uten at man blir fengslet og stilt opp mot retten for drap og drapsforsøk på barnevernsansatte- hvor er den paragrafen. Erna Solberg, Erna, Erna hvor er du?

Den siste tiden har jeg vært veldig sliten…

Den siste tiden har jeg vært veldig sliten og trøtt. Det har vært litt for mye for meg om dagen rett og slett. Men ingenting jeg ikke klarer å takle. Hverdagene mine er de verste- jeg står opp og jeg gjør meg klar til skolen. Jeg kommer hjem, og ofte så bare kollapser jeg ned i sengen som om dagen skulle vært det siste. Jeg er helt utslitt, selv om planen er å sette meg ned å skrive innlegg om det jeg har på hjerte og det jeg vil formidle til de som velger å følge. Det handler ikke bare om å formidle et budskap, men det handler også like mye om terapi- det ligger traumer bak slike overgrep fra stat og kommune… Jeg er forbanna, og jeg bemerket meg at bloggen kan være godt for alle og få lest. Fordi det er et og fler budskap som er verdt å få frem i lyset, og ikke minst og formidle den galskapen Norge bedriver i systemet.

Når jeg kollapser i sengen min så vil hele meg bare sove ut dagen. Men det er slik at jeg føler både armer og ben er veldig belastende å bevege, så jeg vil bare ligge stiv i sengen. Det er deiligt og bare legge seg nedpå og ikke tenke på noe. Jeg sover jo ikke sånn sett, men jeg hviler hele kroppen med øynene igjen og slapper av, jeg kommer meg opp om cirka 40 min’s tid og er helt oppegående men veldig slakk. Så vil jeg begynne å scrolle ned og opp på nettet og se om jeg finne noen interessante artikler å skrive om, ellers legger jeg ut et eget innlegg enten på facebook eller blogg som jeg vanligvis gjør;)

Jeg er en del ute også – Det hender at jeg blir utslitt og trøtt og legger meg bare ned på sengen litt når jeg først kommer hjem. Det går litt fram og tilbake, litt her og der… Så livet mitt er stabilt og som endelig er jeg hjemme og kan benytte tiden min til alt jeg ønsker og vil, og kan være 110% meg selv. Det er deilig og godt å ha den friheten til å bare bevege seg fritt. Jeg kunne ikke det når jeg bodde på akutt/fosterhjem/institusjon for meg på 13, 14, 15 år var helt isolert og fanget av ondskapen til barnevernet i Sauda som vil fremstille meg som kriminell syndebukk. Hvilke rettigheter har vi som barn i Norge? Hvilke rettsikkerhet har vi?

Mitt nyttårsforsett…

Velkommen 2019! Hade bra 2018;) Det har vært en fin julehøytid, og jeg har storkost meg med familien min. Mitt år 2018 er over, det er jeg glad for. Et nytt år med en helt ny start på alt. Så tror jeg det bli et bra år- null barnevern inne i bildet, tja skal ikke undervurdere straffesaken i politiet hvis dette ennå ikke er henlagt? Så jeg tar dette året med ei klype salt- Okey. Mangt får vi håpe at ytringsfrihet og menneskerettigheter blir bedre overholdt av myndighetene…

Jeg orker ikke å gå så veldig mye inn på 2018. Det står side ned og side opp i bloggen om hele min og familiens livssituasjon, noe helt vanvittig. Men spesielt dette halvåret har vært enormt bra, og stor forskjell blant alle årene som har bestått av- Ikke verdt å leve. Jeg vil bruke dette året også til å engasjere meg og bruke ressursene mine på og ansvarliggjøre systemet for sine ulovligheter. Jeg er ikke ferdig med Sauda kommune, så gleden er på min side ved å fortsette kritikken mot disse personene det gjelder i kommunen, som er ansvarlig for alt som har blitt ødelagt i min barndom- De slipper aldri unna.

Dette halvåret skal jeg ha som mål å oppdatere bloggen oftere- http://toonje.blogg.no/

Håper på en nytt å bedre 2019 for dere alle. Spesielt familie og barn i tiltak hos barnevernet. Og barn og unge som er under barnevernets varetekt mot egen vilje og uten grunnlag. Jeg står ved siden av dere som må opplevde og gå gjennom denne høytiden uten familie og nære relasjoner, det er sårt for hver å enkelt av oss.

Stå på alle barnevernskritikere og menneskerettighetsforkjempere!;)

God jul

 

Første juledag, så ønsker jeg familien en riktig god jul. Mitt store ønske er at barn og unge som er stjålet av barnevernet på urettmessig grunnlag får likevel feire julen med familien. Om ikke du så leser dette får feire julen så en meget stor klem fra meg. Gjerne skriv til meg om det måtte være noe- hva som helst!;) Jeg er tilgjengelig på min facebook døgnet rundt.


Avhengig av å fremstille familien min som kriminelle, når du selv er kriminell

Hahah her er jo familien Birkeland fra Sauda jo. Det minnes i disse dager hvordan Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland trakasserte meg og familien min i 20152016. Og fremstilte familien min som dårlig. Hva legge du i ordet dårlig? Bare se på deg selv hvordan dere legger livet ut i sosiale medier, gratulerer! Samtidig som barnevernsjef Hege Michalsen  gikk ut med at det er farlig og legge ut bilder av barna og livet ut i sosiale medier. En skal skjerme barna mest mulig fra nett… Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland, når du står å anklager faren min for å drikke alkohol hver dag og derfor er det grunnlaget for magevondt hos meg. Hvordan har du i det hele tatt rett på å anklage, påstå og true familien min som bare er en liten helsesøster
(fagbrevet fikk du det tilsendt i posten)? Du som en gang ikke klarer å passe på deg selv og din familie.

Tror ikke du skal ha noe å klage over, eller er du sjalu på meg fordi jeg har så mye bedre forhold til min pappa og kanskje du har dårlige forhold til din egen familie? Du er altså så avhengig av å fremstille familien min som kriminelle. Du vinner penger på det, men du taper din egen sjel på det når jeg står ut i mediene og forteller hva du driver med i arbeidstiden din Tone. Så kan du spørre deg selv etterpå om hvem som er kriminell her…

Barnevernet klager på familie med «dårlige forhold», rotete i hus og for tynne brødskiver, men motsatt når ansatte i barnevernet med barn selv har dårlig forhold og rotete hus er det helt greit og ingen som tar tak. Da har de staten på sin side og lovens lange arm til og passe på seg for alle overgrep de selv begår… Dette er det syyykeste… At barnevernet anklager familie for all slags uten å legge frem beviser, men trekker frem løgner og usannheter og vil vinne på dette f.eks: barnevernet bruker nemnda som staten mener er nøytrale og du får fri rettshjelp dermed mener staten rettssikkerhet for hver enkelt person er opprettholdt men dette stemmer ikke helt da statistikkenadvokater og andre fagfolk forteller noe annet jeg har selv erfart at den butikken ikke holder mål Nemnda kan ikke anbefales.  

Asbjørn Birkeland er ordfører i Sauda og er gift med Helsesøster ved Austarheim skole Tone Rasmussen Birkeland i Korrupte lille Sauda! Politibetjent Thomas Breivik er udugelig i jobben sin, jeg skjønner ikke at han kan fortsette å sitte i den stillingen med alle saker og klager som han selv henlegger til og med der han selv er anmeldt. Linken som forteller om Birkeland familien:- https://www.mittryfylke.no/artiklar/askeladden

Håper du får en velfortjent dritt jul, og at du sitter der å råtner i ditt eget møkkarbeid som helsesøster ved Austarheim skole.

Bilderesultater for tone rasmussen birkeland"

Straffesak- 2018

Advokaten har fått politidokumentene som beskriver hva Sauda kommune har anmeldt meg for, og i mailen står det at jeg er mistenkt. Hahah mistenkt på hvilket grunnlag? At jeg går ut i media og forteller hva jeg opplever og hvordan disse psykopatene i Sauda kommune har behandlet oss, er det ulovlig, hvor er så ytringsfriheten?

Har nå vært inne på to avhør der jeg nekter å forklare meg. Og advokat skretting skulle forsøke og få seg oppnevnt som min forsvarer, herved så må staten dekke disse utgiftene. Men som du ser under- vedlagt brev fra Stavanger tingrett hvor det kommer avslag på oppnevning av forsvarer. Det er visst for tidlig stadie av straffesaken til at en advokat kan bli oppnevnt på det offentliges bekostning. Så dersom jeg har behov for bistand under avhøret hos politiet som eventuelt vil komme må jeg dekke dette på egenhånd.

Politiet kan dermed innkalle meg til nytt avhør igjen og igjen med de følger det får for meg som må ta fri fra skolen hele tiden. Så hvis de har noe på meg skal det vil ikke være så vanskelig og kjøre rettssak mot meg… Hva sier dere Sauda- Hege Michalsen og Hege Braseth og resten av gjengen der inne, makter dere og kjøre rettssak?

Politiet presser seg inn dørene, hvorfor?

Stavanger barnevern overtar rollen som mobber i samfunnet

6.10.18

Jeg var hos venninnen min denne kvelden. Vi hadde planer om å ta oss en tur til byen- jeg, venninnen min og en kompis. Allerede da var kl blitt 11 på kvelden, og vi satt oss i geoparken da vi snakket om mye forskjellig fra alt til ingenting… Kompisen (16) hadde med seg øl, men jeg drakk ingenting, vi snakket. Like etterpå kjører det en politibil bort der vi sitter og vi stikker fra stedet, orker ikke politi snakk-idioti snakk. Politiet kommer ut av bilen, og roper “hvor skal dere?” Vi svarer med ingen plass. Og vi ender opp med å stå å snakke med politiet i cirka 30-40 min… Jeg orker ærlig talt ikke dette. Okey, greit nok at politiet sjekker opp. Men å bruke ressursene sine på noe så unødvendig, og lage så mye drama på meg når de vet at jeg ikke var beruset, annet en at kompisen min drakk et par øl. Og jeg sier ikke her at politiet skal unnlate å sjekke opp i hva som foregår osv… men her går det for langt.

Jeg var stresset over dette. Jeg er avhengig av å ha mob min tilgjengelig men akkurat denne kvelden var den helt død, så jeg hadde ingen muligheter for ta opp samtale med politiet.

Jeg er veldig skeptisk til systemet… som inkluderer politi også da de har ødelagt mye av min barndom i Sauda kommune også, så her får de ingen tillit. Jeg oppgir absolutt ingenting. Jeg vil ikke si hva jeg heter på bakgrunn av hva jeg tidligere har gjennomgått. Jeg vil ikke si noe som helst fordi det skaper redsel og frykt for hva som kan skje, det er rett og slett skremmende. Politiet skyver meg bort til sides og prøver å få kontakt igjen, jeg er ikke i kontaktposisjon for hva politiet etterspør f.eks med navn, hvor gammel, hvor jeg bor, hvilke skole jeg går på, fødsels-nr osv… ferdig snakka, det er ingenting å si fordi jeg har allerede sagt mitt. Jeg sa klart og tydelig ifra at jeg har vært traumatisert og ødelagt av politiet i Sauda kommune, da burde de sett at dette skal håndteres på en litt annen måte. Betjenten mente å ta saken videre fra politistasjonen og drar meg bort og det vil jeg heller ikke, da stopper jeg opp og gir fra meg de opplysningene de vil ha. Betjenten søker i systemet og kan se hva jeg har vært gjennom, barnevern og institusjon osv… Men prøv å forstå meg hvorfor jeg ikke utgir informasjon om meg selv til disse skurkene da jeg ikke vil at de skal vite hvem jeg er, for hva jeg tidligere har opplevd med Sauda kommune.

Det som jeg ikke skjønner noenting av her. Jeg drakk ingenting og jeg røykte heller ikke.  Men kompisen min (16) hadde drukket et par øl og røykte, og politiet undersøkte dem slik som standardprosedyre de alltid gjør og jeg ble ikke testet for om jeg var beruset en gang. Jeg ble kjørt hjem av politiet og de andre to gikk bare hjem, hvorfor blir ikke de kjørt hjem men jeg blir? Kompisen er like gammel som meg altså 16 år og tillegg drakk han et par øl og røykte, men jeg gjorde ikke en dritt. Jeg skjønner bare ikke hvor tåpelig går det an å bli? denne politibetjenten kaster ressursene sine bort på løgn og bullshit.

Når jeg kommer hjem lukker jeg døra. Men politiet vil visst inn, hvorfor det? De presser opp døra og går inn. Jeg sier at jeg ikke vil ha dere her, kom dere ut nå. 30-40 min står de hjemme hos meg og snakker bullshit. Betjenten vekker hele huset klokken 1 på natta, hvor kjekt er det og ha politiet hengende på dørene kl 1 på natta liksom? Det lager traumer og vonde minner, jeg VIL IKKE ha politiet på dørene.

Dette skjedde når pappa lå på sykehuset, så pappa var ikke hjemme. Men 2-3 dager etter hendelsen ringte barneverntjenesten i Stavanger og sier de har fått bekymringsmelding fra politiet, men at de henlegger saken.

Men likevel får vi brev i posten 7.12.18 om dette som at vi ikke ha fått nok allerede… Det står følgende- Jeg streker gult over alt som er løgn:-

  • For det første så klager de på at leiligheten er i enkel standard (er det mobbing her) også står det at det er rotete i stuen og på kjøkkenet, men hvordan kan de skrive at det er rotete da politiet ikke har vært rundt om i leiligheten, men lyste bare inn i stuen med lommelykt (Litt brevpapir på stuebordet)… kjøkkenet så de ikke. Og dette har ingenting med saken å gjøre.
    (Er det mobbing her) 
  • Hvordan kan jeg lukte alkohol når jeg ikke har drukket alkohol, og når betjenten står 1m fra meg.

Hele denne hendelsen er så rar. Disse to andre har fått verken barneverntjenesten eller politi etter seg… Så hva vil de med meg, og hvorfor står de og lyver og snakker bullshit?

Saksbehandler Cecilie Palko gjengir bekymringsmeldingen som en ren mobbing av meg og min familie, hva rett har hun til det.
Cecilie Palko sier de har jobbet med familien i 12 år??? Hva gjorde de når jeg ble mobbet i 4 klasse, på Skeie skole i Hundvåg og trengte hjelp som mest. Det var Christian Ommundsen som var saksbehandler den gang (de gjorde ingenting og syntes det var bra) det eneste de gjorde var og snakkeskrive og rakke ned på familien min som du Cecilie Palko fortsetter med her. Barnevernet er kjent for og jobbe mot familier og ikke med familier.


Avgjørelsen i tilsynssak mot Sauda kommune

Sauda Kommune trakasserer…!

Djevelskap i Barnevernet

Er det systemet som er skapt for å lage ondskap eller er det folka som jobber der som blir onde av og jobbe der? Eller er det makten de blir tildelt som går til hode på dem som jobber der. En ting er sikkert det har smittet over på andre i kommunen for nå er kommunen veldig oppsatt på og ta lille meg. Det er klart det koker jo ned til ordføreren Asbjørn Birkeland i kommunen som er gift med helsesøster Tone Rasmussen Birkeland på Austarheim skole som igjen er venninne med rektor på skolen som igjen har venninner i barnevernet som gikk i samme barnehage SOM er rene ondskapen selv:  

Hege Michaelsen – Hege Braseth – Synne Fatnes Skorpe – Solveig Steinsland

Har nå holdt på over lengre tid med dette anmeldelse tullet og ja tull er det, det går ikke an å anmelde ytringsfrihet, tar de vekk ytringsfriheten så sitter vi igjen med diktatur (Sauda)

Og er det noen i Sauda kommune som ytrer seg om barnevernet så går det ikke lang tid før Hege Michaelsen står på døren hjemme hos deg med politiet og skal ta ungene.  Så det er ingen som tør å ytre seg, hva kaller man et sånn samfunn.  

Opptaket av:

Politibetjent: Caroline Josdal 9.11.18
Der hører man tydelig hevn i toneleiet med : du blir innkalt på nytt avhør med en setteverge. Hvorfor, altså jeg forstår ikke denne trusselen da det er vår rett å nekte. Og hva ligger i det ordet) Det er min far som er verge og har foreldreansvaret for meg. Skal denne Politibetjenten mistenkeliggjøre min far som overgriper nå… Men det er og snu alt opp ned! DET ER SAUDA KOMMUNE SOM ER OVERGRIPEREN HER, det kommer også tydelig frem i bloggen. Så man kan spørre seg selv om hva problemet til disse politifolka er, kan de ikke lese?  

Hva er tankegangen her: Politibetjent: Caroline Josdal leser på bloggen og ser Sauda Kommune er overgriperen men velger å angripe meg og min blogg det er et angrep på ytringsfriheten.

En annen ting er at Politibetjent:- Caroline Josdal ikke respekterer min rett til å nekte, men kommer med trusler istedenfor hvis jeg ikke går med på hennes ordre som er grunnen for at jeg nekter avhøres av en politi kjeltring.

På grunn av overhengende fare for flere trusler fra Politibetjent: Caroline Josdal/politi nekter jeg å la meg avhøres på nytt.

Mens jeg sitter og skriver her så får jeg melding fra advokaten 28.11.18:

Du har fått medhold fra fylkesmannen på alle punkter

Har nå fått alle dokumenter som forteller litt om iqen til barnevern og politiet i Sauda.
Det er lovbrudd på alt som kan brytes av lover, men det er bak mål og bruke så mange år for og komme fram til denne konklusjonen og på toppen av isfjellet blir ingen straffeforfulgt. Barnevern (Hege Michaelsen – Hege Braseth) kan fortsette å ødelegge familier og barn med politi Thomas Breivik med sin velsignelse og fylkesmannen sier bare fyfy. Det er latterlig hvordan rettssikkerheten fungerer… Vi kan ikke beskytte oss fra et system med onde hensikter. Jeg og familien min er skadelidende etter denne behandlingen og Sauda kommune fortsetter med mobbingen med anmeldelser som igjen gjør at politiet trakasserer oss ved og sende innkalling på innkalling og kommer med nye trusler. På meg så virker det ut som at fylkesmannen beskytter lov forbryterne i denne kommunen de får bare en skjennepreken, og det er alt for og ødelegge min barndom og jage familien min på flukt.

Men det er ikke rettferdig. Jeg skal fortsette på bloggen min alltid til Michaelsen og Braseth har fått smake på sin egen medisin for sin djevelskap.
Jeg har loven på min side, hadde du det Hege Michaelsen – Hege Braseth?

Politibetjent:- Caroline Josdal ytrer seg med trusler

 Jeg har friheten til å formidle min livshistorie, jeg har friheten til å formidle et budskap. Javel!
La meg få lov til å belyse om offentlige overgrep som Sauda kommune begår mot meg og familien min, uten innblandelse fra politi eller noen andre tilbøyelige instanser som fornekter meg og blogge om det jeg altså opplever fysisk og psykisk på kroppen hver dag.

Etterforsker/politibetjent på politikammer i Stavanger (har nåværende sak:- Caroline Josdal

  • Ytrer seg med trusler om en setteverge for å erstatte min far.

Dette bruker politiet ressursene sine på… Innkalle en 16-åring inn på avhør uten grunnlag. Jeg har noen baktanker med dette, men det skal jeg rette blikket mot i et senere innlegg.

Lydopptak:- Politi avhør 9.11.2018

Da var dagen kommet for avhør på politikammer i Stavanger kl 12.00. Når vi kom inn inngangspartiet så stod etterforsker Caroline Josdal allerede i dør åpningen, og var veldig ivrig på å komme i gang med avhøret. Jeg nektet å la meg avhøre, nektet å forklare meg og nektet og gi fra meg mobilen. Det rare var at hun svarer med og kalle inn til et nytt avhør, der min far ikke får være med. Men setter inn en ny setteverge istedenfor, som er imot min vilje og mine ønsker. Det kunne tyde på at de gjør alt for at jeg ikke skal ha noen beviser for hva som blir sagt og gjort på avhøret. Og alle kan jo tenke seg hvem de får inn som verge… Det kan ikke være noen andre enn folk i fra barnevakten. Og da gjenstår det bare en ting og få advokat igjen, som kan bli med på det eventuelle avhøret som måtte komme. Det er fremdeles Sauda kommune som holder på og de har visst bestemt seg for å ta meg. Legger ved lydopptak fra møte under som ligger på cirka i 4 min…

 

Reiser tilbake til Sauda 6.Nov

I neste uke skjer det litt småting. For Eksempel 6.Nov faller jeg tilbake til Sauda der jeg blant annet skal møte opp på åpent møte ved Kløver hotell Tirsdag kl18.00, der Solveig Horne stiller opp. Og det skal være snakk om ulike politiske tema, og arrangement og holdes av FrP i Sauda. For min del så er ikke akkurat det så viktig, men det å faktisk møte opp for å stille kritiske spørsmål til rollen hun hadde som tidligere barne og likestillingsminister. Jeg har lyst å stille Solveig Horne ansvarlig for de handlingene enkeltpersoner i barnevernet begår mot familie og barn hver dag. Fordi selv så hadde hun et stort ansvar overfor et trygt og godt barnevern i Norge. Men ordet «Barnets beste» brukes som et skjold for å skjule statlige overgrep fra norske myndigheter. Grov Maktmisbruk, barneindustri og menneskehandel foregrår i Norske systemer…

Jeg må si det vil bli en overgang og falle tilbake til Sauda altså et gammelt liv, men et eksisterende mareritt som vil på sett og vis drepe meg. Jeg vet ikke hvordan det vil bli og reise tilbake til det stedet som har gjort meg og familien min mest vondt i livet. Folk som vil ødelegge, rive opp livet mitt og gjøre meg til et dyr i et bur, ved å kneble meg for å gjenskape en ønsket effekt gjennom å spre frykt og redsel…Jeg vil aldri være død for dere!

Og ingen overraskelse hvis Solveig Horne ignorerer spørsmålet, snakker seg fra eller ikke kommenterer saken. Men hun skal stå til rette for den galskapen som foregår i offentlig sektor, jeg står her og kritiserer så lenge det er nødvendig. #STOPPBARNEVERNET

Jeg skal også filme, og når jeg komme hjem igjen skal jeg se gjennom alt og jeg vurdere om det skal legges ut på bloggen. Jeg håper på det;) Alt blir dokumentert på bloggen uansett.

En liten påminnelse om hva disse overgriperne og gjerningspersonene i Sauda kommune heter: –  

Hege Braseth, Hege Michalsen, Synnes Fatnes Skorpe, Solveig Steinsland, Anita Kvilhaug, Knut Atle Seim, Ingunn B. Svandal, Åshild Åbø Eeg, Tone Rasmussen Birkeland, Merete Herheim, Monica Herheim, Wictor Juul, Roger Haraldsen, Rune Kloster Tvedt, Aina Olene Tveit og Thomas Breivik, Paul Bjarne Foss.

God dødelig Halloween Sauda kommune. Mohahaha!

Menneskehandel // Et brennpunkt

Hva er menneskehandel?
Menneskehandel, også omtalt som et barn stemplet som et varemerke overfor statens korrupte rettssystemer i Norge inn under barnevernets varetekt og tiltak. Barnevernets kyniske utnyttelse av sårbare familier og barn er en alvorlig form for svikt i rettssystemet ved kriminalitet, den begås av myndighetene og krenker de mest grunnleggende menneskerettighetene vi har i Norge. Menneskehandel er å utnytte familie og barn for egen fordel ved å sette familie i fare for familiens eget liv og helse, der barn blir stjålet fra mor og far og hevet i fosterhjem og institusjon ved isolering og torturering.

Barnevernets terror-regime anses som menneskehandel med vold, overgrep og trusler eller annen utilbørlig atferd inn i bildet og er pålagt av myndighetene også å drive barne industri er visst nok lovlig. Mulig du selv ikke ser det? Men alt stemmer, fordi jeg har opplevd dette på kroppen hver dag selv! Dette gjelder slettes ikke bare meg, men mange familier og barn opplever slike ting hver eneste dag. Hører du meg? hver eneste dag!

Omfang av barnevern
Barnevernet er organisert kriminalitet mot familie og barn, men driver menneskehandel så spontant som mulig slik at det ikke vil vekke mistanke om kriminalitet i offentlig etater, men dette fenomenet har veldig fine ord i dag som beskriver barnevernet som et godt vern av barn, men før i tiden kalte de dette slavehandel av mennesker som blir bedre skjult idag.

Bufdir ved Mari Trommald som har onde grufulle hensikter, men ikke kan måle seg som et normalt menneske for og skape frykt og et stort behov for å vise makt og grådighet.  Maktsykdom!!

Hvordan blir man et offer for menneskehandel?
Familie og barn blir hovedsakelig et brennpunkt i forbindelse med at oss barnefamilier vil alltid være et lett offer for menneskehandel drives av barnevernets utnyttelse av penger og berømmelse innenfor og gå inn i velfungerende hjem, rive opp familie til døde, ødelegge hjerter og sjeler og ta barn fra foreldre og søsken uten et rettslig grunnlag. Tyveri for å stjele barn og unge fra familie ved å bruke hensiktsmessige hersketeknikker ovenfor å lyve seg frem i retten for at barnevernet kan overta omsorgen eller i nærmere grad få et ansvar for barnet slik at de kan plassere barn i fosterhjem og institusjon slik at de kan tjene penger på dette og begjære makten i hendene.

Det betrygger meg ikke at vi bor i Norge med slike tilstander fra det offentlige rettssystem.

Telefonsamtale med Marit Sanner// Lydopptak

Heia, for noen uker siden var jeg i samtale med Marit Sanner på telefon etter å ha ringt opp flere ganger for å ha prøvd å fått tak i et direkte møte med henne, men det var tydelig ikke godt nok.

Link til – Telefonsamtale med Marit Sanner// Lydopptak

Legg merke til at Marit nekter for det som er sannheten til virkeligheten, Marit Sanner skjuler noe og vi skal avsløre det slik at alle som er uvitende om dette skal åpne øynene for hva som er sant og hva som er løgn. Jeg får ikke noe svar på mitt spørsmål angående hva dem har fått til siden 2004?

Dermed så gjorde jeg som hun ba meg om og sendte henne en mail, men får ikke svar ennå det har gått flere uker…
Jeg har ringt flere ganger etter denne samtalen, men kommer bare til mobilsvar så en skal ikke se bort ifra at hun har blokka meg.

Du vil drepe ditt folk?

Når jeg skriver om dette temaet så får det meg til å føle meg uvel og skjelven i kroppen, det får meg til å kjenne på, har vi den friheten i Norge som man har krav på og har man den friheten man har behov for? Som et menneske så trenger vi alle frihet, frihet for å leve det livet som er ment til å leves. Men trakassering av barnevern og politi på dørene, er det frihet?

Barnevernet – barnedrap og drapsforsøk i Norge hver dag i den forstand at barnevernet driver med barneindustri. Det er klart at barn og unge utagerer av å være en kasteball for systemet som ender opp med stoff, kriminalitet og selvmord og DET KALLES FOR FOLKEMORD.

Vi har alle våre meninger, vi har friheten til å ytre oss så please bruk den på å fylle hele media med din historie, dine opplevelser og erfaringer med barnevernetsforferdeligheter, men ikke glem å navngi disse overgriperne.

Friheten og livet man lever settes på spill når man får barnevernet hengende over nakken på seg. Man havner i fosterhjem/institusjon men rettere sagt fengsel. Frihet ligger tapt i barnevernets tiltak, friheten til å kunne leve et normalt liv det vil ikke eksistere lenger. Frihet handler om å kunne bevege seg fritt, man er enten en fange for staten eller en slave. Rettighetene våre blir stadig svekket av norske myndigheter, det er ikke på sin plass.

Valget om å starte en blogg er ufattelig traumatiserende grunnet en tvangsplassering i barnevernets varetekt for cirka 1år siden. Dette skal Sauda kommune stå til rette for! Hege Michalsen og Hege Braseth, ekle og vemmelig mennesker som skulle vært på glattcella selv for lenge siden der de faktisk hører hjemme!
Frykten for å bli tatt av barnevernet igjen er veldig stor, da livet mitt ikke betydde noenting i disse periodene da barnevernet var inne i bildet hos min familie.

Trygghet er en illusjon i barnevernet. Det verste er den fysiske og psykiske behandlingen i barnevernets varetekt. Man føler seg veldig innestengt som et dyr i et bur, umenneskelig behandling påføres hver dag av offentlig stat. Og våkner opp av skader påført av barnevernets tortur, dette gjør vondt til verre.

Hvordan kan man oppfordre flere mennesker i Norge til å engasjere seg like mye for å stå imot den uretten som familier opplever hver dag, når noen selv ikke har opplevd denne forferdeligheten på kroppen? Det er altfor lett å lukke øynene for det som ikke rammer en selv. Mens jeg sitter 24/7 av tiden min på både bloggen og fb, skriver side ned og side opp hver dag fordi jeg først og fremst vil heve min egen sak, men også engasjere meg like mye overalt. Det brenne på innsiden av huden, men vet du hvorfor? Fordi jeg ikke orker å sitte midt oppi all galskapen uten å gjøre noen ting, den kveles.

«Gullungen» til Marit Sanner

Visst nok så har vi en løpegutt til i vårt nettverk, en av gullungene til Marit Sanner vil ha meg til å stille opp på et møte med han i Stavanger, greit nok det. Siden du tar dette opp så går jeg rett på sak i selve bloggen også. Kan godt stille opp på et møte jeg, men med Marit Sanner til stede hvis hun i det hele tatt tør å møte opp uten at hun bruker ungdommene sine til å snakke for seg og beskytte seg mot det hun selv bedriver i sin org. Forandringsfabrikken. Jeg vil dermed gå live på min fb side – Tonje Omdahl der alle så vil kan følge med under hele diskusjonsmøte. Velkommen! haha litt komisk også

Du svarer meg ikke. Du skriver en pågående kommentar…Etter det jeg kommenterer så vil du ikke svare meg? For redd til å stille opp på et møte som du selv ber på. Det er greit, alle kan jo ikke være superhelter og det godtar jeg jo selvsagt;)

Men dere sier ofte at jeg slenger dritt, hat, og usaklig, ytterlige ufine innlegg og kommentarer. Det stemmer ikke! Se på dere selv, Alexander pass på dine egne proffer heller som driver og slenger dritt innimellom og truer med politianmeldelser og lar seg lure av en org. som drives da av Marit Sanner.

Det er ting dere burde vær klar over som at jeg har min egen blogg og fb side, men ikke for å skade noen, men for å få frem sannheten basert på fakta og et budskap om at nå må barnevernet stoppes. Leder Marit Sanner i forandringsfabrikken må også stoppes for å bedrive løgner, svindel, bedrageri manipulering, hjernevasking og propaganda av ungdom for å så at ungdommene tror etterpå alt barnevernet gjør er kjærlighet.

Et land som fører oss bak mørke og ondskap

Sosiale medier hjelper oss med at verden får greie på hva som foregår i Norge, vårt lille Norge, men store makt etater herjer med oss for å svekke rettighetene våre.

Det å bli tatt ut av hjemmet uten et rettslig grunnlag uten forklaring på hvorfor, hva og hvem er Horribelt, en skrekkelig opplevelse.

Det å være maktesløs i et land som Norge når våre rettigheter blir tatt fra oss, og når noen ikke blir behandlet med verdighet, vil det påvirke oss alle. Og det er de som sitter å styrer dette landet som har et ansvar for å gjøre noe med det, men det lar seg jo aldri gjøre da vi har folk som sitter å styrer dette landet som bare lar overgrepene og voldshandlingene begås fra det offentlige system barnevern, skole og politiet uten en gang oppfølging på det som blir iverksatt som tiltak av umenneskelig behandling.

Jeg har rett og slett hjerte i halsen. Jeg vil at alle marerittene som kveler meg skal ta slutt. Jeg vil hjem til min far… sier jeg da jeg var 15år gammel og bodde i fosterhjem i veggli hos Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen og Lindøy institusjon, da fikk jeg aldri uttrykke mine meninger nok, jeg ble aldri hørt og jeg ble aldri tatt hensyn til. Og ble behandlet som et dyr i bur med kriminelt rulleblad, og det går jo ikke. Så er det slik Norge behandler sitt folk, ja men da «ber jeg til gud» om at jeg fortsatt lever.

Men konsulent Hege Braseth og Hege Michalsen ved Sauda kommune splitter opp og ødelegger familier. Det vil jeg stoppe! Jeg har fått nok, familien min har fått nok.

Vi blir jaget bort som om vi var kriminelle, vi tas bort fra hjemmene våre og blir bortført til nye hjem av myndighetene uten et rettslig grunnlag. Vi er gode folk, vi har ikke gjort noe galt, men likevel blir vi behandlet som dritt i vårt eget land som liksom skal være trygt og godt. Det er så mange ødelagte, korrupte systemer i dette landet, og det blir bare verre…Tenk  hvor mange familier som blir revet fra hverandre, og hvor mange barn og unge som får livene sine ødelagt av et rettssystem som går helt imot det forebyggende lovverket vårt.

NOK er NOK!

Ennå en dag jeg har vært på posthuset for å hente en ny pakke. Ivrig etter å komme igang med å ta imot nye bestillinger fra dere. Flott å se at andre interesserer seg for et budskap som er viktig å formidle videre. Til dere som ikke vet det allerede så er jeg igang med å designe/selger capser, t-skjorter også bamser med logo
(STOPP! BARNEVERNET). Vi sammen skal stoppe et system som ødelegger og river oss ned, NOK er NOK!

 

1 Stk. Capser: 250kr

1 Stk. T-sjorter: 300kr  —–> Størrelser – M, L, XL

1 Stk. bamse: 230kr 

Hvis dette går bra og jeg får solgt alt så hender det at jeg starter egen nettbutikk;)

Send meg en pm på fb eller legg igjen en kommentar på bloggen for mer info.

 

Intervjuer Kristina Nilsen Sletvold (19)

Jeg intervjuer Kristina Nilsen Sletvold (19) som har vært under barnevernets varetekt.

Dette intervjuet går ut på å føre en dialog med deg som er under barnevernets tiltak. Intervjuet skal handle om hvordan en behandles av barnevernet og rettssystemet i Norge og med det så stiller jeg noen spørsmål som du må svare på men selvsagt om du vil være anonym så er det opp til deg, men jeg anbefaler deg å stille opp som ragg i ryggen.  Om du vil bli intervjuet så send med en pm på fb.

 

 

Hva heter du?

Svar: Kristina Nilsen Sletvold
________________________________________

Hvor gammel er du?

Svar: 19 År
________________________________________

 

Hvor bor du?
 

Svar: Trondheim
________________________________________

 

Hvordan ble barnevernet innblanda i familien?
 

Svar: De fikk inn bekymringsmelding
________________________________________

Var det et rettslig grunnlag til behov for barnevernets innblanding?

Svar: Nei
________________________________________

 

Hvordan foregikk hjemmebesøket, alene samtaler og hvilken holdning hadde barnevernet overfor deg og familien din?
 

Svar: Vi hadde ikke hjemmebesøk, barnevernet hadde en god holdning, å mente de bare var der for å hjelpe.
________________________________________

 

Hvilket tiltak ble iverksatt i din din familie?
 

Svar: Institusjon og fosterhjem
________________________________________

 

Ble du kidnappet av barnevernet, bortført og rett i plassering i et fosterhjem, beredskapshjem eller institusjon? På hvilket grunnlag??
 

Svar: Ja, pga barnevernet mente foreldrene mine var ikke bra for meg å de mente at foreldrene mine var voldelige.
________________________________________

 

Hva heter barneverntjenesten i kommunen din? Klæbu barnevern
 

–  Oppgi navnet på barnevernsleder?

Svar: Lederen heter Camilla Kristiansen

 

–  Oppgi navnet på saksbehandler og andre ansatte i barnevernet?

Svar:  Saksbehandlerne jeg har hatt heter Camilla Kristiansen og Siri Selvnes

 

–  Oppgi navnet på rektor og lærer ved skolen din hvis også skolen er innblanda i saken din?

Svar: Skolen var ikke innblandet

 

– Oppgi navn på politibetjenter hvis politiet også er medskyldig i saken?

Svar:
 

________________________________________

Hvordan foregikk plasseringen for deg ved å bli flytta i fosterhjem/institusjon?
 

Svar: Jeg ble henta av politi og tatt med til institusjon
________________________________________

Tok barnevernet hensyn til deg og dine ønsker?

Svar: Nei
________________________________________
 

Beskriv litt hvordan det var å bli tatt ut av hjemmet mot din vilje?.

Svar: Det var som om hele verden raste sammen og ingen ville meg noe godt.
______________________________________

Hvor mye samvær fikk du med familien din, var barnevernet til stede under samværet?
 

Svar: Jeg fikk samvær 2 ganger i året å barnevernet var tilgjengelig under samvær.

________________________________________
 

Hvilken holdning har fosterfamilien/institusjonen din ovenfor deg?

Svar: At jeg er en skadet ungdom som har hatt en forferdelig oppvekst.
________________________________________

Hvordan behandles du av fosterfamilien/institusjonen du bor/bodde på?

Svar: Som om jeg ikke var verdt noenting

– Blir/ble du behandlet dårlig? Ja

– Blir/ble du behandlet som normalt? Nei
________________________________________

 

Hvordan er tilstanden din – Har din Fysiske og psykiske helse blitt dårligere under barnevernets varetekt?
 

Svar: Min psykiske helse ble dårligere når jeg flyttet inn på institusjon.
________________________________________

 

Hvordan føles det å være en handelsvare overfor statens korrupte barnehandel?
 

Svar: Som om jeg ikke er verdt noenting

 

–  Hva føler du inni deg, når staten tjener penger på deg?
 

Svar: Jeg føler meg som et objekt

 

– Hva gjør du for å hindre sinneutbrudd når ingen vil høre på deg?

Svar: Tenker på at visst jeg blir sint hjelper det ikke saken min

 

  • Hvordan føles det å være deg i den situasjonen du er i?

Svar: Det går greit nå. Fordi jeg har blitt vandt med det, men før følte jeg meg null verdt.
________________________________________

 

Har du vært med i noen organisasjoner eller grupper som sier at barnevernet er til
?barnets beste?? Isåfall hvordan opererer denne org. eller gruppen?

 

Svar: Ja, forandringsfabrikken. Denne org. jobber slik at de bestikke barn og unge til å holde foredrag og får de til å tro at barnevernet jobber med kjærlighet.
________________________________________

 

Hva vil du gjøre med livet ditt senere i fremtiden ettersom du har blitt utsatt for overgrep og voldshandlinger av det offentlige system? (barnevern, skole og politi).
 

Svar: Jeg vil sørge for at folk skjønner hva som egentlig foregår i barnevernet.
________________________________________

 

Er det noe du ønsker å tilføye?
 

Svar: Nei
________________________________________

Jeg hater dere!

Jeg hater dere mer enn noe annet – Hege Braseth, Hege Michalsen, Synnes Fatnes Skorpe, Solveig Steinsland, Knut Atle Seim, Ingunn B. Svandal, Åshild Åbø Eeg, Tone Rasmussen Birkeland, Merete Herheim, Wictor Juul, Roger Haraldsen, Rune Kloster Tvedt, Aina Olene Tveit og Thomas Breivik ved Sauda kommune. Hvis jeg sier dette en gang til, kan du høre på meg da? Hvis jeg forteller deg at «livet ikke er verdt å leve uten dem man er glad i» hvordan kan jeg sikre meg at du hører meg? Jeg skriker UT! Jeg får aldri nok av å hate dere, skal jeg forklare hvorfor. Dere har ødelagt livet MITT og familien min, hvordan kan dere gå så langt? Jeg godtar aldri det Sauda kommune utsatte meg og familien min for. Alle slag og spark, på steder der smerten gjør vondt verre, livet stod på spill. Dere visste så godt hva dere gjorde. Det finnes ingen unnskyldninger for sånt. Men, jeg er jammen glad jeg endelig er kvitt dere som et marerittet som nesten tok livet av meg, i hvert fall fysisk. Dessverre må jeg leve med disse traumene og smertene inni hodet også, kanskje hele livet?

Hvordan kan jeg sove om nettene? Hvordan kan jeg gå en dag uten å tenke på denne ondskapen? Jeg knuses i flere biter, jeg kveles av djevelskapen. Jeg føler meg hjelpeløs og ingenting hindrer denne ondskapen for å slippe til igjen, jeg er redd! Men verst av alt disse personene blir ikke tatt for å begått lovbrudd, menneskerettighetsbrudd og brudd på barnekonvensjonen og kriminaliteten de har utsatt oss for. Ingenting av dette som de har gjort har ikke rot i virkeligheten. Noen ganger så vet jeg bare ikke hvor jeg skal gjøre av meg selv?

Det slutter ikke her…!!!

Livet handler om å leve og elske. Har vi evnen til å elske – ja jeg sloss for å få det jeg vil ha.

Konsulent Hege Braseth, jeg spør en gang til – hva er problemet ditt? Alle vet hva slags monster du er og hva du driver med bak ditt lille søte uskyldige fjeset, og du vet jeg vil fortsette helt til jeg oppnår det jeg en gang hadde troen på, sannhet og rettferdighet! Sannheten vil komme for en dag i tillegg står det hele svart på kvitt i bloggen så alt kan leses av alle.

Barnevernssjef Hege Michalsen, har du ikke lært deg at det er stygt å stjele andres barn? Ta vare på dine egne barn heller istedenfor å ødelegge andre familier, det er lavmål. Hva skal vi gjøre med sånne som deg, jo fengsel med like mange år som du har forgrepet deg på familier i tillegg til fotfølging når du kommer ut igjen så kan vi begynne å tenke på om du har gjort opp for deg da, erstatning for all tap på flytting og skolegang osv..

Bloggen handler ikke bare om hatet mitt til dere, men også hva livet mitt består av idag som har en mill. grunner til å gjøre det jeg gjør…

Ordet på capsen sier alt

Hei leserne mine. Idag fikk jeg noe som jeg har gått i flere dager å gledet meg over til å få. En pakke på postkontoret dukket opp idag, noe som jeg har bestilt over nettet. Jeg bestilte en caps, ikke en vanlig caps men likevel en ordinær med et originalt navn. På capsen står det følgende «Stopp barnevernet» og poenget med dette er at jeg skal ha den på meg. Jeg skal ha klesplagg som sier at jeg kjemper imot et system som ikke fungerer, et system som bokstavelig talt dreper barn og foreldre for egen fordel ved å tjene lommene stappfulle av penger på statens korrupte barnehandel. Jeg er imot et system som ødelegger oss. Alt skal deles med dere slik som jeg har gjort nå i 1 år – Min og familiens livshistorie, mine meninger, mine tanker og følelser fordi jeg er åpen om alt og er tilgjengelig hele tiden for aktive diskusjoner og debatter, kanskje ikke døgnet rundt fordi jeg er bare 16 år og den tiden skal leves og oppleves. Men spørsmålet blir om jeg er tøff nok til å gå med denne capsen i offentligheten? Alle de blikkene som vil komme, all den dritten? Det er en utfordring i seg selv. Men jeg gjør det! Se bildet nedenfor…

Det er historier rundt om i hele landet vårt om barnevernet – Norges nye hitler

Det er historier rundt om i hele landet vårt om barnevern, skole og politi at man tror nesten ikke det er sant, om man får det fortalt rett foran seg. Men dessverre så er det virkeligheten. Det er ufattelig hvordan mennesker som skal være utdannet på dette fagfeltet, kan få herje med familier og barn slik gjennom mange år, uten at noen stopper ondskapen og djevelskapen. Statens overgrep mot befolkningen, skal bare få herje fritt? – NEI, det skal det ikke fordi vi som allerede er rammet av barnevernet skal kjempe til vi vinner av rettferdighet.

Fosterforeldre og barnevernsinstitusjoner tjener grovt på denne barnehandelen. Utgifter til fosterforeldre – kr 840.000 pr barn og år. 2 barn = 1,7 million. Jeg vet ikke med institusjoner men fosterforeldre tjener seg  grovt med penger mens barnevernsinstitusjoner tjener sikkert ennå mer?? Det har aldri vært vern av barn i Norge, men barn blir brukt som handelsvare til å skremme opp befolkningen. Gjør ikke foreldre som statsstyret sier, så kommer de og henter ungene dine.

Det skal ikke være lov å tjene penger på barn og unge, dette er mer skremmende, kriminelt, korrupt enn noen kan tenke seg, vil du leve under slike forhold  i Norge?

Og disse barna som blir dratt med makt ut av sine hjem, kidnappet og bortføres fra sine foreldre som de er glad i, må uten tvil kjenne psykologiske, pinefulle, brennende smerter i sine hjerter. Kan du noen gang tenke deg hvor vondt det gjør å bli fratatt det kjæreste du eier? Jeg er 16år så jeg ble ikke fratatt noen barn men jeg ble selv fratatt fra min pappa gjennom disse smertefulle årene. Man må gå gjennom så masse for å bare holde seg oppegående sterk for å klare seg, så oppleves det rent psykisk og gå gjennom ild og flammer for å få et helt ødelagt liv etterpå.  Vi føres inn i de verste traumer og uhyggeligste opplevelser, påført av Norges nye hitler (barnevern)

I mitt tilfelle så er det Suada barnevern som skal stå til ansvar for sine handlinger de påførte oss. Austarheim skole Ingunn B. Svandal ved Sauda kommune burde vært sparket fra jobben umiddelbart som rektor og holdes personlig ansvarlig for sine lovbrudd og menneskerettighetsbrudd. Ærlig talt, en rektor som ikke kan jobben sin burde aldri vært rektor, hun utsetter elevene for fare ved at skolen ikke har en fungerende rektor som kan løse problemer (mobbeproblemer).

Hege Michalsen barnevernssjef og Hege Braseth barnevernKonsulent, skjønner ikke hvordan det kan ha seg at de to ennå går fritt? De burde bokstavelig talt vært bak murene nå, fengslet er det rette stedet for en kriminell psykopat å vær. Voldshandlingene og overgrepene de utsatte oss for og andre ved Sauda kommune har ennå ikke blitt tatt tak i, hvorfor?

Nødmelding

Hvis jeg forteller deg at jeg er livredd, jeg er skremt, jeg er fly forbanna og tårene renner nedover kinnet på meg i perioder. Jeg har mest lyst å bare legge meg ned. Kanskje dø, kanskje leve? det vet jeg ikke. Marerittene, og tilbakeblikkene om mitt og familiens liv under barnevernet kommer ofte om nettene som fører til at jeg knapt får sove i perioder? Minner jeg aldri blir kvitt, minner som tar tak i ryggraden min og drar meg fram og tilbake slik at det ligger lagret i et slags tidsrom. Jeg er fly forbanna, forbanna fordi at barnevernssjef Hege Michalsen og konsulent Hege Braseth ved Sauda kommune aldri blir stilt til ansvar for sine voldshandlinger de påførte meg og familien min og andre utsatte familier ved Sauda kommune.

Jeg blir kvalm og har egentlig bare mest lyst til å glemme det hele og bare leve livet mitt slik en ungdom skal. Men noe jeg ikke kan da dette har pågått nesten hele livet mitt da føler jeg for og ta kampen selv om dette krever masse energi og krefter men i tillegg blir bloggen en slags terapi for meg der jeg kan uttrykke meg og få ut frustrasjon. Jeg har sterke meninger og det holder jeg meg til, alltid.

Verden bare faller sammen totalt og jeg har aldri opplevd meg så fanget, isolert og buret inne i tillegg mistet jeg alt jeg elsket og jeg følte trang for å slå meg løs…som jeg gjorde på bloggen men jeg trengte mer som å kanskje slå meg løs på barnevernet, når de gjorde meg og familien min så vondt så utløser det at jeg går i forsvarsposisjon så klart.. Jeg mister all livsglede. Kommer gleden noen gang tilbake?

Barnevernet i Sauda er livsfarlig og livstruende. Men sånn generelt, vær forsiktig med hvilke mennesker du treffer på og har kontakt med, for du vet aldri hva hensikten til den personen er.

Jeg har bursdag idag som betyr at jeg fyller 16 år, jeg skal ut å feire osv…  Men jeg velger å skrive, kampen er viktig og den skal kjempes og sannheten skal belyses og vi skal vinne.

 

Når man vær gang møter en vegg på størrelse med Mount Everest

Hva gjør man når det er ingen som forstår, eller tar deg på alvor? Hva skal man gjøre når man roper om hjelp, men ingen hører ropene? Man blir så lei av å rope. Man skriker til man ikke lenger har mer stemme å skrike med

Hvordan skal man kunne ha et normalt liv, når man vær gang møter en vegg på størrelse med Mount Everest? Denne veggen av et monster som blir styrt av makt etater som virkelig ikke vil annet enn å ødelegge og sabotere deg til døden, gjøre alt vondt verre og hver dag blir man slått ned fordi man ikke gjør det man blir bedt om. En vegg med mennesker som tror de vet barnets beste, bare fordi de har såpass mye makt og tjener millioner hvert år. Noen kommer rett fra skolebenken og har verken utdannelse eller kompetanse ved å jobbe i barnevernet, skole og politi. Og det finnes de som har jobbet i sånne stillinger lenge men har ikke utdannelse eller kompetanse i det hele tatt og i mitt tilfelle så referer jeg nå til barnevernsjef i Sauda Hege Michalsen som har fått sparken opp til flere ganger men likevel blitt ansatt som sjef igjen, år etter år.

Hvordan skal man oppføre seg mot andre når man aldri blir hørt, aldri sett, aldri tatt på alvor og aldri respektert som et menneske men man blir bokstavelig talt behandlet som et dyr i bur. Når man aldri får den hjelpen man har krav på eller har behov for. Jeg mener man sier jo selv 100-1000 ganger at hjemmet er et trygt og godt sted og vær men hvorfor blir jeg da kidnappet og bortført fra min familie og mitt hjem? Selv da jeg roper det utholdelig ganger så blir det aldri tatt hensyn til, hvorfor? Hvorfor må man alltid kjempe med nebb og klør? Da sier det seg selv at man blir totalt tappet for energi til slutt.  Man mister rett og slett motet til å leve videre. Fordi man kommer jo aldri noen vei – Null skritt frem, 10 tilbake. null skritt frem, og 10 tilbake.          

Tankekjør: Verden raser mot meg. Alt faller sammen. Jeg mister kontrollen over meg selv. Jeg er redd, jeg er sint, men hva skal jeg gjøre?. Kaos fra ende til annen. Jeg er ikke et verdiløst menneske som lever for at andre skal nøye seg med å ødelegge meg og trykke meg lengre og lengre ned.     

Et rop om hjelp

Jeg blir helt oppgitt over hvordan land vi bor i. Man vil jo ikke leve et sånn liv, hvem vil det?

Noen må snart våkne, hvis ikke kan det gå virkelig galt – å nei, vent. Det har jo allerede gått galt flere steder i landet. Du kan jo bare tenke deg hvorfor ungdom blir kriminelle, gjør hærverk, doper seg og begår drap. Myndighetene legger jo opp til dette selv da ungdom aldri blir hørt, aldri sett, aldri tatt på alvor og aldri respektert fordi det tegnet består av (et rop om hjelp) Skjønner du, eller må du ha dette nærmere forklart? Barnevernet fremstår som at de har fasitsvar på alt – de vet hva som er ?best for deg?

Kan jo bare se på den saken med jenta på sørlandssenteret i fjor. Jenta var 15 år og bodde inn under barnevernets varetekt. Jenta har bodd på 17 forskjellige barnevernsinstitusjoner i løpet av 1 år og du kan tenke deg selv hvordan du ville reagert om du var en kasteball for systemet. Jenta prøvde opp til flere ganger å ta sitt eget liv men så rømte hun fra barnevernsinstitusjon og knivstakk ned to personer på sørlandsenteret, et drap og en med kritiske skader. Hvordan kunne det gå så galt? Jenta er nå dømt til 11-års fengselsstraff for drap og drapsforsøk på sørlandssenteret. Hvorfor? Hun er bare 16 år gammel i tillegg så er hun uskyldig. Ja hun utførte handlingen men ikke vær så dum at du ikke kan se helheten i dette. Jenta ropte om hjelp, men var det noen gang noen som lyttet til henne – nei aldri. Man kan nærmest si at dette var et justismord. Jenta skulle vært frikjent og fått den hjelpen hun har behov for og ikke den hjelpen alle tror vil være best for henne og barnevernet skulle vært straffet og ansatte skulle blitt holdt personlig ansvarlige for sine lovbrudd.

Det begynner med et enkelt spørsmål: Kan noen høre på meg? Ingen svar. Man roper: Hjelp! Fortsatt ingen som lytter, til slutt skriker man i full hals. Man roper og roper om hjelp i håp om at noen skal høre på det en har å si. Ser noen nå? Kanskje. Men plutselig kan det være for sent.

Fullført 10-års grunnskole men er det grunn til å være fornøyd?

Skoleåret mitt på ungdomskolen fra 2015-2018

Ferdig med 10-års grunnskole

Det har vært nok en gang noen heftige år med sinnsyke opplevelser, utfordringer og hendelser som jeg ellers aldri skulle opplevd hadde det ikke vært for Austarheim skole med Ingunn B. Svandal som var rektoren. Jeg går ut fra at de aller fleste ungdommer som har gått/går nå på ungdomsskolen har hatt det vanskelig i sin ungdomskole tid. Jeg vil ikke bare ta opp slike problemer men litt mer avanserte og kompliserte, men de av dere som har fulgt meg en god stund på bloggen skjønner hva det går i?

I dette innlegget skriver jeg bare om hvordan mitt ungdomsskoleår var da vi ble utsatt for maktovergrep igjen, det startet på barneskolen og Ingunn B. Svandal er en av de ansvarlige

I starten av 8kl gikk alt bra og jeg hadde nye venner og det var kjempebra. Vi hadde lagt opp en plan med ungdomsskolen at hvis det opplegget til mobberen ikke tok slutt så skulle skolen iverksette en plan men jeg vet ikke jeg.

Det verste var at opplegget hennes (mobberen) aldri tok slutt. Hun spredte løgner, usannheter og gikk ut med sladder om meg. Hvilken person gjør noe sånn? BITCH

På toppen av det hele så opplevde vi vårt verste mareritt, kan du tenke deg. Barnevernet (Hege Braseth, Hege Michalsen, Synne Skorpe Fatnes og Solveig Steinsland) kom med beskyldninger, anklagelser og grove trusler.  Jeg og brødrene mine ble hentet på skolen cirka den 1. Februar 2016 uten mål og mening og ble plassert/bortført og kidnappet av Hege Braseth og Merete Herheim til hvert vårt beredskapshjem uten noen grunnlag for det. Mens pappa ble hevet på glattcella i Haugesund? Vi visste ingenting. Vi ble aldri hørt, aldri sett, aldri respektert og aldri tatt alvor. En falsk,  grov og usann bekymringsmelding ble sendt inn på oss til barnevernet fra Roger Haraldsen og selveste Hege Michalsen som er barnevernsjefen.

Vi vant i akutt saken i nemnda mot barneverns konsulent Hege Braseth og barnevernsjef Hege Michalsen og vi kom hjem igjen men ingenting var som normalt lengre. Hver dag så var jeg redd for at det samme skulle hende meg igjen. Marerittet som kvalte meg og tårene som aldri sluttet å renne. Det livet som jeg hadde er over, det livet som jeg levde er borte, det livet som jeg ønsker å leve er ikke lengre et tema men nå må jeg leve det livet jeg har.

Høsten 2016 valgte vi å flytte
 

Etter alt som har skjedd, alt det grove vi har blitt utsatt for og slik vi har blitt behandlet av både skole, barnevern og politi i Sauda. Så har det ingenting for seg ved å bo i Sauda etter som hvor dårlig man blir behandlet. Vi ble stemplet som ?skyldig? kriminell i bygda og vi blir behandlet som dyr i bur og til din opplysning så er vi mennesker og ikke dyr.

Jeg kuttet all kontakt med Sauda da vi flyttet. Jeg ble også sviktet av bestevenninna mi så jeg fikk da jeg begynte på ungdomsskolen grunnet at hun og mora sendte en falsk bekymringsmelding til barnevernet fordi hun hadde jo selv problemer med dem, jeg skal ikke gå altfor mye inn i det. Jeg ville ikke ha noe med Sauda kommune å gjøre lengre da det blir for mye. Og hvem kan man egentlig stole på? Hele bygda er jo korrupt og inhabilt

Vi flyttet til Stavanger igjen. Flott start på nytt kapittel med nye folk og nytt miljø å bare vent fordi det kan jo ikke bli verre enn det allerede er. Jeg begynte på Kannik skole i 9 klasse sammen med min bror. Vi kom oss i orden og jeg trodde ting ville bli bra denne gangen men det gjorde det aldri. Barnevernet i Sauda trakasserte oss døgnet rundt på dørene med tull og vas. De kom bare med påstander, anklagelser og trusler som var helt på tryne. Nå skal jeg ta et eksempel her: Vi hadde et balltre utenfor ytterdøren vår som ikke tilhørte oss en gang (vi bor i leilighet) men barnevernet vride og vri det rundt til at storebroren min gikk å slo rundt med det balltreet og da følte de seg plutselig truet. Latterlig? Dette gjorde dem for at de skulle gå til sak igjen, rett før jul så fikk vi beskjeden at nå går Sauda barnevern til sak igjen. Hvorfor?

Kom dere vekk fra livet mitt og pell dere til hælvete for det er det siste ordet jeg vil si.

Vi hadde Kannik Skole på vår side og de sa klart og tydelig ifra at de skulle vitne for hos i retten. Men neida, da advokaten til pappa ringte ned til skolen igjen så sa rådgiver ved Kannik skole at de ikke ville stille opp for oss likevel. Etter dette så mistet jeg all tillit til denne skolen for at de var på parti med Sauda kommune.

6. April – Dagen det skjedde

Dagen jeg ble kidnappet, bortført og plassert i et fosterhjem i Veggli mot min vilje. Jeg ble isolert fra omverden. Fosterforeldre Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen har ikke kompetanse innen å være fosterforeldre etter min erfaring da jeg var en bruker hos dem. Denne laange tiden jeg var i fosterhjem/institusjon gikk jeg ikke på skolen i det hele tatt og jeg brukte for det meste av tiden min på å holde meg oppegående og ikke minst holde kontakten med mine nærmeste. Les mer av dette på linkene rett nedenfor.

Link:  6. April 2017 – Dagen det skjedde

Link: Fosterhjem i Veggli men ingen trygg base
 

Etter sommerferien i 2017 var jeg tilbake hos familien min

Jeg var også tilbake på skolen igjen og ting var absolutt ikke normalt. Det var akkurat som jeg var en annen person og jeg følte meg fullstendig ødelagt. Jeg ville bytte skole da jeg ikke ville ha noe mer med Kannik skole å gjøre da lærerne ikke var særlig mye til å stole på og dårligere skolemiljøet etter jeg kom tilbake men siden det har vært så liten tid i igjen var det ikke poeng ved å bytte skole. Men likevel så står jeg her og har fullført 10-års grunnskole. Jeg vet ikke om jeg kan være særlig fornøyd da jeg har mistet mye skolegang allerede ved mobbing på skolen og barnevernet inne i bildet uten noen grunnlag for det. Endelig ferdig med de verste årene i mitt liv grunnet påføringen vi fikk fra Austarheim skole og Inngunn B. Svandal som rektor ved skolen.

Liten oppsummering på disse 3-årene ved ungdomsskolen for å hatt barnevernet etter seg hele livet.

Nå blir det videregående til høsten. Får håpe det blir mye bedre. I verste fall får jeg ønske dere en god sommerferie videre!

Politiet kommer unna med kriminelle handlinger hver dag

Det er ingen nyhet at det finnes alt for mange politifolk i Sauda i mitt tilfelle som aldri skulle vært politi. Folk som aldri skulle hatt noen makt fordi de nemlig misbruker den makten. I flere tiår har det vært problemer innen politiet verden rundt, og det pågår i aller høyeste grad den dag i dag også.

Norges vold og overgrep mot befolkningen  

At det er mange som er maktsyke og kontrollfreaker når de jobber i politiet er ingen hemmelighet. Hele tiden hører man historier om folk som blir behandlet dårlig og trakassert av politiet i samarbeid med barnevern og skole. Man tenker ikke så mye på dette temaet med mindre man opplever det selv. Jeg har hatt lite kontakt med politiet, de gangene vi har hatt kontakt har det vært en løgn. Politiet er ikke dem som kan rettferdiggjør om du er god nok eller ikke, dem vet ikke en dritt men står bare på parti med barnevern og skole som er helt psykopater og maktsyke svin.
Er du imot politiet?

Politiet opererer i dag med å skremme, kidnappe og torturere folk til hjelp for barnevernet. Gjør du noe bra men som de ser på som galt og kriminelt, så prøver de nesten å tvinge deg til å godta en bot. De skremmer deg og sier at alt skal gå bra. De opererer med frykt, de skal stå over alle andre og har ikke en minste empati for befolkningen. Politiet er også glad i å provosere. Hvis du møter på feil politimann/dame, så kan han/hun behandle deg regelrett som dritt, men hvis du reagerer så tar han deg eller så vil han forfølge deg eller trakassere deg i flere år bare for og ta hevn.

Noen ganger så hender det at man blir uskyldig dømt og må sitte i fengsel i flere år og man har ikke gjort noe galt en gang, fengselsstraff og bøter med mindre du gjør akkurat som de sier. Det er her man ikke skal gjøre som de sier ALDRI. Politiet er eksperter på å si hva de vil, gjøre som de vil uten å kunne «backe det opp» om hvorfor det skal være slik. Man trenger ikke si noe til dem, man trenger ikke åpne hjemmet sitt eller gjøre noe. Man trenger ikke være snill mot dem for hva får vi igjen for det?

Ok, nok om mine erfaringer. Hva gjør man egentlig dersom man opplever et slikt maktmisbruk? Hva gjør man dersom man blir tråkket på gang på gang av politiet? Jo, man anmelder de, men hva hjelper det å anmelde når INGEN blir dømt og ingen blir straffet? Politiet etterforsker politiet, skal det være en vits? Selvfølgelig hjelper de hverandre, og korrupt og inhabilt er det og det viser seg jo at at politiet kommer unna med kriminelle handlinger hver dag. Rettferdig? Nei

94% av saker der politiet, barnevern og skole blir anmeldt for vold eller maktmisbruk, blir sakene henlagt. Dette er et overgrep mot befolkningen, og det er et demokratisk problem. Men hvorfor får det så lite oppmerksomhet?

Etter min mening er det rart folk i dag har så mye tillit til politiet. Vær kritisk og ikke godta hva som helst. Vær forsiktig med hvem du stoler på.

Så nå kommer jeg til den delen der jeg spør: Skal ikke du Thomas Breivik ved Sauda lensmannskontor bare vurdere den jobb stillingen din? Du er ubrukelig.

Politioverbetjent Thomas Wahl – Psykopat

Jeg forstår rett og slett ikke at noen kan være så fullstendig psykopat, forstår du det?

Politioverbetjent Thomas Wahl ved lensmannskontoret i Sauda er helt blottet for empati overfor medmennesker og sine beboere i Sauda kommune. Det er faktisk veldig sinnsykt, at en politibetjent bare overse sine innbyggere når man har behov for hjelp som f.eks når man klager inn eller anmelder barnevern, skole, ja politi også for grove handlinger de påfører oss familier og barn så passer politioverbetjent Thomas Wahl å henlegge alt som han får inn av klager og anmeldelser. Lensmannskontoret i Sauda er inhabilt da politibetjent Paul Bjarne er gift med Synne Skorpe som er saksbehandler i barnevernet og hele lensmannskontoret er i god samarbeid med med både barnevern og skoler. Det irriterer meg at hvis man klager eller sender inn en anmeldelse så blir det ikke tatt på alvor fordi det blir henlagt igjen gang på gang. Så hvor skal vi henvende oss hvis ikke politiet kan håndtere en anmeldelse eller en klage?

I tillegg så er politioverbetjent Thomas Wahl trener for fotballaget i Sauda, ikke at det har noe å si men likevel…

For hvert barn de tar = mer penger og mer berømmelse

Sauda barnevern begår lovbrudd, kriminalitet og bryter med menneskerettighetene. Knut Atle Seim – tidligere barnevernsjef men har ingen kompetanse eller utdannelse innenfor barnevern faglig men likevel så ble han ansatt av kommunen, hvorfor?

Hege Michalsen som har vært barnevernsjef opp til flere ganger og har fått sparken like mange ganger men hvorfor blir hun da ansatt som barnevernsjef nå igjen? Hege Michalsen har heller ingen kompetanse eller utdannelse innen barnevern i tillegg så gir hun blaffen i barn og unge. Denne damen er bare ute etter å tjene lommene fulle av penger på barn. Ingen barn og unge fortjener å bli brukt og tuklet med på den måten. Vi er ikke et leketøy. Barnevernet stjeler barn fra foreldre uten grunn. Barnevernet Kidnapper, bortfører og plasserer barn i fosterhjem uten noe mål og mening for å tjene penger til seg selv slik at de blir rike og får en stjerne i boka for godt utført tjeneste. Syns dere at det er en grei fremgangsmåte?

For hvert barn de tar = mer penger og mer berømmelse

Rådmann – Rune Kloster Tvedt belyser om at Hege Michalsen er konstituert leder av barnevernstjenesten i indre Ryfylke til over sommaren og lengre blir det hvis de ikke klarer å få fatt i noen andre. Dette er ikke godt NOK! Skal dere la en som mishandler barn få gå på FRI-fot og i tillegg blir hun barnevernsjef nok en gang #StoppHegeMichalsen

Solveig Steinsland og Synne Skorpe Fatnes som var tidligere saksbehandlere har heller ingen kompetanse eller utdannelse innen barnevern og i tillegg så har de selv problemer. Hvorfor ansetter kommunen slike makt syke folk som ødelegger familier? jaja de er selv maktsyke…de som sitter å styrer i kommunen, har ikke styring på noen ting.

Hege Braseth er i en ond Narsissistisk sirkel med onde hensikter

Hege Braseth leid inn som konsulent hos Sauda barnevern og har sitt eget firma på Karmøy. Hva er problemet hennes? Damen er hevngjerrig og har en viss ustabilitet i seg og det skremmer meg at hun får går fritt, ærlig talt så skulle hun vært fengslet inne nemlig der hun hører hjemme. Hege Braseth begår trakassering og ødelegge familier, kidnapper barn, mishandle, torturere oss til døden i håp om at vi skal tie stilt. I tillegg så driver hun barnehandel og river oss ned til å begå selvmord, dette er alvorlig. I mitt syn så har ikke denne damen utdannelse eller kompetanse innen for barn og unge inn under barnevern, for hun går rundt å sier at det er til «barnets beste» hele tiden men nei ingenting av det er til barnets beste. Braseth utførte lidelser og smerter på oss og de dype sårene vil prege oss hele livet så fortell meg at denne damen må sparkes, tiltales, rettsforfølges og fengsles. Hun kan ikke holde på slik lengre.

Hege Braseth er i en ond Narsissistisk sirkel med onde skremmende hensikter som vil skade oss både utenpå og inni og dette mener hun vist er bokstavelig talt er til «barnets beste» ja visst, hun er klar over handlingene hun utsetter familie og barn for. Hun tjener en formue med penger på dette i tillegg får hun en stjerne i boka for hvert barn hun klarer å fjerne fra sine hjem. Hvor mange barn skal fjernes fra det kjæreste de har, hvor mange barn skal måtte lide og hvor mange dødsfall må til for at myndighetene tar tak?

Hege Braseth og Hege Michalsen lider av en narsissistisk personlighetsforstyrrelse som overhode ikke er bra for barn og unge.

I det jeg begynner å gjennomskue Sauda kommune (barnevern, skole og politi) begynner de å straffe meg hardere med for eksempel en politi anmeldelse. Hege Braseth og Hege Michalsen begynner å lete etter nye ofre som skal erstatte meg som jeg nå er blitt deres fiende. Når en prøver å gå ut med sannheten vil kanskje ingen tro meg fordi narsissister er så gode til å lyve og bedra og manipulere og gjøre det de gjør. De kaste meg som en skitten hanske etter å ha terrorisert meg og familien min psykisk og fysisk. Alt som har blitt sagt og gjort vil bli brukt mot meg som en tikkende bombe for å ta hevn. Hege Braseth og Hege Michalsen ville splitte meg og familien min,  venner og andre som måtte ha betydning for meg. De vil pine og plage meg og familien min til døde i håp om at de skal få fullføre det de ønsket å gjøre mot oss. De spredte løgner og onde rykter om pappa, deres nye brikke i spillet som narsissistens maktbegjær, egoisme og hevnlyst. Du vil få se akkurat hvor ille dette var når du blir utsatt for barnevernets terror-regimer selv da får du følelsen av å ligge deprimert og døende i flere uker, måneder og år.

Hege Braseth 

Bilderesultat for Hege Braseth

Hvor går grensen for umenneskelig behandling fra det offentlige

Jeg var ikke et menneske du bare kunne kaste i søpla for å ta hevn, fordi jeg er så mye mer enn det. Jeg ble kidnappet og bortført fra pappa og brødrene mine, føltes det som at verden konstant raste sammen. Jeg ble redd og innesluttet men likevel så var jeg sterk og kunne gjør motstand mot disse ondskapsfulle og maktsyke menneskene: Hege Braseth, Hege Michalsen, Roger Haraldsen og Knut Atle Seim. Lett å bare påstå at det er til «barnets beste» men hvis du er et barn selv så vet du hva som er best for deg og føles rett, ikke godta at du blir behandlet som dyr i bur av det offentlige bedre sagt av skole, barnevern og politi.

Til ettertanke for barnevernet (Hege Michalsen og Hege Braseth)

Er det rett fremgangsmåte å angripe et mobbeoffer? Siden dere angrep meg og ødela min skolegang og mitt liv så har dere mye å stå til rette for. Dere må selv ta ansvar for deres handlinger og kan ikke gjemme dere bak lovene slik dere gjør og har gjort fram til idag.
 

– Til deres opplysning så vil jeg stå på til rettferdigheten seirer

Dere vet INGENTING om hva som er til barnets beste så se nå å dra dere vekk å skaff dere et liv som ikke går utpå å ødelegge og skade barn og unge 

Sauda kommune

Bilderesultat for sauda kommune

Utrolig nok så ansetter de en kriminell igjen

Hege Michalsen drittkjærringa, du har vel fått det med deg hvem det er? Du skal få noen beskrivelser her. Hege Michalsen er leder i Sauda barnevernet og du kan tenke deg hvor mange ganger hun har blitt sparket fra den stillingen. Først blir hun leder så blir hun sparket gang på gang men likevel så blir hun leder igjen men først nå så var det Knut Atle Seim som var lederen i barnevernet men han ble redaktør i ryfylke og da ble Hege Michalsen satt inn igjen og nå vet ikke jeg om det er bare midlertidig eller fast. HVORFOR blir hun satt i den lederstillingen? Hege Michalsen har ikke utdannelse eller kompetanse innenfor og jobbe med barn og unge. Denne damen har ved flere anledninger ødelagt familier og barn og det verste er at hun fortsetter med trakassering, torturering, ødelegging og kidnapping av barn. Når skal hun stoppes, fengsels og rettsforfølges?

Hege Michalsen er nødvendigvis ikke noe bedre mor til sine barn enn det faren min er, hun er jo i verste fall mye verre. Hun påstår, anklager og beskylder oss for grove smertefulle ting som aldri kunne vært sant i vår familie. Vi er en liten familie på 4 stykker og er ubeskrivelig glade i hverandre, vi gjør ting på vår måte.

Hege Michalsen fremstår som et monster i pene klær… Hvis du møter hun på gata en gang og hun smiler så er det unødvendig å smile tilbake. Denne damen har jo slettes ikke empati eller medfølelse ovenfor andre da målet hennes alltid har vært og ødelegge familier til de er full av lidelser og smerter. Selv så følte jeg på dette i over lengre tid.

Hege Michalsen begår lovbrudd, kriminalitet og bryter med menneskerettighetene men når skal denne kvalmen slutte?

Til Michalsen: Jeg vet du leser bloggen. Hvilke rett tror du at du har for å gjøre andre mennesker såpass vondt? hvilke rett gir deg lov til å begå vold mot meg og min familie. Du er selv ansvarlig for disse overgrepene du har utsatt meg og min familie for så jeg har all min rett til å navngi deg for all den faenskapen du begår så skal det fader meg belyses. Alle me vet at du gjorde dette for og ta hevn men du trøster deg vel med at alle de som er rundt deg i Sauda tror på deg.

Medhold i klage på psykososialt miljø Austarheim skole

Fylkesmann saken, da jeg sendte inn brev til barne og likestillingsministeren 22. April 2017 og jeg fikk standardbrev tilbake igjen 27.04.2017. Det ble sendt kopi til fylkesmannen i Rogaland da de selv ikke kunne gå inn i saken og kommentere men at de kunne fortelle om regelverket og om hvor jeg kunne få ?hjelp? og da spør jeg skal fylkesmannen liksom være til så mye hjelp? Da vil jeg heller løse dette selv da fylkesmannen ikke har rettigheter eller makt til å håndtere barnevernsaker på en selvstendig måte. Jeg sendte enda et klagebrev til barne og likestillingsministeren den 11. Desember 2017. Da det andre ikke ble tatt tak i og da fikk jeg svarbrev igjen 18. Desember på at siden jeg var misfornøyd med slik fylkesmannen har håndtert saken min på som igjen betyr han har ikke gjort en dritt så skulle de sende enda en kopi til statens helsetilsyn.

Det ble da et møte med fylkesmannen Januar 2018. Saken gjaldt generell tilsynssak der fylkesmannen hadde møte med alle barna som var rammet av barnevernet i Sauda.

Fylkesmannen ville ha meg inn til en ny samtale 20.Februar 2018. Jeg fikk fortalt hele min sak fra begynnelse til slutt på Sauda historien og satt igjen med et inntrykk av at dette fungerer jo ikke, altså skal vi ha en fylkesmann i Norge så må man jobbe på en selvstendig og riktig måte for barnevern, skole og politi som har begått disse lovbruddene må stilles til ansvar og faktisk tiltales og rettsforfølges for grove overgrep på barn og familie fordi vi er tross alt mennesker. Jeg nevnte på møte med fylkesmannen at det ble sendt inn en klage på mobbingen som foregikk på Austarheim skole. Klagen ble sendt inn 22.6. 2015 men klagen ble sendt tilbake igjen til Sauda kommune og rådmann Wictor Juul henla alt. fylkesmannen mente på det at det var rådmann Wictor Juul i Sauda som skulle behandle dette først som igjen har sin familie hos fylkesmannen.

24 mai 2018 har jeg fått svar på min klage fra fylkesmannen som gjaldt mobbing, jeg fikk medhold og de beklaget seg for og ikke å ha behandlet mobbesaken i år 2015. Og først nå så lenge etter på så tar de tak. Men hva hjelper det at jeg får medhold? Rektor Ingunn B. Svandal slutter jo ikke å begå lovbrudd bare fordi fylkesmannen gir kommunen litt kritikk, her må det gjøres litt mer enn å bare åpne munnen sin.

Fylkesmannen skriver følgende i dokumentet jeg nylig fikk med medhold i klage:
Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen vil først avklare at en rådgiver hos Fylkesmannen er gift med tidligere rådmann Wictor Juul. Denne rådgiveren har ikke hatt noen befatning med saken. Utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul har ingen forbindelse til rådmannen.

Det er jo åpenlyst at utdanningsdirektør Sølvi Ona Gjul har hatt masse med dette gjøre da de er i slekt med hverandre og kan kommandere hverandre rundt om at sånn og sånn må gjøres.

Saken min tok lengre tid en som så. Kan du tenke deg at saken var i behandling oss fylkesmannen i 4 år. Hadde det ikke vært sånn for at jeg maste sånn så hadde sikkert ikke fylkesmannen fulgt opp denne klagen en gang.  

Hvorfor skal det offentlige slippe unna med alle lovbrudd de begår mot familie og barn? Barnevern, skole og politi begår selv kriminalitet hverdag men det blir ikke gjort noe med det men hvis man snur det på hode og tenker på en vanlig mann i gata så hadde man blitt stemplet som kriminell med en gang uansett om man er uskyldig eller skyldig så vil man bli stemplet for resten av livet.

Fosterhjem i Veggli men ingen trygg base

FOSTERHJEM I VEGGLI. KAN DU TRO AT SLIKE MENNESKER KAN JOBBE MED BARN OG UNGE?

Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen var de jeg ble plassert oss når barnevernet kidnappet meg og bortførte meg og de som skal stå til rette for dette er jo Hege Braseth, Hege Michalsen og Knut Atle Seim. Det ble sagt i en e-post at disse hadde 10-års erfaring med barn og unge men jeg bemerket meg ikke det når jeg var der. De var frekke i kjeften, de oppførte seg stygt mot meg og hadde et truende kroppsspråk. På soverommet var det helt strippet for inventar (ingen bilder, møbler eller noe).

Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen prøvde å tvinge meg til å like meg der men hadde ikke lagt til rette for noenting. Selv på badet så var det helt tomt for sånne ting som er en selvfølge for jenter i min alder å har. Det lå søppel i nattbordskuffa når jeg kom og blant annet så lå det snope papir og plastposer og smuler i skuffa og brusflasker under sengen. Er det normalt? Per Otto Sørensen forfulgte meg med bilen sin hver gang jeg gikk ut av huset og fikk ikke være i fred noen plass. Når jeg kommer til huset igjen så er døren låst og jeg kommer meg ikke inn. Det er kaldt og jeg fryser og da jeg ikke får nøkkel til huset så må jeg jo bare stikke til naboen og vente.

På vei til kjøpesenteret etter å ha mast i flere dager etter klær. Jeg hadde ikke med meg noe klær når jeg ble bortført fra familien min fordi denne plasseringen var ikke trivelig men med tvang så jeg tok ikke med meg noenting. De eneste tingene jeg hadde med meg i sekken når jeg dro var mobilen og pc’en min. Per Otto Sørensen røykte i bilen og jeg lukket opp vinduet for og få litt frisk luft men da sa han at jeg skulle lukke det igjen, det gjorde jeg ikke men da stoppet han bilen og hoppet ut og gikk rundt og lukket vinduet selv. Det får være måte på hvordan man oppføre seg.

Hvor mye tjener disse fosterforeldrene for å ha et barn boende oss seg… Jo det kan jeg tro er noen tusen i måneden. Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen driver et fosterhjem men leker mor og far til et stakkars barn og gir falsk kjærlighet men nå skal jeg fortelle dere noe… Det er ingenting i verden som kan erstattes med noe som får et barn til å føle seg hjemme eller føle på trygghet for å bli fratatt foreldre som er det kjæreste vi eier.

Så Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen kanskje dere skal vurdere den jobben om å være fosterforeldre? For etter min erfaring så duger dere ikke, husk jeg var en bruker oss dere.   

Våkner opp… Men er det egentlig grunn til å feire dette landet?

Våkner opp… men egentlig til en veldig meningsløs dag

Idag er det 17. Mai, skal du feire?

17. Mai feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov og fordi Norge ble et fritt land.
Jeg ser ikke på Norge som et fritt land, det blir for dumt. Barnevernet er et diktatur med tortur og legger familier og barn så hardt ned i grus at det gjør vondt å leve og det gjør vondt å puste. Ærlig talt så skjemmes jeg over Norge for de som sitter å styrer dette landet utsetter familier og barn for så grove og fæle overgrep fra det offentlige, de som sitter å styrer griper ikke inn i lovbruddene som barnevernet begår daglig mot barn og familie.

17. Mai har ikke så mye å bety for familier som har mistet sine barn uten grunn. Hva feirer man da? At Norge er så bra, nei umulig. For oss alle som sitter døende innvendig på et fosterhjem eller en institusjon (barnehjem) hvilke årsaker har vi for å feire noe som helst? Alt som vi levde for er jo dødt og alt er jo som et eneste stort tomt rom.

Min forrige 17. Mai altså 2017 var jeg i fosterhjem i veggli som ligger i buskerud og jeg var bokstavelig talt helt døende. Jeg var isolert og oppholdte meg i et hus langt oppi fjellet i skogen borte fra alt og det blir man veldig nedslitt av men jeg holdt meg likevel oppegående heldigvis. Jeg stod opp fra sengen men til en meningsløs dag men jeg gikk likevel ned til sentrum som tar cirka en time å gå. Jeg satte meg på bensinstasjonen og kjøpte meg ei pølse og tok opp mobilen og ringte til pappa, jeg savnet familien min mer enn noe annet.
 

Rektor Ingunn B. Svandal ved Austarheim skole i Sauda og lærer Åshild Åbø Eeg. Det er 17. Mai i dag altså barnas dag. Hvilke følelser har du rundt det?

Hvordan tror du mobbeoffer på skolen din har det på 17. Mai…er det noe å feire syns du?

Du har ødelagt, du kan ødelegge og du vil ødelegge for andre. Du sender falske bekymringsmeldinger til barnevernet og med det så ødelegger du liv, du ødelegger familier og hva er hensikten med det. Å slippe unna mobbeproblemer i skolen når det oppstår, ja det har du jammen klart. Men en ting skal du ha. Sannheten vil belyse og den vil komme sterkt fram i lyset. Slike som deg kaller vi vel narsissistisk personlighetsforstyrrelse menneske, liker du navnet? Passer godt til deg, personligheten din og slik du oppfører deg.

Hvordan tror du det er for oss som sitter i fosterhjem eller institusjon (barnehjem) uten grunn? Hvilke verdier tror du det har å bety å feire 17. Mai for oss (INGENTING). Skjønner du, det har ingenting å bety fordi visse mennesker går i veien og ødelegger alt som man er glad i og du er en av de få…

 

Jeg får bringe frem en klem til alle som IKKE feirer 17. Mai idag og til alle som har mistet sine barn eller som selv sitter døende på et fosterhjem eller en institusjon (fosterhjem).

-Klem              Gratulerer til dere andre som nyter dagen og håper på at dere ihvertfall får en god dag…

POLITIAVHØRET 9.Mai 2018

Nå har jeg vært på avhør sammen med pappa og det ble det korteste avhøre noensinne. Altså rett inn og rett ut. Da de forlangte at vi skulle legge mobilen fra oss i en boks med lås, noe pappa nektet på fordi pappa har flere unger som han da må være tilgjengelig for da det handler om alvorlige sykdommer. Rett før vi skulle gå ut døren igjen spurte betjenten om han kunne få spør et spørsmål «Er det du som står bak bloggen» jeg svarer ja men synes det var et tåpelig spørsmål da denne setningen går igjen og igjen fra Hege Braseth i Sauda.

Relatert bilde

KAMPEN ER ALDELES IKKE SLUTT

ALDRI spark meg når jeg ligger nede, for når jeg reiser meg… vil du ANGRE!
Jeg har ligget nede i mange år men på forskjellige nivå, jeg klarer alltid å reise meg igjen både i de vonde og sterke dager og det er vanskelig for det krever så uendelig mye av en selv og det er enda lettere og reise seg opp igjen når jeg har en så kjærlig familie så takke være dem så klarer jeg meg i livet.

Barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) har utsatt meg og familien min for de verste ting: kidnapping, mishandling, menneskehandel, selvmord, torturering, traumer og da er det en selvfølge at jeg vil stå her og kjempe denne kampen både for meg selv, familien min og andre som er rammet av barnevernet. Sauda kommune er en liten bygd med visse mennesker som er desperate etter makt og har et stort behov for og trampe familier og barn ned til de ser seg selv i søla. Aina Olene Tveit – kommunalsjefen sier til NRK «Barneverntjenesten har alltid det for øyet og ivareta barnets beste», det er blank løgn.

Rune Kloster Tvedt – rådmann som skal passe på at barneverntjenesten følger loven men i stedet så henger han meg og familien min ut i ryfylke avis.

Jeg kjemper og ALDRI skal jeg slutte,  jeg har styrke og mot til å aldri gi opp. Jeg skal kjempe for alle familier og barn som er utsatt for overgrep av barnevernets terror – regime.

KAMPEN ER ALDELES IKKE SLUTT ENNÅ DA DE HAR HENGT OSS UT I RYFYLKE AVIS 13 MARS 2018
– Ryfylke Avis

Overgrep mot taterne/Overgrep mot barn i Norge

Slik det er i Norge i dag så forbinder jeg det med taterne familie da myndighetene legger det opp til at samfunnet/systemet fungerer slik at barnevernet samarbeider med politiet og politiet hjelper når som helst, hvor som helst med å angripe et stakkars barn slik Sauda kommune forgrep seg på meg og min familie (Hege Braseth og Hege Michalsen). Barnevernet Hege Braseth, Hege Michalsen, Synne Fatnes Skorpe, Solveig Steinsland, Thomas Breivik, Knut Atle Seim, Wictor juul og Aina Olene Tveit behandlet meg og min familie som dyr i bur, hvordan hadde du følt deg om du ble plassert i et bur? Hva gjør myndighetene med saker som dette, jo de kaster det i boss som om det aldri har eksistert. Erna Solberg, hvor er du når vi har behov for deg? Desperate barn og unge som lengter etter å få komme hjem til det kjæreste de har og foreldre som lengter etter sine barn fordi, de ble stjålet og bortført av barnevernet. Man sier også «Barnets beste» men hvor er barnets rettigheter?

Tonje Omdahl sitt bilde.

Mordforsøk fra Sauda, Rune Kloster Tvedt og Knut Atle Seim

cAu4tezYB0Y

Politikerne Rune Kloster Tvedt og Knut Atle Seim prøver å mobbe Tonje Omdahl til døde ved hjelp av politiet. Hun er et mobbeoffer… og de prøver å mobbe henne til døde! Dette er så tragisk at det ikke finnes ord! Tonje Omdahl er blant annet en menneskerettighetsforkjemper, og er derfor beskyttet av internasjonale lover som gjør det klart at menneskerettighetsforkjempere som henne ikke skal straffes på noen som helst måte. Politikerne Rune Kloster Tvedt og Knut Atle Seim prøver å innføre dødsstraff for å være en menneskerettighetsforkjemper! Og dette skjer i Norge i 2018! For Guds skyld del denne videoen, slik at hele verden kan se hva disse rasshøla holder på med i Sauda kommune! For ordens skyld: Både Rune Kloster Tvedt og Knut Atle Seim har vært politikere. Derfor omtales de som politikere i filmen. Begge to kan bare begynne å ro så mye de vil, men de har begge innrømmet skyld ved å ikke beklage den skandaløse artikkelen i Ryfylke den 13. mars 2018. Filmklippet er fra Der Untergang. Alt innhold på denne kanalen er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene går foran norsk lov

6. April 2017 – dagen det skjedde

6. April 2017 var dagen det skjedde da jeg ble kidnappet og bortført fra min familie. Så vil jeg bare si med det første at det var er Hege Braseth og Knut Atle Seim så stod for kidnappingen og bortføringen 6. April 2017.

Kl var 12 og jeg måtte gjør meg klar men jeg var ALDRI klar, aldri klar for og dra fra noen som betyr alt i verden for meg. Ærlig Talt jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten familien min, jeg er ingenting uten familien min. Barnevernet i Sauda behandler familier og barn som dyr i bur. Barnevernet Hege Braseth og Hege Michalsen er så utspekulert og egoistiske idioter og de har slettes ikke noen peiling på barn. Barnevernet generelt i landet pleier ofte å si «Vi jobber for barnets beste» Men nei det gjør dere så absolutt ikke. Barnevernet er til barnets verste og de jobber for og torturere familie og barn. Sterk terror regime i barnevernet og tenk deg det at i Norge så stjeler de barn som ender opp med overgrep både i fosterhjem og institusjoner/barnehjem og hvor trygg vil du si at du er da?

Jeg var helt nedbrutt av smerte når jeg fikk høre om at jeg skulle til Veggli. Jeg ville ikke dra fra familien min men jeg ble tvunget mot min egen vilje. Jeg ble ikke hørt og jeg var 14/15 år da er det en selvfølge at jeg som barn får være med å bestemme iogmed at det er meg det dreier seg om. Det var 12  timers kjøretur fra Stavanger til Veggli med prakteksemplarene på ondskap og djevelskap fra Hege Braseth og Knut Atle Seim. Tro meg, det var slitsom og vondt å sitte på med noen som har ødelagt meg og min familie fullstendig. Det blir tvang, jeg kommer meg ingen sted og får ikke rørt på meg og det er nesten som om jeg får klaustrofobi av å sitte i samme bil som Hege Braseth og Knut Atle Seim. Jeg blir varm og får nesten ikke puste og alle utveier sperrer for meg så hvor skal jeg gjør av meg?

Jeg hadde millioner av tanker og følelser den dagen 6. April 2017. Men alle traumer og den brutale virkeligheten av å bli satt i bur stemplet som skyldige kriminelle, hele familien i Februar 2017 av Hege Braseth og Hege Michalsen. Alt begynte med mobbing på skolen men det virkelige hælvete begynte da vi ble beskyldt for masse grove ting av barnevern, skole og politi men alt det der står beskrevet i innlegg på bloggen så det er bare å rulle seg ned hvis du er interessert i å lese hele min livshistorie. Nå var det snakk om følelser og opplevelsen rundt 6. April? Jeg beskriver 6. April historien i et innlegg igjen med at vi er i April måneden nå og da var det 1 år siden det skjedde men helt ærlig føles det ut som om det var igår alt skjedde for jeg husker alle vonde opplevelsene på rekke og rad og det er jo slike minner man aldri vil glemme.

Når jeg kom til Veggli ville jeg bare løpe fra alt, jeg ville løpe fra mitt eget liv for alt var et hælvete. Jeg ble behandlet dårlig med null respekt. Jeg snakket aldri med noen utenom familien min og vennene mine. Hadde aldri blikkontakt eller noen ting for det eneste jeg ville var hjem til familien min i trygghet oss pappa og brødrene mine. Jeg var isolert på rommet og jeg spiste aldri noenting og tok heller ikke imot noen ting men etter en måned fikk jeg komme hjem til Stavanger men da måtte jeg bo på Lindøy institusjon/barnehjem, en liten øy utenfor Stavanger. Jeg gikk aldri på skolen disse 3 månedene jeg var under barnevernets omsorg og det kan man takke barnevernet i Sauda for Hege Braseth, Hege Michalsen og Knut Atle Seim som ikke kan fordra unger. Men uansett den tiden jeg var i Veggli og Lindøy kan du lese mer om hvis du ruller deg ned på bloggen, jeg kan forresten linke det her:

http://toonje.blogg.no/1506519774_kidnapping_del_1.html

http://toonje.blogg.no/1506609595_kidnapping_del_2_hitler_tendenser.html

Jeg har mistet mye skolegang den siste tiden der barnevernet har vært inne i bilde.
LIVSFARLIGE OG KRIMINELLE FOLK SOM SKULLE VÆRT TILTALT OG DØMT FOR EN HEL HAUG MED OVERGREP MOT BARN OG FAMILIE

Hege Michalsen, Hege Braseth, Solveig Steinsland, Synne Skorpe Fatnes, Roger Haraldsen, Ingunn B. Svandal, Jakob Svandal, Tone Rasmussen Birkeland, Åshild Åbø Eeg, Øyvind Åbø Eeg, Merete Herheim, Monica Herheim, Aina Olene Tvedt, Rune Kloster tvedt, Knut Atle Seim, Ingvild Bakka, Thomas Breivik, Wictor Juul, Anita Kvilhaug ved Sauda kommune er livsfarlige folk og komme borti.

ADVARSEL: Ikke stol på et eneste ord disse folkene sier for de vil deg bare vondt.

Rockestjernas forsvarstale for Tonje Omdahl

LszVSj65f-o

Rockestjerna forklarer at superhelten Tonje Omdahl er helt uskyldig og faktisk blir gjort til syndebukk for stortingets forbrytelser. Ryfylkeskandalen er en helt fantastisk demokratiskandale som er regissert av stortinget! Denne filmen er beskyttet av alt som er av grunnleggende verdier i et demokrati. I tillegg er den beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19.

Menneskerettigheter i Ryfylkeskandalen – gi politiet en pris!

mR6Uj1Km2yE

I forbindelse med Sauda kommunes politianmeldelse har politiet begått en rekke alvorlige forbrytelser mot menneskerettighetene og demokratiet. Politiet i Stavanger har brutt 9 artikler i Barnekonvensjonen, 8 artikler i The Declaration on Human Rights Defenders og er også delaktige i å bryte 18 punkter i Vær Varsom-plakaten. Med andre ord har politiet i Stavanger ingen konsepter av hva i helvete de holder på med! Alt innhold på denne kanalen er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene går foran norsk lov.

Innføring i ytringsfrihet – ut på tur med Knut Atle Seim

52W9uTOxBPw

I denne filmen gir Rambo som kokk og slakter en innføring i ytringsfrihet. Det gis et svar på gårsdagens notis i avisa Ryfylke (4. april 2018) hvor jurist Dagny Reilstad ved Stavanger politikammer uttalte seg om saken. Samtidig forklares det hvorfor politianmeldelsen i saken er en forbrytelse mot demokratiet, fordi den mest sentrale personen bak anmeldelsen er en politiker ved navn Knut Atle Seim. Alt innhold på denne kanalen er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene går foran norsk lov. Alt innhold på denne kanalen er kunst. Seeren er selv ansvarlig for sine egne tolkninger av kunsten.

Doktorgrad i kunst og gjengjeldelse for varsling

PFA57Zm_Pg0

Hele historien til Tonje Omdahl handler om gjengjeldelse for varsling. Hun har dokumentert dette demokratiets hat for varsling. Denne filmen forklarer at politikere som Knut Atle Seim og Rune Kloster Tvedt personlig er tilhengere av gjengjeldelse for varsling. Politikeres hat for varsling forklarer hvorfor arbeidsmiljøloven og grunnloven ikke gir varslere tilstrekkelig vern mot gjengjeldelser. Det skyldes altså at det er politikere som Knut Atle Seim og Rune Kloster Tvedt som vedtar lovene i dette landet. Tonje Omdahl har dokumentert at politikere mangler rettferdighetssans. Den lovgivende forsamlingen på stortinget mangler altså rettferdighetssans. Og det er derfor de ikke griper inn i Ryfylkeskandalen, eller i andre tilsvarende skandaler. Og det er derfor loven er et bakholdsangrep på varslere. De siste to tredjedelene av filmen forklarer hvorfor Tonje Omdahl er en kunstner og understreker hvilke implikasjoner det har. Å forholde seg til en kunstner som om vedkommende ikke er en kunstner er en forbrytelse mot demokratiet, fordi man undergraver hovedverdien i et demokrati. Filmen forklarer hvorfor Tonje Omdahl skal ha full ytringsfrihet som kunstner. Se hele filmen, og få øynene opp for hvilken slagkraftig kunstner og varsler Tonje Omdahl er!

Falsk anmeldelse fra Sauda kommune og Knut Atle Seim

o0uWBFSA678

Geniklovnen forklarer hevnmotivene bak Sauda kommunes politianmeldelse i Ryfylkeskandalen, med utgangspunkt i en avisartikkel om Knut Atle Seim i Ryfylke den 13. februar 2018. Var motivet bak anmeldelsen hevn? Mangler det bevis i saken? I så fall var Sauda kommunes politianmeldelse en grov uriktig anklage, som har en strafferamme på opptil 10 års fengsel, jf. Straffelovens paragraf 223. For politianmeldelsen var faktisk et mordforsøk på en menneskerettighetsforkjemper og et nøye planlagt ledd i en langvarig og omfattende personforfølgelse av et mobbeoffer. I denne filmen argumenteres det for at Sauda kommune med barnevernsleder Knut Atle Seim og rådmann Rune Kloster Tvedt i spissen leverte en falsk politianmeldelse den 14. februar 2018.

Tonje Omdahl og faren er uansett menneskerettighets- og ytringsfrihetsforkjempere som ikke har gjort noe galt og som ikke skal straffes, verken gjennom politianmeldelser eller på andre måter. Se filmen med en varm tekopp til, og gjør deg opp din egen mening! 🙂 Geniklovnen er en oppdiktet superhelt som opererer i den virkelige verden, og er altså ikke en juridisk person, og kan derfor ikke saksøkes eller politianmeldes. Alt innhold på denne kanalen er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene går foran norsk lov. Alt innhold på denne kanalen er kunst. Seeren er selv ansvarlig for sine egne tolkninger av kunsten. Denne filmen er ment som humor. Du må eventuelt selv ta ansvar for at du mangler sans for humor! Filmen ble lastet opp den 1. april. Noen ganger er spøken virkelig. Altså ikke en spøk!

Barnevernets ondskap

Samfunnet er en institusjon skapt av barnevernets ondskap og det bygges opp av mennesker som driver maktmisbruk og som ikke helt har kontrollen over seg selv og sitt ego. Vi lever på et utrolig mørkt sted og det gjør meg kvalm og svimmel av å tenke på at samfunnet tillater at barnevernet kan påføre familie og barn frykt, traumer, angst osv… Dette er Norge liksom, skal ikke det være et trygt og godt sted og bo i?

Når hele verden sover, det er verken øyner eller ører som vil høre på det man gjør eller sier. Når skal statens by våkne opp? og se virkeligheten av det som skjer rundt oss. Barnevernet ved Mari Trommald er en gjeng med idioter i tillegg til løgnere, kidnappere, mishandlere, menneskehandlere og de står ansvarlig for selvmord men rettere sagt de drive med folkemord. Vi lever med en evigvarende boble og den boblen er barnevernet for selv om vi ønsker og komme oss vekk så vil barnevernet enda jage etter flere familier. Man blir automatisk ført med inn i kampen mot det onde for vi vil kjempe og vi vil ha tilbake det som er vårt nemlig barna som tilhører mor og far.

Jeg kjenner blodet bruse gjennom kroppen og hele meg blir varm. Jeg kjenner pusten drar meg til og hjerte slår slag for slag, det kan være redsel eller frykten jeg bærer inni meg for det samme hælvete skal ikke skje meg igjen. Hege Braseth og Hege Michalsen er prakteksemplaret på ondskap og djevelskap som omringer oss til døden, de former denne verden til å bli en institusjon hvor de stjeler barn og torturerer dem levende som død. Hege Braseth og Hege Michalsen tror de vet alt, de tror de kan alt og vet hva som er til «barnets beste» men vet du hva, det vet de søren meg ingenting om for jeg tror neppe de har gått på skole en gang, vel de har hvertfall ikke lært manerer og respekten for andre mennesker.

Hege Braseth og Hege Michalsen er nødvendigvis ikke så mye bedre til å være en forelder enn andre forelder og det gjelder generelt med alle barnevernsansatte som har barn. De er ikke mer verdt enn andre foreldre men heller omvendt da de sliter på hjemmebane selv. Hege Braseth og Hege Michalsen dere skulle ha blitt undersøkt for personlighetsforstyrrelse og fratatt deres barn da det ikke er til barns beste. Ikke kom hjem til familier og fortell dem at de gjør feil for det vet du pokker meg ikke, hva som er rett eller galt så ta og skjerp dere da dere ikke har peiling på barn. Men dere er vel unnskyldt da dere lider av en sykdom. Dere tror sånn at dere er så feilfrie men skal si deg det jeg, hvor mange feil har ikke dere begått alle disse årene. Gjengen i Sauda er brutalt Narsissister og er avhengig av narsissistisk påfyll i like stor grad som en narkoman er avhengig av dop.

Tonje Omdahls ungdomsrevolusjon

b-TUD054pbo

Tonje Omdahl er en ungdomsforsker som har testet hvordan voksne personer reagerer når en ungdom setter karakter på dem. I denne filmen forklares bakgrunnen for Tonje Omdahls banebrytende forskning og hvordan hun starter en ungdomsrevolusjon. Denne filmen er verdt å se hvis man ønsker en dypere forståelse av hvordan Tonje Omdahl forener rollene som varsler, kunstner og forsker.

Søppelposen oppklarer Ryfylkeskandalen og henger ut voksne rasshøl

R92IRzE_yME

Superhelten med navn Søppelposen tar i denne filmen et kraftig oppgjør med de voksne sin ondskap. Ryfylkeskandalen er å regne som oppklart etter denne filmen! Søppelposen er en oppdiktet superhelt som opererer i den virkelige verden, og er altså ikke en juridisk person, og kan derfor ikke saksøkes eller politianmeldes. Alt innhold på denne kanalen er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene går foran norsk lov. Alt innhold på denne kanalen er kunst. Seeren er selv ansvarlig for sine egne tolkninger av kunsten. Denne filmen er ment som humor. Du må eventuelt selv ta ansvar for at du mangler sans for humor! Og sist men ikke minst: Brenn i helvete! 🙂

Kunstnerne Tonje Omdahl og Line Sommer Hoel – Ryfylkeskandalen

6mamDoZ2uyQ

Dette er en kunstnerisk tolkning av Ryfylkeskandalen, som handler om at Sauda kommune mobber og personforfølger Tonje Omdahl, fordi hun har kritisert kommunen. Sauda kommune har begitt seg ut på en omfattende gjengjeldelse for varsling som omfatter uthenging på forsiden av lokalavisa Ryfylke og en falsk politianmeldelse.

Rektor: Ingunn B. Svandal, du er en narsissist

Til Rektor og lærer: Ingunn B. Svandal  Åshild Åbø Eeg ved Austarheim skole i Sauda.

Hva var det som gjorde at dere sendte bekymringsmelding til barnevernet, ble lederstilen deres krenket når mobbe klagen kom inn? dere er maktmennesker med lite empati og forståelse, dere klarer ikke å se medmennesker som er elevene deres, men får en nytelse av og se andre lide med andre ord dårlig lederskap. Vet du Ingunn hva en narsissist er? profilen passer veldig godt på deg Du kan teste deg her «Narsissist testen»

Hva er en narsissist:
Den personlighetsforstyrrede narsissisten forventer at stolene står klare når hun kommer inn i et rom, og at alles oppmerksomhet er rettet mot henne. Hun mener seg så viktig og spesiell at det er noe alle må legge merke til. Oppmerksomheten fra andre er livsviktig, personen vil gå langt for å skaffe seg den, og ender gjerne med å tråkke på andre mennesker på veien.

Og sånn kan vi ikke ha det, kanskje dere burde vurdere deres stillinger. Er fullt klar over at dere prøver å kneble ytringsfriheten som vi har men da er dere på farlige veier da vårt samfunn er bygget og tuftet på det og er beskyttet med LOV.

Paven talte for oss ungdommer

Paven holder tale idag – palmesøndag om at ungdommer skal bruke stemmen sin og ikke la seg true til stillhet. Fikk du med deg det Rådmann Rune Kloster Tvedt/barnevernssjef Knut Atle Seim. Vi ungdommer skal bruke stemmen vår så sannheten kommer frem. Alle ungdommer har med dette, paven på sin side når det gjelder ytringsfrihet. Sauda kommune ved Rådmann Rune Kloster Tvedt prøver å kneble ytringsfriheten sammtidig som paven holder tale om at alle ungdommer skal stå frem med sin stemme.

Paven talte for oss ungdommer

 

Mobbefri skoler finnes ikke

Sånn generelt på alle skoler så går det masse i løgner, usannheter og legger lokk på problemer som oppstår i skolen det er lærerne og rektor gode på (Ingunn B. Svandal og Åshild Åbø Eeg). Det er enklere for skolen å skjule seg bak et smil, enn å snakke om problemene for det ser ut som om de ansatte blir syke av å løse problemer da de ikke kan eller klarer å håndtere noen ting.

F.eks mobbing har jo eksistert i alle år. Det blir helt feil av en skole å si at det er «mobbefri skole» Der det er barn og unge til stede vil  det alltid være mobbing og der det er en skole vil det alltid være barn og unge så det er umulig at det skal være mobbefri skoler men hvorfor går kommunepolitikkere og skolestyret ut med at det er mobbefri skoler da det i virkeligheten ikke finnes og er det noen som klager på mobbing så kommer barnevern og kommunen og tier familien i hel for kommunen vil ikke fremstå ved å ha mobbeproblemer i sin skole. Og de vet veldig godt at en familie ikke klarer og stå imot, det blir som David mot goliat der David alltid taper.

At skolene alltid sier at alle de undersøkelse testene er anonyme stemmer jo ikke på noen måtte da alle pc`er har en unik IPadresse som skolen har navnet på alle elevene så dermed er ingenting anonymt som skolen påstår.

Jeg skal fortelle et eksempel som nylig skjedde på skolen der vi fikk utdelt en undersøkelse der lærer gikk ut med at dette er anonymt så ingen trenger å være redde for å bli gjenkjent. Jeg sa nei til å ta undersøkelsen da læreren delte den ut i klassen da de sier dette er frivillig  men senere på dagen så kom læreren tilbake og sa at jeg måtte ta undersøkelsen for hvis ikke ødelegger jeg for hele klassen, jeg protesterte men det var  som å snakke til vegg etter hvert kommer det flere lærere og prøver på det samme. Er det ikke det vi kaller for frivillig tvang. Så hvis du får en utdelt undersøkelse test så ikke ut før den men du skal nekte på den.

Bg Dick tar et oppgjør med faenskapen i Sauda

_HhjcDfaLw0

Bg Dick er dessverre ikke en juridisk person, men flere oppdiktede karakterer som opptrer i forhold til den virkelige verden. Dette kunstkonseptet er både nytt og revolusjonerende, fordi det frigjør ytringsfriheten. Et demokrati skal være en lek rundt sannheten, og det er hva jeg tydeliggjør her på denne kanalen, ved å være litt ekstra leken, ungdommelig… ja… og barnslig! Det forbudte eller tabubelagte er forresten også en egen form for humor. Og humor er et viktig tema i forhold til selvmord – derfor spiller jeg på humor mot slutten av denne filmen. Tenk litt over disse tingene når du ser filmen! Legg merke til selvmordskunsten til høyre på sofaen, og reflekter over hva mobberes ytringsfrihet har å gjøre med selvmord! Ytringsfrihetsforkjempere som Tonje Omdahl, Line Sommer Hoel og Bg Dick er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene går foran norsk lov. Det er kanskje litt sent å informer om dette nå, i forhold til mobbesaken til Line Sommer Hoel i Malvik kommune. Men hun skulle aldri ha blitt fratatt ytringsfriheten!

Geniklovnen forklarer bakgrunnen for Ryfylkeskandalen

DZa9gc8D5xE

Hva i huleste foregår i Sauda? Her får du den fulle forklaringen på hvorfor avisa Ryfylke var villig til å bryte 18 punkter i Vær Varsom-plakaten og 9 artikler i Barnekonvensjonen, da den 15-årige barnevernskritikeren Tonje Omdahl ble uthengt som kriminell og truet med politianmeldelse på forsiden av avisa den 13. mars 2018. Ytringsfrihetsforkjempere som Tonje Omdahl og Bg Dick er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene går foran norsk lov.

Fylkesmannen – Sauda henlegger alt

Torsdag 09-04-2015

Leverte vi inn en rekke anmeldelser på Austerheim SkolehelsesøsterRoger HaraldsenHege Michalsen men Politioverbetjent Thomas Breivik henla alt uten å undersøke noe. Det ble sendt inn anmeldelse på Politioverbetjent Thomas Breivik hos Ølen kommune men den ble sendt tilbake til Sauda og Thomas henla den og. Samtidig blir klagen på Austerheim Skole sendt til fylkesmannen som sender den tilbake til Sauda kommune til daværende rådmann Wictor Juul som henlegger saken.

Det stilles spørsmål hvorfor fylkesmannen sender klagen i retur da det er klage på mobbing og på opplæringsloven.

Det viser seg at Rådmannen er Gift med Hilde Folkvord Juul som er rådgiver ved utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Sølvi Ona Gjul er i nær slekt med Wictor Juul og er utdanningsdirektør ved avdeling utdanning hos fylkesmannen.

KAN DET VÆRE EN TILFELDIGHET

I klagen står det blant annet at skolesjefen Jakob Svandal er inhabil i Sauda da han er gift med Ingunn B. Svandal rektor på Austerheim Skole.
Etter han har henlagt saken slutter Wictor Juul og starter som rådmann i Hjelmeland kommune.
Ny rådmann i Sauda kommune er Rune Kloster Tvedt.

DA VI BLE UTHENGT I SAUDA KOMMUNE AV POLITI OG BARNEVERN SÅ VI OSS NØDT FOR OG KOMME OSS VEKK.

Bor nå i Stavanger.

Vi blir nå uthengt i avisa av nåværende rådmann Rune Kloster Tvedt for og legge ut sannheten på nett.

Bg Dick forklarer hvordan jeg ble uthengt av rådmann Rune Kloster Tvedt

yxqnAYejiYQ

Den 13. mars 2018 ble den 15 år gamle barnevernskritikeren Tonje Omdahl uthengt som kriminell i avisa Ryfylke, til tross for at hun ikke har gjort noe galt, og uten at hun fikk anledning til å kommentere saken. Denne videoen forklarer hva Ryfylkeskandalen er, hva den avslører om de politikerne som styrer landet og hvorfor skandalen er så viktig. Avisa Ryfylke brøt 18 punkter i Vær Varsom-plakaten: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13 og 4.14. Ryfylke og Sauda kommune brøt med Barnekonvensjonens artikkel 3, 4, 6, 12, 13, 14, 16, 31 og 39. Det er rett og slett vanskelig å sette ord på hvor graverende denne skandalen er. I denne filmen prøver derfor Youtuberen Bg Dick å sette ord på galskapen! Jeg som har laget filmen er en ytringsfrihetsforkjemper som er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Jeg må nesten nevne dette, for jeg ser jo at det har rabla for rådmann Rune Kloster Tvedt der borte i Sauda! Den som begår forbrytelser mot ytringsfriheten, slik som Sauda kommunes rådmann har gjort, skal straffes med ytringsfriheten. Så her blir det flere filmer!

Rådmann Rune Kloster Tvedt håndterer Ryfylkeskandalen – Hitlerparodi

nGYokx3KJK8

Møte om Tonje Omdahl i Sauda kommune. Rådmann Rune Kloster Tvedt hengte ut Tonje Omdahl på forsida av lokalavisa Ryfylke og fikk svar på tiltale fra Youtuberen Bg Dick. I denne filmen prøver rådmannen å få skuta på rett kjøl. Bakgrunnskunnskap: Artikkelen i Ryfylke var et brudd på 18 punkter i Vær Varsom-plakaten og 9 artikler i Barnekonvensjonen. Rådmannen bekreftet at artikkelen var et bestillingsverk, ved å ikke umiddelbart gå ut og beklage artikkelen. Hvordan klarte rådmann Rune Kloster Tvedt å få journalist Ingvil Bakka og redaktør Edd Meby til å være med på noe slikt? Den eneste forklaringen er en eller annen form for korrupsjon. Ytringsfrihetsforkjempere som Tonje Omdahl og Bg Dick er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19.

Rådmann Rune Kloster Tvedt i Sauda kommune – Hitlerparodi

Dkmxjugwtg4

Denne filmen en parodi som synliggjør hva som foregår bak kulissene hos Sauda kommune. Avisa Ryfylke skrev den 13. mars 2018 en tosiders artikkel hvor Sauda kommune stod frem og truet sine kritikere med politianmeldelse. I artikkelen sa rådmann Rune Kloster Tvedt at kommunen senest i februar politianmeldte en uttalelse på sosiale medier. Samtidig ble det brukt et bilde som viste et Facebook-innlegg av barnevernskritikeren og bloggeren Tonje Omdahl. Dermed ble hun uthengt som kriminell!! Tonje Omdahl er ei 15 år gammel jente som presenterer saklig kritikk av barnevernet og skaper debatt rundt inkompetente fagpersoner.

På bloggen sin forteller hun om at hun har blitt mobbet og regelrett jagd ut av Sauda kommune. Hun har altså flyttet ut av kommunen på grunn av mobbing og personforfølgelse! Artikkelen viser hvordan lokalavisa og kommunen fortsetter med å mobbe henne også etter at hun har flyttet! Artikkelen utgjorde faktisk et mordforsøk på ei 15 år gammel jente som har blitt mobbet over lengre tid. Vel å merke er Tonje Omdahl den fremste kritikeren av Sauda kommunes barnevern på sosiale medier. I artikkelen ble følgende setning fremhevet: «Fleire tilsette i Sauda kommune opplever truslar og vald i jobbsituasjonar. Spesielt er truslar og uthenging av barnevernstilsette i sosiale mediar blitt ei belastande utfordring.» Det er en innrømmelse av skyld når kommunen ikke umiddelbart gikk ut og beklaget artikkelen.

Avisa Ryfylke har i denne saken brutt med følgende punkter i Vær Varsom-plakaten: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13 og 4.14. Jeg som har laget filmen beskytter ytringsfriheten til Tonje Omdahl, og er blant annet derfor en ytringsfrihetsforkjemper som er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Som straff for at Sauda kommune kommer til å vurdere søksmål mot meg, kommer jeg til å fortsette med å lage disse videoene. Rådmann Rune Kloster Tvedt kommer til å angre på at han ikke gikk i kloster for lenge siden! For nå skal han få bryne seg på Bg Dick!

HAR BLITT ANMELDT AV SAUDA KOMMUNE

Ryfylke avis i Sauda har nå lagt ut artikkel som gjelder ansatt i barnevernet som sier de blir trakassert og uthengt men i virkeligheten så var det meg og min familie som ble trakassert på det groveste av barnevern, skole, politi og nav fordi jeg ble mobbet på Austerheim skole.

JEG PRØVDE Å FÅ INN HISTORIEN MIN I RYFYLKE DEN GANGEN MEN DA VILLE INGEN HØRE.  Det er trist at avisen hører med en gang offentlige ansatte kommer å påstår og klages i nød og avisen ikke undersøker noen ting før det blir skrevet. Jeg syns det er rart at sånne ting står i avisen når jeg ikke har fått beskjed om noen ting, det står også at de velger å anmelde det men da er det rart at vi ikke har fått noe i postkassen ennå.
PÅ MIN BLOGG STÅR DET KLART OG TYDELIG HVEM SOM HAR BLITT TRAKASSERT, HENGT UT OG SJIKANERT OG JAGET RETT UT AV BYGDA. Sauda kommune driver med propaganda skremsel og ikke minst så er det trusler fra Hege Braseth og Hege Michalsen.


 

Fb slettet innlegget mitt om Hege Braseth

Jeg postet et innlegg på FB for litt siden der jeg skrev et innlegg om Hege Braseth. Jeg kom meg ikke inn på FB men det viste seg at FB hadde fjernet innlegget mitt om Hege Braseth. I innlegget så stod det ikke noe priv og det var verken mobbing eller sjikane men det kan være at FB har sine egne regler om ytringsfrihet som ikke er det samme som vi har i Norge.

les det i rød skrift.

Er det noen som er blitt krenket her så er det meg og min familie på det groveste av
SAUDA KOMMUNE.

Noen poster mer krenkelse på min blogg og sier det er min far som står for bloggen som er forkastelig i seg selv.

§ 267. Krenkelse av privatlivets fred

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

En sterk Historie

Det er ingen så skjønne at alt faenskap slite på. Jeg bryte ut i ord fordi jeg må, hadde det helt dritas da ga jeg bare faen og jeg gråt bort i ord.  Følte meg dø innvendige som om jeg ikke eksisterte, hadde det for jævlig til å leve da det bare brøt ut i frustrasjonen, sinne og tårer som om alt i verden var ødelagt. Jeg følte meg som ingenting, er jeg bare verdiløs og kan kastes i søpla som om jeg ikke var menneske med følelser? Jeg ble ikke hørt, sett eller respektert noen plass for jeg ble fratatt noe av det som betyr mest for meg nemlig familien min som jeg er så inderlig glad i.

Hør på meg, se på meg og ta meg på alvor for jeg er slettes ingen prøvekanin dere kan leke med på nytt og på nytt og på nytt. Jeg ble mobbet og så blir jeg straffet etter på ved at jeg blir tatt ut av hjemmet mitt, Ka faen? Hege Braseth og Hege Michalsen i Sauda Barnevern fikk meg til å føle at jeg ikke hadde noe liv, jeg kunne ikke leve for jeg hadde ingenting å leve for…Jeg hadde mistet alt som betydde noe for meg og jada jeg snakket med familien min og venner over nettet men det er ikke det samme fordi jeg følte meg alene og isolert på et lite sted der jeg ikke fikk sjansen til å røre på meg.

Jeg følte meg helt hjelpesløs og jeg var en fange (i fengsel) for Hege Braseth og Hege Michalsen. I en fuckings situasjon og jeg fant ikke en utvei jeg ble redd og krøp inn i meg selv men jeg fant troen på meg selv og begynte å blogge for det er vel på en måte som en terapi og det hjalp bittelitt av og til for å lindre smertene og at det ikke skulle gjøre så vondt. Barnevernet burde stilles til ansvar og bli tiltalt for grove overgrep mot barn og familie for det skape vanvittige med traumer for et barn som opplever slik som meg og andre som opplever mye verre ting.

Jeg vet at dere i Sauda leser bloggen min, skole – barnevern – politi
Så husker du Solveig Steinsland når du kom hjem til meg og fortalte meg at jeg husker feil, at det ikke var sånn det var med den mobbesaken men at jeg måtte heller huske skolen sin versjon. Det var ikke rett av deg og som en voksen så skulle dere heller undersøkt i skolen isteden for og kommet hjem til oss med politi og hele pakka og skremme vettet av hos. Jeg visste ikke at du gikk i barnehagen ennå, voks opp. Hege braseth huske du når du mobbet pappaen min for  utsendte for det var ikke særlig modent av deg. Det er ikke sånn man oppfører seg og som en voksen burde du vel vite det du som jobber med å verne barn, noe som du ikke gjør fordi du gjør jo det stikk motsatte med å torturere barn til de er helt fulle av smerte og lidelser.

Jeg hadde ikke lyst til å bo noe annet sted enn hjemme hos familien min og det sa jeg høyt og tydelig men ble jeg hørt – NEI det gjorde jeg ikke et sekund. ALDRI så ble jeg hørt, sett eller respektert og det er urettferdig for jeg har også en stemme oppi dette her, oppi min sak og det er jeg som er barnet her så la meg få være et barn da og la meg få leve slik som jeg ønsker og vil. La meg og familien min få ha et normalt og fredelig liv for en gang skyld. Hege Braseth og Hege Michalsen er og skaperen av problemer for familier og barn og når et barn lykkes på skolen så ødelegger de det også for de er bare helt nødt til å ødelegge alt i et barns liv. Hege Braseth og Hege Michalsen lurer på hvordan dere kommer til å føle dere om 20-30 år etter å ha ødelagt barns liv og familier, forresten tror ikke dere har hjerne nok til å skjønne det for all den grådigheten og maktmisbruken deres.

DET VAR MITT VERSTE MARERITT å bli tatt ut av hjemmet og spesielt når jeg ble tatt på falske grunnlag av Hege Braseth og Hege Michalsen, husker dere forresten det? at dere tok meg med den grådigheten og maktmisbruken deres bare for og tjene penger og spesielt du Hege Braseth så leier deg ut som konsulent til barnevernet i Sauda og har et eget firma på Karmøy. Her går det i kidnapping og tortur på høyt nivå og menneskehandel når du Hege Braseth leier deg ut slik som du gjør bare for og tjene penger er lavmål. Barnevernet driver også med folkemord for hvert barn de går inn å kidnapper så øker det selvmord og ikke minst mishandling av barn og familie. Alle overgrepene barnevernet gjør skal ikke bare legges lokk på, det skal vi gjøre noe med, JEG SKAL JOBBE FOR Å FÅ FORANDRET LOVENE.

Norges lover

Det er en del som sier det jeg skriver om og legger ut på bloggen ikke er lov. Da ingenting handler om privatliv eller private bilder, og opptak som ikke går under åndsverkloven men kommer inn under ytringsfrihet. Jeg forteller kun om det som de har gjort i sin jobb og det har vært skremmende.

les det i rød skrift.

Er det noen som er blitt krenket her så er det meg og min familie på det groveste av
SAUDA KOMMUNE.

Noen poster mer krenkelse på min blogg og sier det er min far som står for bloggen som er forkastelig i seg selv.

§ 267. Krenkelse av privatlivets fred

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

Åndsverkloven
§ 54.Reglene i åndsverkloven vil dermed i teorien kunne ramme opptak og gjengivelse av samtaler.
Det vil imidlertid som regel være unaturlig å anse det som sies spontant og uforberedt i løpet av en samtale for åndsverk.

Stillemobbing, lydopptak og bekymringsmelding

Dette er klagen vi sendte til Austarheim skole med lydopptak fra møtene etter på, som ender opp i bekymringsmelding fra rektor Ingunn B. Svandal og helsesøster Tone Rasmussen Birkeland. Rektor har ikke den rette innstillingen til å håndtere noe som helst på en skole da hun er rektor og har ansvar for det som skjer på skolen må hun kunne håndtere mobbeproblem på en ordentlig måte istedenfor å leke skole som hun gjør da hun ikke tar noen ting alvorlig og sender heller en bekymringmelding til barnevernet og overlater alt ansvar til dem så vi får nok med de å gjøre.

Det høres på disse lydfilene (møtene) at rektor Ingunn B. Svandal og lærer Åshild Åbø Eeg med gymlærer Anne Irene ikke har kunnskap eller kompetanse om Indirekte mobbing (stille mobbing) men heller legger all skyld på meg. Legg merke til kveruleringen til lærer om hva er en venn som hun gjentar opptil flere ganger. Til Tross for at klagen gjelder stille mobbing i klassen blir det ikke mye snakk om det. I tillegg har rektor og frøken et truende kroppsspråk ovenfor meg som gjør at jeg ikke turde å si noe annet enn det som de ville høre 
Lydfil. Møte på skolen etter klagen ble sendt

Neste møte på skolen. 28.10.10 minutter inn i møte sier jeg: når jeg spør de andre i klassen så bryr de seg ikke (noe som har pågått i en del år) Stille mobbing. Lærer Åshild snur på setningen og sier det ligger hos meg.
Lydfil. Siste møte på skolen der far blir lurt for og få inn helsesøster

Helsesøster tar meg ut av skolen på en lang kjøretur uten og gi beskjed til min pappa og har løsningen på alt etterpå om hvorfor jeg har hatt vondt i magen et helt år og ikke har venninner i klassen, Tone mente pappa var ensporet som kun så problemer i skolen når problemene lå i hjemmet men kunne ikke svare på hvorfor jeg hadde vondt i magen hver uke dagen rett før gym.   
Lydfil.
Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland sender bekymringsmelding

Rektor sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi hun ikke klarer håndtere stillmobbing.
Lydfil. Rektor: Ingunn B. Svandal sender bekymringsmelding